Romans 13

Tamoata Bibia Erumadi Kamasukoaki

Kita moarunga nge tamoata bibia
Tamoata bibia anua-lo, gauamang-lo be ‘sios’lo.
erumadi tasukoaki. Bakara, tamoata bibia moarunga nge Nanaranga isumoaladi ka erumadi tasukoaki. Bokaibe tamoata bibia kaituka disoaki nge Nanaranga ka inagurakidi.
Tamoata naita tamoata bibia dimuamua ierekeikeidi nge Nanaranga kana inangai ka ierekeikei. Bokai ka tamoata naita bokai imuzimuzi nge nena-la ka iara-leualeuai. Tamoata muzi uia diememaki nge tago iboadu tamoata bibia damamatakuridi. Tamoata muzi goalakadi diememaki ka masa damamatakuridi. Karere ki tago tamoata bibia kama-matatakuridi? Tago karere nge muzi uia kamaememaki be ono di ara-ming darakerakeaki. Maka ma di nge Nanaranga malipilipi kana, be kam dadumaduma-kaming kana ka Nanaranga dimalipilipini. Ata muzi goalakadi ka kaememaki nge kama-matatakuridi, bakara kaiboang ono sururu dang-kaming kana nge dia-lo dieno. Di Nanaranga malipilipi kana, be di ka Nanaranga* nama ratinga didokidoki be tamoata muzi goalakadi diememaki dianiandi. Labu ngaenao ka tamoata bibia erumadi kamasukoaki. Moaki sururu dang-kaming kana ka kamatakuridi ngena erumadi kasukoaki. Moaki. Erumadi kamasukoaki, maka ma nge kana iauia ka kaememaki.

Nge bokai ka ‘tagisi’ ipurapura. Maka ma tamoata bibia nge Nanaranga ka dimalipilipini be bong moarunga nge malipi ngaedi ka diememaki. Bokaibe rakana kata dikeliaki nge kamandia-ba: ‘tagisi’ dikeliaki nge kamandia-ba, ‘bisinisi’ neming-lo ‘tagisi’ dikeliaki nge kamandia-ba, muaka direre nge kamandia-ba, be aradi atabala kamananga kana direre nge aradi atabala kamananga.

Tamoata Moarunga Ba Kamababasakidi

Oti* moakina-tina teke kam-lo ieno. Oti ngaena-la ka mara-ming bokaina-la ngaeneno: Kamaerereretaki. Tamoata naita tamoata ruanga irereretaki nge Nanaranga mata ne Moses Mata nena-lo dieno ka itagatagadia-uia. Kita takaua Nanaranga mata ne bokai dipile, “Roti moaki kugamani.” “Moaki kuianako.” “Tamoata takaia kana ne kute nge moaki dokia kana be kumoatang.”
Eks 20:13-15, 17; Diut 5:17-19,21
Mata ngaedi be kaba mata takadi nge mata-doi teke ngaena-lo tekenanadi dipura, “Tamoata ruangam gorereretaki nem-la kurereretakiko bokana.”
Leb 19:18
10 Tamoata naita tamoata ruanga irereretaki nge tago iboadu giriki teke ngaemakani. Bokaibe tamoata takadi reretakadi mata katagatagaia-uia nge Moses* Mata ne ka kaemaki be dikalingo.

11 Tamoata takadi reretakadi mata nge kamaememaki, bakara bong ngaedi kaituka dipurapura nge ilo-ming daniandi be bokai kamamuzi: Eno kamarokaki be kamamarang! Maka ma bong ono uketada dapura kana ambe isaringa-tina! Matamata be iloda dipile masa muku uananaka dasalaga kana, ata ambe isaringa-tina. 12 Oabubu ambe saringatuka ngamanubu kana, be ariata isaringa. Bokaibe oabubu kana ne tarokaki, be kana ono ariata eunga nge tadokitate be tananga. 13 Muzinga-ming kamadoraki be adoado kamamuzimuzi, tamoata ariata malamakana-lo disukoaki bokana. Moaki kaepurapurari be kamuzi-ramoramo, be dang kakai kasingsing be kaboangboang. Pogiza-ramo mata be muzi ono maianga moaki katagatagadi. Moaki kaebulobulo be kaenama-rarataki ki kaemangazingazi. Moaki-tina. 14 Bokainatuka kamamuzimuzi: Kam ambe Tanepoa Iesus Kristus zaiza teke-ming. Bokaibe Kristus kamadoki be kusi-sili bokana kamanangai. Be muzi bokainaina: ilomingba-lo be muzi ono kusi-ming rerengadi katagatagadi be ono suri-ming diuiauia nge kusi-sili toirairadi bokana kamarokaki-tina.

Copyright information for `MVA