Romans 5

Ilo-uia Be Suri-uia

Kita ambe lama uniangada-lo ka Nanaranga mata-nao tado. Bokaibe Tanepoa Iesus Kristus ara-nao be ambe Nanaranga zaiza ilo-uia ieno-kita. Iesus Kristus-lo ka kita taboadu Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ilodia-lo tasili, be kaituka nge marou ngaedi ilodia-lo ka tasoaki. Bokaibe surida dauia, maka ma kita ambe Nanaranga kaiboang ne malamakadi otioti tadoki kana be tarapurapu! Tago kana-la ngae ka surida diuiataki. Sururu kaituka tadokidoki nge tasuri-uiataki be. Sururu kaituka tadokidoki nge ono diememaki-kita be moatubu tabazibazi be ono takaikai be talakolako-la. Moatubu tabazibazi be ono takaikai be talakolako-la nge ono diememaki-kita be Nanaranga irarangaki-kita kita ambe tamalai. Be malaingada ngaedi ka diememaki-kita be ono iloda moarunga Nanaranga-lo tanangalako be tarapurapu. Bokaibe iloda Nanaranga-lo tanangalako be tarapurapu ngaedi nge tago iboadu daemaki-kita be iloda dagoala. Tago-tina. Bakara, Nanaranga ambe Oli Spirit ne ane be reretaka mata ne iloda-lo isuburakalako. Be nge Nanaranga Oli Spirit ne ngae ka kita iang-kita.

Kaba bokai kamaita be kamakaua: Kita isi kaiboang neda tago be Kristus ipura be tamoata muzingadi goalakadi kanabe imate. Kana ngaedi nge bong-tina nedi Nanaranga inanga-o be dipura. Bokai kamakaua: Bong teke-tina-teke ka tamoata adoado teke masa tamoata takaia kanabe ngamate. Ata tago takaua, tamoata teke baraoa tamoata iauia teke kanabe ngamate! Ata ono Nanaranga mangata itiking-kita ngai irereretaki-kita-tina nge bokai imuzi: kita isi muzingada goalakadia-lo tasoaki be Kristus kita kanabe daraka isuburaki be imate. Kristus ambe daraka oti be iemaki-kita be tado. Bokaibe alauri masa moangina-la be ngauketi-kita be Nanaranga* nama ratinga tago iboadu odao ngalako. 10 Kita nge Nanaranga erekei ne, ata Natu matenga-nao be iemaki-kita be Nanaranga zaiza taeruangami. Bokaibe kita ambe Nanaranga ruanga bokana alauri masa Kristus moangina-la be ngauketi-kita kana! Nge Kristus mate-lo be imarang be moauriuri isoaki ka moauriuri soakinga ngaedi dauketi-kita kana! 11 Ata nge tago kana-la ngae. Kita Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be Nanaranga surida dauiataki. Maka ma Iesus Kristus ka iemaki-kita be Nanaranga zaiza uia takani.

Adam Be Kristus

12 Bokaibe bokai kamakaua: Tamoata tekena-lo ka muzigoala kateka ngaenao ipura, be muzigoala ne ngae ka mate ipuraki. Be nge bokainatuka be ono muzigoala tamoata be aine moarunga-lo ilako, bakara tamoata be aine moarunga muzigoala diemaki. 13 Moses Mata ne isi tago aniada dipura be muzigoala kateka-o ieno. Ata mata babari odio dieno kana nge muzigoala tago uarea ipura be tamoata* muzigoala ememaki-o lakuaka ipura. 14 Ata Adam bong nena-lo be imai Moses bong nena-lo nge mate ieno-la be tamoata moarunga ibalakidi. Adam imate, bakara Nanaranga pilenga tago itagadi be muzigoala iemaki. Tago Adam-la ka imate. Tamoata maka tago Adam bokana muzigoala diemaki nge dimate be.

Adam nge Tamoata alauri ngapura kana nge anunuka.
15 Ata tamoata ruoti ngae-diaru nge tago suri-diaru tekedi. Tago-la. Bokai mpile be kamakaua: Adam muzigoala ne be Nanaranga lumaluma ne inegenege-ba nge tago suridi tekedi. Maka ma tamoata kokoko-tina Adam muzigoala ne lilidi-o be dimate. Ata Nanaranga marou ne tadokidoki-ba nge kaba dilaba-tina. Maka ma tamoata tekena-la Iesus Kristus ara-nao be Nanaranga lumaluma ne inegenege-ba nge ere-moarunga be tamoata kokoko-tina odio isuburakalako. 16 Nge bokai ka Adam muzigoala ne be Nanaranga lumaluma ne inegenegea-ba nge tago suri-diaru tekedi. Adam muzigoala ne moatubukadi ka tamoata be aine kokoko-tina dibazidi be ono Nanaranga bokai ipile, “Daleua!” Ata Nanaranga lumaluma ne inegenege-ba nge kaba diado-tina. Maka ma alauri nge tamoata be aine muzigoala diemaki-la be ieno bokana Nanaranga bokai ipile, “Giriki nedi tago!” 17 Bokaibe, moimoi tamoata teke muzigoala nena-lo ka mate itaguraki be tamoata moarunga ibalakidi be itanepoadi. Ata tamoata teke ka malipi kana-tina-bibia iemaki nge malipinga kaba dilaba-tina! Tamoata ngae nge Iesus Kristus! Kristus malipinga bibia ngaedia-lo ka Nanaranga itaguraki be tamoata be aine moarunga marou ne tadokidoki-ba nge bibia-tina iandi. Be tamoata maka Nanaranga lumaluma ne inegenege-ba ono tamoata Nanaranga mata-nao diado didoki masa alauri Kristus zaiza datanepoa be moauriuri-la dasukoaki.

18 Bokaibe pile negu ono mtekenanadi kana nge bokai: Muzigoala teke ka tamoata moarunga iara-leuadi, be bokainatuka-la, muzi iauia teke ka tamoata moarunga iemakidi be Nanaranga mata-nao diado be ono moauriuri disukoaki. 19 Bakara, tamoata teke ka pile tago ilongo be ono tamoata kokoko-tina muzigoala ememaki dipura, be bokainatuka-la, tamoata teke ka pile ilongo be ono kokoko-tina Nanaranga mata-nao diado.

20 Bokai kamakaua: Moses* Mata ne nangadi dipura be ono muzigoala ilaba-la be ieno. Ata bong muzigoala ilaba-la be ieno kana nge Nanaranga marou ne tadokidoki-ba kodeka ilabalaba-tina. 21 Bokaibe, toira muzigoala tamoata moarunga itanepoadi be dimatemate. Ata kaituka ambe Nanaranga marou ne tadokidoki-ba nge tamoata moarunga itanepoadi be iememakidi be iboadu Nanaranga mata-nao dado. Nanaranga marou ne tadokidoki-ba ngaedi ka Iesus Kristus ara-nao be dibagabaga-kita be nem-kusoaki soaki ipurapura-lo talakolako.

Copyright information for `MVA