Romans 14

Tamoata Takadi Moaki Kalilitidi

Tamoata naita Kristus-lo lama unianga tago dikai nge kamadoki be kam bokana mara-ming ngasukoaki. Ata kana aluna-lo ilo bakara inanganangai nge moaki kasumbei. Bokainatuka mto: Tamoata teke lama unianga isumoalani be iboadu kana moarunga ngakangkang. Ata tamoata takaia lama unianga tago dikai uia bokana ngado tago ikangkang be dagurai-la ikangkang. Bokai nge tamoata kangkang moarunga ikangkang nge moakina-tina itaguraki be tamoata kangkang moarunga tago ikangkang iduaposale. Be tamoata dagurai-la ikangkang nge tamoata kangkang moarunga ikangkang moaki bokai irai, “Ngara tago muzi iauia ka kuememaki.” Moakina-tina bokai ipile. Maka ma Nanaranga ambe tamoata ngae ne bokana idoki! Bokai mtegi: Kaiko naita kata ka tamoata takaia malipilipi kana malipinga gorangaki dikaiboang ki tago? Biabiadia-la kana ka masa ngapile ngai malipinga kaiboangdi ki tago. Be malipilipi ngae nge ngakai-la be kana, bakara, Tanepoa ka ngadumai be ngakaiboang kana.

Kaba tonanga takaia memaki: Tamoata teke masa ngapile bong biabia ngae ka ara biabia be takadi iuasadi. Ata tamoata takaia masa ngapile bong bibia moarunga nge suridi tekedia-doi. Ngau urere kam teke-teke nge neming-la be ilo-ming kamatekenanadi bong biabia nangatana-la ka kamatagatagai ki moarunga kamatagatagadi. Bokainatuka-la, tamoata naita kata ilo itekenanai bong ngaenao Nanaranga ngarakerakeaki kana nge Tanepoa ara ka ngarakeaki kana ka bong ngae inangai. Be kangkang nge bokaina-la, tamoata naita kangkang moarunga ikangkang nge Tanepoa ara-nao be ikangkang. Maka ma bong kangkang ngaedi ngakang kana nge Tanepoa ngaperui noko ngakang! Tamoata naita kangkang alu tago ikangkang nge Tanepoa ara-nao be tago ikangkang. Maka ma Tanepoa iperui kangkang bokainaina tago ikangkang! Bakara, tago teke iboadu bokai ngapile, “Makare kateka-o nge ngau negu-la kana ka moauriuri usukoaki.” Be bokainatuka-la, tago teke iboadu ne matenga baituka ngabasaki. Bokaibe moauriuri makare kateka-o tasoaki nge Tanepoa kana ka tasoaki. Bokainatuka-la, bong tamate nge Tanepoa kana ka tamate. Bakara, moauriuri tasoaki ki tamate nge Tanepoa-doi tamoata be aine ne kaoa. Labu ngaenao ka Kristus imate be kaba imoauri. Bokai masa ngai moauriuri sukoaki be matedi Tanepoa nedi. 10 Bokai nge kaiko naita kata, bakara ka taritokam muzinga kuliliti be kupile soakinga digoala? Be kaiko, bakara ka taritokam kubibiraki? Maka ma kita moarunga nge Nanaranga ngado kana kaoa! Aro tatui be giriki neda ngaliliti kana! 11 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokai dieno,

“Tanepoa ipile, ‘Moimoina-tina ka upile kana ngae masa memaki be ngapura: Moarunga-biabia masa arogu tukudi-o darokazokuria. Be moarunga masa mangata dapile ngau ka Nanaranga.’” (Ais 45:23)
12 Bokai ka tamoata be aine moarunga masa kana moarunga diemaki nge Nanaranga darangakini.

Taritokam Moaki Kuemaki Be Itamong

13 Bokai nge giriki neming moakina-tina neming-la maraming kaliliti be kabibiraki. Moaki-tina. Ilo-ming bokai kamanangananga: Taritokagu moaki teke zalaka uono be ono ngatapulo, ki uemaki be Nanaranga rerenga tagadi ngasege. 14 Ngau Tanepoa Iesus-lo usukoaki be bokainatuka ukaua: Kana tago teke iboadu nena-ba ngabolo. Kana moarunga nge goagoaza-ba.* Ata tamoata teke kana teke bolobolo kana irangaki nge ngaiala-lo ka ipile kana ngae bolobolo. 15 Kana teke kaiko kukangkang, ata taritokam tago ikangkang. Ata taritokam moanakongam tago ireretaki be kuaka-sururui nge ambe tago reretaka mata-lo ka kumuzimuzi. Bakara, Kristus taritokam ngae kana ka imate. Bokaibe moaki moanakongam-ba ane be taritokam kugamani! 16 Bokaibe kana teke ilo-ming dipile kam-lo iuia be iboadu kamaememaki nge moakina-tina kaemakia-ramo be ono tamoata takadi bokai darangaki, “Ngara muzi goalaka!” 17 Maka ma Nanaranga anua ne ono itanepoa labu nge tago moanako be dang sing kata. Tago-la! Nanaranga anua ne ono itanepoa labu nge mata adoadodi, ilo-uia be suri-uia. Mata adoadodi, ilo-uia be suri-uia nge Oli Spirit-lo ka dipurapura. 18 Bokaibe tamoata naita muzi ngaedi itagatagadi be Kristus imalipilipini masa Nanaranga ngataguraki be ngasuri-uiataki, be tamoata moarunga masa tamoata iauia kana darangaki.

19 Bokai nge tapipi-tina be ilo-uia mata marada ngaeneno, be neda-la marada taka-kaikai-kita be ono Nanaranga mata ne tagadi takauataki uia. 20 Moaki kangkang-ba kanabe Nanaranga malipi ne gamanadi dipura. Kangkang moarunga iboadu kaniadi dapurapura. Ata kangkang kata kukani be ono tamoata takaia kuemaki be itapulo be giriki iemaki nge ambe kaiko giriki kuemaki. 21 Ngado kukangkang, ki dang kakai kusingsing, ki kana takadi kaoa kuememaki be ono taritokam itatamong be giriki iememaki nge moakina-tina kaba kuemaki. Kana ngaedi kaba tago kuemaki nge muzi adoado ka kuemaki. 22 Rakana kata ilom ipile be lama kunia uia nge Nanaranga-la kamru mara-mingru gonangai be ngaeno! Tamoata naita ilo ipile-tina kana iememaki ne mata-nao iuia be tago ono ne ilo sikita ikotoi nge suri dauiani! 23 Ata kangkang ikangkani ilo irua-taki nge ambe nena-la ka giriki ono inangalako. Bakara, muzinga ngaedi nge tago lama unianga itagadi be imuzi. Bokaibe kana moarunga tago lama uninga-lo ka dipura nge muzigoala.

Copyright information for `MVA