Revelation of John 5

‘Buku’ Onono Be ‘Sipisipi’ Natu

Makara nge Nanaranga bagi ono tanepoangao isoaki nge luma oanana-lo ‘Buku’ tekedi idokidoki be ute. ‘Buku’ ngaedi ilodia-lo be nokudi-o nge gere dieno-doi, be zagedi ono uasaradi dipurapura nge natoradi dipura be katiri odio nangadi dipura. Atabala be dibala nge nato be kilala lima-be-rua oti didokimatedi. Kodeka Nanaranga ‘enzel’ ne kaiboangi teke ute. ‘Enzel’ ngae ipi-tina be bokai ipile, “Naitai-tina iboadu nato be kilala ‘Buku’ ngaenao dieno ngagamang?” Ata tamoata tago teke lang* anua-lo, ki kateka-o ki matedi kateka eruma nge tea ipura be iboadu nato be kilala ‘Buku’ ngaenao dieno nge ngagamang be ‘Buku’ ngaedi ngauasari ki ngakaka be ilodi ngaita. Kaba bokai uita tamoata tago teke iboadu ‘Buku’ ngaedi ngauasari ki ngakaka be ilodi ngaita nge tang kanabiabia uemaki. Kodeka tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati makara disukoaki nge teke bokai iraia, “Moaki kutang! Kaba goita! ‘Laion’ maka Zuda bagi labunao ipura ambe ikai be iuasa. Debiti tubu moarunga maradi nge ngai ara biabiatuka. Bokaibe ngai iboadu nato be kilala lima-be-rua ngaedi ngagamang be ‘Buku’ ngauasari.”

Makara nge ‘Sipisipi’ Natu bagi* ono tanepoanga lukangana-tinao ituitui be ute. Be ngado moauriuri oati be tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati nge bagi diboalingi be disoaki. ‘Sipisipi’ Natu ngae tea nge imate bokana, ata moauriuri. Pangana-nao nge tongi lima-be-rua dieno, be mata nge lima-be-rua moarunga. Mata lima-be-rua ngaedi ka Nanaranga Mariaba ne. Be Nanaranga Mariaba ne ngaedi ka ege-ege kateka-o nepiadiaria dipura. Kodeka ‘Sipisipi’ Natu ilako be Nanaranga bagi ono tanepoangao isukoaki-lo be luma oanana-lo ka ‘Buku’ ngaedi idoki. ‘Sipisipi’ Natu ilako be ‘Buku’ ngaedi idoki nge ngado moauriuri oati be tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati nge aro ditapuloria. Tamoata bibia teke-teke lumadia-lo nge kaleti oagu nedi aradi ‘arp’ be tabira ‘gol’ oti ememaki didokidoki. Tabira ngaedi ilodia-lo nge au-kusi* boaudi rongorongo dieno. Au-kusi ngaedi nge Nanaranga tamoata be aine ne rabo nedi. Kodeka moasi oauoau teke bokainatuka dimoasi,

“Kaiko kuboadu-tina ‘Buku’ ngaedi godoki be nato be katiri gogamang. Bakara, kaiko ka umoateam ipura, be matengam ngaedia-lo ka tamoata be aine ege-ege bagi moarunga-lo, pile moarunga-lo, ungguma moarunga-lo be unu oaoa be unu zim moarunga-lo darakam ane be Nanaranga kuzazadiani.
10 Be ambe kuemakidi be Nanaranga nema databatabai kana, be ngai masa ngatanepoadi. Be tamoata be aine kuzazadi masa kateka ngae anuatanepoa kana dapura.”

‘Sipisipi’ Natu Rakeaka Ipura

11 Kaba utadarake nge Nanaranga ‘enzel’ ne kokoko-tina malongadi ulongo. Dikoko-tina be uareadi nge ‘tausen’ be ‘milion’ bokana. ‘Enzel’ ngaedi nge bagi* ono tanepoanga, be ngado moauriuri oati be tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati diboalingdi 12 be dipi-tina be bokainatuka dimoasi,

“‘Sipisipi’ Natu umoatea ipura nge iboadu-tina kaiboang ono tanepoanga ngadoki, kana ne dakoko-tina, kaua malaidi ngadoki be ngakaiboang-tina. Muaka bibia, kaiboang be malama, be rakeaka nge nena-doi, be nem-kueno daenenoni!”
13 Kodeka kana moarunga aburodi otioti lang* anua-lo, kateka-o, matedi kateka eruma be kana moarunga makasi-lo nge bokainatuka dimoasi be ulongoridi,

“Nanaranga bagi* ono tanepoangao sukoaki, be ‘Sipisipi’ Natu! Rakeaka bibia, muaka bibia, kaiboang bibia, be kaiboang ono tanepoanga bibia nge aniadi dapura, be nem-kueno daeneno-diaru!”
14 Makara nge ngado moauriuri oati bokai dipile, “Moimoi!” Kodeka tamoata bibia kulemoadi-rua-be-oati nge diboadukuria be Nanaranga ara dirakeaki.

Copyright information for `MVA