Romans 7

Roti Ono Tonanga Ipura

Taritokagu moarunga, kam kakaua ki tago bong tamoata ne iauia makare kateka-o isoaki nge mata moarunga erumadi ka isoaki? (Nge kam tamoata mata moarunga kauakauataki bokana ka urara-kaming.) Bokainatuka mtonanga kana: Aine rotiroti bong ne iauia makare kateka-o isoaki nge mata uia roa moaneka-nao iuaura-lako. Ata bong moane imate nge aine ambe tago roti mata uaura nena-lo isoaki. Bokaibe bong roa moaneka isi ne iauia isoaki be aine ngae ilako be moane takaia diaru disukoakiru nge aine ngae roti gagamang kana kilaia ngapurapura. Ata roa ngamate nge tago ambe roti mata uaura nena-lo ka isoaki. Be kaba iroti nge tago iboadu roti gagamang kana kilaia ngapurapura.

Taritokagu, bokaibe kam nge bokainatuka-la ka kasoaki: Kam nge Kristus-lo uaura-ming-lako dipura. Bokaibe Kristus mate nena-lo kamatelako. Be nge mate neming ngae ka irubetaki-kaming be tago ambe Moses* Mata ne erumadi ka kasoaki. Be nge ambe tamoata takaia ka inem-kaming. Tamoata ma maka mate-lo be marangaka ipura ka inem-kaming! Nge bokai masa Nanaranga malipi nena-lo takalingo. Bong isi muzingada goalakingadia-lo tasoaki nge muzi goalakadi ditaguraki be Moses Mata ne didoki be ono iloda dimarangrangaki be ono kusida rerengadi tamamambuaki. Bokai tamuzimuzi nge mate ka tamalipilipini. Ata kaituka ambe rubetakada dipura be tago ambe Moses Mata ne erumadi tasoaki. Bakara, kita ambe kana toira iuauri-kita ngaena-lo tamatelako. Be nge ambe tago mata toirairadi geretadi dipura nge zalakadi tatagatagai. Kita ambe Oli Spirit mata ne oauoau ka zalaka tatagatagai.

Muzigoala Be Mata Bibia Moarunga

Bokai nge, masa baituka tapile? Masa bokai tapile Moses Mata ne nge muzigoala odio dieno ki? Tago-tina! Bokai nge ngau ambe muzigoala tago iboadu mkauataki! Nge Moses Mata ne iemaka be muzigoala ukauataki. Moses Mata ne ka bokai ipile, “Tamoata takaia kana ne kute nge moaki dokia kana be kumoatang.”
Eks 20:17
Bokaibe Moses Mata ne tago bokai ngapile, nge ambe tago bokai mkaua tamoata takaia kana ne moaki ute be ureretaki.
Ata muzigoala ambe Nanaranga mata ne ngaena-lo zala ite be ono itaguraki be tamoata takaia kana ne reretakadi mata kokoko-tina ilogu-lo imarangaki. Mata babari odio dieno moarunga tago dieno kana nge muzigoala kaiboang ne tago be imate bokana. Bong mata moarunga isi tago dieno nge ngau moauriuri usukoaki. Ata bong Nanaranga mata ne ngae ipura nge muzigoala imarangaki 10 be ngau umate. Be nge kodeka ono ukaua Nanaranga mata-tina ngae ka ngadumaia be moauriuri msoaki kana, ata itabulitada be mate ieluakana. 11 Nge bokainatuka be muzigoala zala ne ite be itaguraki be Nanaranga mata ne ngae ono iduasare be ibolesa. Muzigoala Nanaranga mata ne itagadi ka itaguraki be iumoatea.

12 Bokaibe kita takaua Moses Mata ne nge ratadi, be Nanaranga mata ne nge ratadi, adoadodi be uiaba. 13 Bokai nge kodeka masa bakara kana? Masa muzi-uia ka iemaka be umate ki? Tago-tina! Muzigoala ka iemaka be umate, be nge muzi-uia ane ka iumoatea. Muzigoala bokai imuzi be ono labu sikita bakarairai kata nge ono nena-la mangata inagupasiki. Be nge kodeka takaua Nanaranga mata nena-lo ka kaua ipura muzigoala moimoi be kana goalakana-tina.

14 Kita takaua Moses Mata ne nge Nanaranga kaiboang ne ono dieno. Ata ngau tamoata-ramo be tamoata-gu rerenga utagatagadi. Bokaibe dokiagu ipura be muzigoala ania ipura be dududu kana bokana izazaia. 15 Ngau tago ukaua rakana ka uememaki. Be kana mememaki kana nge ka tago uememaki. Ata kana usegesegeaki-tina nge ka uememaki. 16 Bong kana maka emakadi tago urerere uememaki nge ono negu-la ka mangata unangaia ngau usumoala Moses Mata ne nge diado. 17 Bokaibe nge ambe tago ngau ka kana ngaedi uememaki. Tago. Nge muzigoala ngau ilogu-lo dieneno ka kana ngaedi diememaki. 18 Ngau ukaua, kana iauia tago teke ilogu-lo ieno. Nge muzingagu goalakingadi ka urangaki. Moimoi ngau urerere-tina muzi uia mememaki kana, ata tago uboadu. 19 Muzi uia urere mememaki kana nge ka tago uememaki. Be utagutaguraki be muzi goalakadi tago urerere mememaki kana nge uememaki. 20 Bokaibe kana ngau tago urere mememaki kana uememaki nge tago ngau ka uememaki. Tago. Nge ambe muzigoala ngau ilogu-lo dieneno ka kana ngaedi diememaki.

21 Bokaibe ambe negu-la ilogu-lo mata bokainaina ukauataki: Bong muzi uia ka memaki kana nge tago memaki. Kaba mtaguraki raki muzi goalakadi memaki. 22 Ilogu sikitana-lo nge Nanaranga mata ne usuri-uiauiataki. 23 Ata tamoata-guo nge mata takadia-ba dimalipilipi be uitaita. Mata bokainaina ka ditagutaguraki be mata uia urerere mememaki kana nge diduaduadi. Bokai dimuzimuzi be ngau ambe muzigoala mata ne eruma usoaki be tago iboadu rerengagu mtagatagadi. Maka ma nge muzigoala mata ne ka ilogu-lo dimalipilipi. 24 Bokaibe suri uia tago sesu ngau-lo ieno! Ugoalaramo-tina! Negu tamoata-gu ka ambe negu-la mate-lo ilakulakuaka. Masa naita mate-lo be ngauketa be ngamuleaka? 25 Nanaranga ka Tanepoa neda Iesus Kristus ara-nao be ngauketa be ngamuleaka kana. Bokaibe Nanaranga uperui!

Nge bokai ka negu-la ilogu bokai unangai: Iloguba-lo ka upilepile ngau Nanaranga mata ne umalipilipidi, ata tamoata-gu muzinga nge muzigoala mata ne umalipilipidi.

Copyright information for `MVA