Revelation of John 8

Nato Be Kilala Lima-ruaia

Bong ‘Sipisipi’ Natu nato be kilala lima-ruaia igamani nge lang* anua-lo gum-gum ibala. Be uanana muku sasalaga
Inggilisi Pile-lo nge ‘hour’ teke kapapa bokana.
bokana nge moakusu be pile tago.
Makara nge ‘enzel’ lima-be-rua Nanaranga aro dituitui nge utedi. Be kaba uitaita nge ‘enzel’ ngaedi tauru aniadi dipura. Kodeka ‘enzel’ kaba teke ipura be bagi* ono Nanaranga tabaia ipurapura aro itui. Lumana-lo nge tabira ‘gol’ oti ememaki idokidoki. Tabira ngaena-lo nge au-kusi boaudi rongorongo karatakadi dipura nge dieno. ‘Enzel’ ngae nge au-kusi biabia-tina ania ipura be Nanaranga tamoata be aine ne rabo nedi zaiza inanga-budu. Kodeka idoki be bagi ono Nanaranga tabaia ipurapura-o be itabangaki. Bagi ono tabataba aninga ngae nge ‘gol’ oti ememaki, be Nanaranga bagi ne ono tanepoanga aro ka itutui. Bokaibe au-kusi boaudi rongorongo be Nanaranga tamoata be aine ne rabo nedi nge ‘enzel’ Nanaranga aro ituitui lumana-lo ka kasu bokana be dikautaki. Kodeka ‘enzel’ ngae eoa idoki be au-kusi pakina-lo iaulako, kodeka kateka-o irokakaria. Eoa ngaedi nge bagi* ono Nanaranga tabaia ipurapurao ka idoki. Bokaibe bong eoa kateka-o irokakiria nge lamalama ipitikaoa, ipakira be igarurui, kodeka rike ipura.

Nanaranga ‘Enzel’ Ne Tauru Dieuri

Alauri nge ‘enzel’ lima-be-rua tauru dienodi nge dikatiuana be daeuri kana. Kodeka ‘enzel’ muamuatuka tauru ne ieuri. Ieuri nge ura patu bokana be eoa dara zaiza bairadi dipura nge kateka-o rokakadiaria dipura. Kateka nge ege toli-lo negea ipura. Bokaibe kateka ege teke, kai egedi tekedi be siresire moarunga nge gamanadi dipura be dileua.

Kodeka ‘enzel’ ruaia tauru ne ieuri. Ieuri nge kana teke tea bukudi salagabuli ngakarakara bokana nge makasi-lo rokakalako ipura. Makasi nge ege toli-lo negea ipura. Bokaibe ege teke nge ibagabuiri be dara ipura. Ngado be kana moarunga makasi-lo nge ukodi toli-lo nangadi dipura, be uko teke nge dimate-doi. Be kati moarunga negeadi dipura be ukodi toli-lo dinanga nge uko teke gamana ipura be ileua.

10 Kodeka ‘enzel’ tolia tauru ne ieuri. Ieuri nge goai kanabiabia teke baratui bokana ikarakara nge lang-lo ka isapasiria be zagura be dang egedi toli-lo negeadi dipura be dieno nge egedi tekedi-o ibala. 11 Bokaibe dang ukodi tekedi nge dikapisa-doi, bakara goai ngae ara “Kapisana-tina.” Bokai ka tamoata be aine dising nge dimate-doi, maka ma dang ngaedi nge dikapisa-tina!

12 Kodeka ‘enzel’ oatia tauru ne ieuri. Ieuri nge amari be kalea ege-diaru toliadi gamanadi dipura, be goai moarunga ukodi toli-lo nangadi dipura nge uko teke gamana ipura be ileua. Bokaibe malamakadi egedi toliadi nge dileua be malamakadi tago dikai-tina. Be ariata malamaka nge ege tolia ileua, be oabubu nge ege tolia ileua be.

13 Makara be utada-rake nge taragau teke etatabala lang-lo iroro be ute. Kodeka taragau ngae ipi-tina be bokai ipile, “Kaleua-ma! Kaleua-ma! Tamoata be aine kateka-o kasoaki nge kaleua-ma! Bong ‘enzel’ toli isi disoaki tauru nedi daeuri nge kamaleua-doi kana!

Copyright information for `MVA