Romans 16

Pol Suri-uia Ne Tamoata Teke-teke Inangadi

Marauda iauia ara Pibi ambe luma-mingo mnangai kana. Ngai ‘sios’* Senkria anua-lo imalipilipini. Ngai tamoata kokoko-tina duma biabia iandi, ngau zaiza be. Bokaibe Tanepoa ara-nao be kamadoki, Nanaranga tamoata ne dimuzimuzi bokana. Be duma bakarairai irere nge kamadumaia-ba.

Suri-uia negu Prisila be Akuila unanga-diaru. Diaru nge Kristus Iesus malipi nena-lo kimalipilipi-buduto. Diaru ngau kanabe damateru kana direreru. Bokaibe tago ngau-la ka uperu-diaru. Ungguma* Takadi ‘sios’ nedi moarunga diperu-diaru be. ‘Sios’ maka pera kandiarua-lo diepurapurari nge suri-uia negu unangadi. Ruangagu iauia-tina Epenetas suri-uia negu unangani. Esia kaba-lo nge ngai ka matamatanatuka Kristus lama iunani. Suri-uia negu Maria unangani. Ngai kam kanabe malipi bibia-tina iemaki. Suri-uia negu Andronikus be Zunias unanga-diaru. Diaru nge Iuda-ruangagu be uaura* pera-lo kisoaki-buduto. ‘Apostel’* malipi-lo nge ara-diaru otioti be moarunga-tina dikauataki-diaru. Diaru ka Kristus didokia-muaru, ngau alauri ka udoki. Suri-uia negu Ampiliatus unangani. Tanepoa ara-nao be ngai nge ruangagu iauia-tina. Suri-uia negu Ebenas be Stakis unanga-diaru. Ebenas nge malipilipi-budu ruangada Kristus malipi nena-lo, be Stakis nge ruangagu iauia. 10 Suri-uia negu Apeles unangani. Ngai Kristus malipi nena-lo sururu idoki be ikaiboang-la be isoaki. Aristobulus dara ne be moarunga pera kanana-lo disukoaki nge suri-uia negu kamandi. 11 Suri-uia negu Erodien unangani. Ngai Iuda-ruangagu kata. Narsisus dara ne be moarunga pera kanana-lo Tanepoa ara-nao disukoaki suri-uia negu unangadi. 12 Suri-uia negu Tripina be Triposa unangadi. Aine ngae-diaru nge Tanepoa malipi ne bibia-tina diemakiru. Ruangagu iauia Persis suri-uia negu unangani. Ngai aine teke Tanepoa malipi ne bibia-tina iemaki. 13 Suri-uia negu Rupus unangani. Ngai nangaia ipura be Kristus malipi ne bibia-tina iemaki. Tina nge ngau tinagu be. 14 Asinkritus, Pelegon, Emes, Patrobas, Ermes be taritokada disukoaki-budu nge suri-uia negu unangadi. 15 Suri-uia negu Pilologus, Zulia, Nereas marau diaru, Olimpas be Nanaranga tamoata be aine ne disukoaki-budu nge unangadi. 16 Neming-la suri-uia kamaeani be taritokatoka-tina bokana kamaeadoraki. Kristus ‘sios’* ne moarunga suri-uia nedi dinanga-kaming.

17 Taritokagu negu, ngau bokai uakoro-kaming: tamoata maka kuara mara-ming dinanganangalako be ono didua-raramoaki-kaming, be zala dionono be ono sule aniaming ipura tago katagatagai nge kamatetedia-tina uia. Moakina-tina kasaringadi. 18 Tamoata kana bokainaina diememaki nge tago Tanepoa neda Kristus ka dimalipilipini. Tago-la. Nedia-la dabulikidi ilodi dianiandi ka bokai dimuzimuzi. Pilengadi momona ane be diniu-korikori be ono tamoata girikidi tagotago dibobolesidi. 19 Moarunga ambe dilongo kam Kristus pilenga kalongo be katagadi. Bokaibe kam kanabe surigu diuia-tina. Ngau urere kana uia nge kamakauataki, be giriki moaki teke omingo ilako.

20 Nanaranga maka ilo-uia labu masa saringatuka ae-ming babadi erumadi ka Satang* ngaduaposaki.

Tanepoa Iesus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam-lo daeno.

21 Malipilipi-budu-ruangagu Timoti suri-uia ne inanga-kaming. Be Iuda-ruangagu Lusius, Zeson be Sosipater suri-uia nedi dinanga-kaming be. 22 Ngau Tertius, Pol pilenga ngaedi ugeregere nge suri-uia negu Tanepoa ara-nao be unanga-kaming. 23 Gaius suri-uia ne inanga-kaming be. Tamoata ngae nge pera kanana-lo ibagabagaiaulako be iadoadorakau-tina. Tago ngau-la. Tamoata be aine ‘sios’* ngaena-lo disoaki nge iadoadorakidi be. Erastus be taritokada Kuatus suri-uia nediaru dinanga-kaming be. Erastus nge Rom anua ‘mone’ ne moarunga idokidoki be iadoadoraki.

[
24 Tanepoa neda Iesus Kristus marou ne tadokidoki-ba iboadu kam-lo daeno. Moimoi.]

25 Nge kodeka Nanaranga ara atabala-tina tanangai! Pile* Uia ngau mangata urangarangaki ane be iemaki-kaming be iloming-lo kakaiboang, be iboadu ono Kristus kamatagai. Pile Uia ngae nge Iesus Kristus rangaka. Toira be imai Nanaranga pile ne tago mangata inanga. Zumzumkaki dieno, ata ambe mangata inanga be longo ipura. 26 Ata kaituka ambe ‘propet’* gerengadia-lo be kana moimoi be kalingodi nge ambe mangata dipura. Nanaranga nem-kusoaki isukoaki ka ipile be ungguma moarunga dikauataki. Bokai masa ungguma moarunga lama dauni be Nanaranga pilenga datagatagadi. 27 Iesus Kristus ara-nao be Nanaranga tekena-la be ngaia-la ka kauakaua nge bokaina-la ara atabala-tina nangaia ngapurapura! Moimoi.

Copyright information for `MVA