Romans 10

Taritokagu, ilogu moarungana-lo be ikautaki nge urere-tina ungguma-tina negu Israel uketadi dapura! Be izamaizama nge di kanabe Nanaranga uraboraboi! Ata kana tago bokai dilako. Ngau uboadu muridi mtui be mpile di moimoina-tina Nanaranga kanabe diuanauana be dimalipilipi. Ata malipingadi ngaedi nge tago kaua kalingodi ane be diememaki. Be baituka be Nanaranga tamoata iememakidi be mata-nao diadoado nge tago dikaua. Di ditaguraki be nedia-la mata nedi ono adonga dinagunaguraki-lako. Bokai dimuzi be ambe Nanaranga mata ne ono mata-nao ado ipurapura nge dimurinadi. Ata Kristus ambe ipura be Moses* Mata ne imambuaki be dimanubu. Bokai imuzi be ono tamoata moarunga maka Kristus lama diunani nge iboadu Nanaranga mata-nao dado.

Bakara, tamoata naita Moses Mata ne gotagadi be Nanaranga mata-nao goado kana nge Moses bokainatuka igere, “Tamoata naita Moses Mata ne ngatagatagadi be moauriuri soaki ngate kana nge kana moarunga Moses Mata ne irangaki nge ngatagatagadi.”
Leb 18:5
Ata, Nanaranga mata-nao ado maka lama uninga-lo ipurapura nge bokai ieno, “Tago iboadu lang-lo gokautaki be Kristus golelei be gobagai be ngadumaiko.”
Diut 30:12
Ki tago iboadu bokai gopile, “Tago iboadu elauruma matemate kaba nedia-lo golako be Kristus golelei be gobagarake be ngadumaiko.”
Diut 30:13
Tago-la.
Maka ma pile ngaedi nge bokainatuka dieno, “Nanaranga mata-nao ado maka lama uninga-lo ipurapura keka mangata kirangarangaki nge saringaming-tina ka ieno. Saringaming-tina, ilo-ming be uasi-ming burudia-lo ka ieno.” Bakara, uasim ane be mangata bokai kupile, “Iesus ka Tanepoa,” be ilom-lo be lama kuni Nanaranga ka mate-lo be imarangaki nge uketam ngapura-la be kana. 10 Bakara, iloda-lo be lama tauni ka Nanaranga mata-nao tado. Be aoa-da ane be lama unianga neda mangata tarangaki ka Nanaranga iuketi-kita. 11 Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile, “Tamoata naita Nanaranga lama iunani masa tago iboadu ngamaia.”
Ais 28:16
12 Bokai ipile nge kita moarunga ka irangaki-kita. Bakara, tago iboadu tapile Iuda nge ungguma takadia-ba, be Ungguma* Takadi nge ungguma takadia-ba. Tago. Maka ma Nanaranga nge tekena-la be moarunga matadio nge ngaia-la ka Tanepoa, be tamoata moarunga ara-nao be dikilakilai nge marou kaniadi kokoko-tina ane be imarouroudi. 13 Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana, “Tamoata naita Tanepoa ara-nao iduasare be ikilau masa uketa ngapura.”
Zoel 2:32


14 Lama tago diunani, nge masa bakara be ara-nao be dakilai? Be rangaka tago sesu dilongo, nge masa baituka be lama dauni? Tamoata tago teke Nanaranga pilenga mangata irangaki, nge masa baituka be rangaka dalongo? 15 Tago teke nepia ipura be pile mangata ngarangaki kana, nge masa baituka be Nanaranga pilenga mangata rangaka ngapura? Nanaranga-la ‘Buku’ nena-lo dieno bokana, “Bong tamoata Pile* Uia dieleluaki dipura nge reretakadi dilabalaba-tina!”
Ais 52:7
16 Ata Iuda tago moarunga-tina Pile Uia direretaki be didoki. Maka ma ‘Propet’* Aisaia nena-la be bokai igere, “Tanepoa, naita pilenga mangata kirangaki nge lama iundi?”
Ais 53:1
17 Bokaibe tamoata naita Nanaranga pilenga ngaedi ilongo masa Kristus lama ngaunani. Be Kristus rangaka ngapurapura ka masa Nanaranga pilenga nge kauatakadi dapura.

18 Ata ngau bokai utegi: Moimoi Israel Nanaranga pilenga tago dilongo ki? Pilenga ambe dilongo-doi! Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokai dieno,

“Malongadi ege-ege kateka-o dilako, be pilengadi kaba moarunga-lo dilako!” (Sam 19:4)
19 Kaba utegi: Israel pile ngaedi labudi dikauataki ki tago? Dikauataki! Maka ma Moses nena-la be matamatanatuka tegi negu ngae ikatungi. Moses bokai ipile,

“Ngau masa tamoata be aine alu tago ungguma teke kata nge mdokidi be ono kamauanamdi be kamarere-tina kabadi kamadoki. Ngau masa ungguma pilengagu tago dikauataki teke mdoki be ono nama-ming dara.” (Diut 32:21)
20 Be ono Moses pilenga ngabatadi kana nge Aisaia kaba kaikai-la bokai ipile,

“Tamoata tago dilelelea nge ditea. Tamoata tago ditegitegiaka nge negu-la mangata unangaia be ditea.” (Ais 65:1)
21 Ata Israel tamoata be aine nge bokai iradi,

“Oabube luma-gu mzuzunaki nibe ngalako rairai-ba. Tamoata be aine kaoa pile tago longolongo be eungadi be ebulongadi ratadi kaoa ka luma-gu unananarakadi.” (Ais 65:2)
Copyright information for `MVA