Romans 4

Abaram Ono Tonanga Ipura

Kana ngae tarangarangaki ane be masa tubuda toiraira Abaram baituka tarangaki? Abaram ne malipinga-nao ka iado nge labu ne ieno be ono iboadu-tina nena-la ngaraketukai. Ata nge tago iboadu Nanaranga mata-nao nena-la ngaraketukai. Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai ipile,

“Abaram Nanaranga lama iunani. Bokaibe lama unianga ngaedio ka Nanaranga itaguraki be oti* ne irokaki-le be idoki be ipile mata-nao iado.” (Zen 15:6)
Kita takaua, tamoata imalipilipi nge zazanga ne idokidoki. Ata zazanga ne ngaedi nge tago lumaluma kaoa be idokidoki-ba. Tago-la. Zazanga ne ngaedi nge malipinga katungadi, be ne. Ata ege takaianao nge bokai: tamoata teke tago malipinga-nao iduasare, ata itaguraki be Nanaranga maka tamoata muzingadi goalakadi iadoadoraki lama iunani nge ambe Nanaranga oti ne irokaki-le be ipile tamoata ngae mata-nao iado. Tamoata bokainaina, malipinga-nao tago iduasare, ata lama iuni nge suri-uia ne Debiti bokai irangaki,

“Tamoata maka Nanaranga giriki nedi irokaki-ledi, be muzigoala nedi ikubati nge suridi dauia!
Tamoata maka muzigoala ne Nanaranga tago damoa-nao inanga nge suri dauia!” (Sam 32:1-2)
Bokai nge suri-uia ngaedi Debiti irangaki nge tamoata kusidi korotototo-la nedi ki? Tago. Tamoata kusidi tago korotototo nedi be. Abaram kababe iloda dani. Ambe tapile-doi Nanaranga* ‘Buku’ ne bokai irangaki, “Abaram nge Nanaranga lama iunani. Bokaibe lama unianga ngaedio ka Nanaranga itaguraki be oti ne irokaki-le be idoki be ipile mata-nao iado.” 10 Ilo-ming bokai kamalelenaki: Abaram baituka isoaki ka Nanaranga ipile ngai tamoata adoado? Kusi ambe korototoka ipura-doi, ki matamata isi kusi tago korototoka ipura be? Isi kusi tago korototoka ipura be! 11 Maka ma kusi-korototo kilala ne nge alauri ka ipura. Kilala ngae ka kilala kusi-onaona bokai iaka-kai: Abaram nge isi kusi tago korototoka ipura be lama iuni. Bokaibe Nanaranga itaguraki be oti ne irokaki-le be ipile ngai mata-nao iado. Nge bokai ka Abaram nge tamoata moarunga Nanaranga lama diunani nge tamadi. Moimoi tamoata ngaedi nge kusidi tago korotototo, ata lama diuni bokana Nanaranga ambe idokidi be irangakidi di mata-nao diado. 12 Be Abaram nge tamoata kusidi korotototo tamadi be. Nge tago kusidi korototokadi dipura ka Abaram natu dipura. Tago. Soakingadi nge Abaram-la isi tago kusi korototoka ipura be lama iuni be isukoaki bokana disukoaki ka natu dipura.

Nanaranga Baituka Tamoata Iememakidi Be Mata-nao Diadoado

13 Bokaibe Abaram tubu ne zaiza nge tago Moses* Mata ne ditagatagadi ka Nanaranga itaguraki be moimoi be iradi masa kateka ere-moarunga ngandi be danemi. Tago. Ngena lama uniangadia-lo be Nanaranga mata-nao diado ka kateka ere-moarunga iandi be dinemi. 14 Moses* Mata ne tatagatagadi ka kana moarunga Nanaranga nganiang-kita be tanem-nemdi bokana nge ambe lama uninga nge kalingo tagotago, be pile moimoibe Nanaranga Abaram irai nge kana-ba. 15 Maka ma Moses Mata ne ka Nanaranga* nama ratinga ipurapuraki. Ata mata odio babari dieno tago daeno bokana nge ambe tago iboadu giriki emakadi dapurapura.

16 Bokaibe tamoata naita kana ngaedi Nanaranga moimoibe irangaki ngadoki kana nge Kristus lama ngaunani noko kana ngaedi ngadoki. Kana ngaedi Nanaranga moimoibe irangaki-mua nge lumaluma tago zazaza kaoa, be Abaram tubu ne alalauri moarunga masa moimoi dadoki. Abaram tubu ne ngaedi nge tago tamoata-la Moses* Mata ne ditagatagadia-la. Tago. Tamoata moarunga Abaram-la bokana lama diuni masa kana ngaedi Nanaranga moimoibe irangaki nge dadoki be. Maka ma Abaram ka tamoata be aine moarunga Nanaranga mata-nao diado nge tamadi. 17 Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana, “Ngau ambe uemakiko be kaiko ambe ungguma kokoko-tina tamadi.”
Zen 17:4
Pile moimoibe rangakadia-ba mua dipura ngaedi nge kalingodi otioti. Maka ma pile ngaedi nge Nanaranga-lo ka dipura.

18 Abaram tago isi ikaua Nanaranga masa baituka be kana moimoibe irangaki nge ngaemaki be dakalingo, ata lama iunia-ba mua. Kana tago teke ite be ono iduasare be irapurapu, ata lama-ba iuni. Bokaibe “ungguma kokoko-tina tamadi ipura.” Raiana-la ipura bokana, “Tubu nem masa kokotangadi bokainaina.”
Zen 15:5


19 Barasi ne nge ambe saringatuka ‘100,’ be ne tamoata nge ambe imate bokana. Be roa Sera nge ambe iaine-bia be tago iboadu natu ngadoki. Moimoi Abaram kana ngaedi ilo iandi, ata lama unianga tago ibalaki. Tago. Lama iunia-la be ieno. 20 Tago sesu oasa-bagaia bokana imuzi be lama unianga ngaedi nge muku irokaki. Be Nanaranga pilenga moimoibe iraiaba-mua nge tago ilo iruataki. Lama unianga ngaedi nge diemaki be ikaiboang-tina be ono itaguraki be Nanaranga ara atabala-tina inangai. 21 Ngai ikaua-tina Nanaranga masa kana moimoibe irangakiaba-mua nge ngaemaki be dakalingo. 22 Nge bokai ka lama unianga-nao ka “Nanaranga itaguraki be oti ne irokaki-le be ipile mata-nao iado” kana rangaka ipura. 23 Pile ngaedi “Nanaranga mata-nao iado” nge tago ngaia-la kana ka geretadi dipura. Tago. 24 Pile ngaedi nge kita kana ka geretadi dipura be. Maka ma nge ono Nanaranga ngataguraki be oti neda ngarokakileda be ngapile mata-nao tado kana ka geretadi dipura. Bakara, kita lama tauni Nanaranga ngae ka Tanepoa neda Iesus mate-lo be imarangaki. 25 Muzigoala neda lilidi-o ka Kristus Iesus neneia ipura be imate, be ono Nanaranga mata-nao tado kana ka mate-lo be marangaka ipura.

Copyright information for `MVA