Romans 8

Soakingada Oli Spirit-lo

Bokaibe tamoata Kristus Iesus-lo ziri itano nge ambe giriki ne tago, be tago iboadu sururu ania ngapura. Bakara ka ngau tago giriki oguo lakuakadi dipura? Labu negu nge bokai: Kristus Iesus ara-nao be Oli Spirit mata ne ono moauringa nge ditaguraki be muzigoala be mate mata nediarua-lo usoaki be dirubetaka. Bokai mpile be ono kamakaua: Moses* Mata ne nge tago iboadu muzigoala neda ngaurougudi, bakara kita tamoata muzigoala taememaki-la be ambe takoalai. Muzigoala taemaki-la be ieno bokana Nanaranga itaguraki be ne Natu inepi be makare kateka-o tamoata-ramo muzigoala ememaki bokana ipura, be ono muzigoala iduaposale. Nanaranga bokai imuzi be muzigoala tamoata ilodia-lo dieno nge ibalaki be iara-leuadi. Bokai imuzi be masa mata adongadi Moses Mata ne dirangaki nge ere-moarungadi be kita maka Oli Spirit rerengana-lo tasukoaki, tago tamoatada rerengadia-lo tasukoaki nge mata adongadi ngaedi ere-moarunga be tatagadi be takalingongaki.

Tamoata maka tamoata-di rerengadi ditagatagadi nge ilodi moarunga direrere nge tamoatadia-la rerengadi datagatagadi. Ata tamoata maka Oli Spirit rerenga ditagatagadi nge ilodi moarunga direrere Oli Spirit-la rerenga datagatagadi. Tamoata naita ilo ere-moarunga be ne tamoata rerenga itagatagadi masa ngamate. Ata tamoata naita ilo ere-moarunga be Oli Spirit rerenga itagatagadi masa moauriuri ngasukoaki, be ilo-uialo ngasukoaki. Tamoata naita ne tamoata rerenga itagatagadi nge ambe Nanaranga erekei ne ipura. Bakara ka bokai upile nge bokai: tamoata bokainaina tago iboadu nena-la ngabalaki be nena-la ngadoki be Nanaranga mata ne erumadi ngalakuaki! Be moimoi masa ngapi be Nanaranga mata ne ngatagadi kana, ata tago iboadu. Tamoata maka tamoata-di rerengadi ditagatagadi nge tago iboadu Nanaranga daemaki be ilo ngauia.

Ata kam tago tamoata-ming rerengadi ka katagatagadi. Tago-la. Kam Oli Spirit rerengana-lo ka kasukoaki. Be moimoi be Nanaranga Oli Spirit ne kam-lo isukoaki nge Oli Spirit-la rerengana-lo kamasukoaki. Bokainatuka-la, tamoata naita Kristus Oli Spirit ne tago ilona-lo isoaki nge tago Kristus tamoata ne kata. 10 Ata kam ambe Kristus iloming-lo isoaki. Moimoi muzigoala iloming-lo isoaki be kamamate kana, ata Oli Spirit kaiboang nena-lo be moauriuri kasoaki, bakara, kam ambe Nanaranga mata-nao kado. 11 Bokainatuka dieno: Nanaranga ka Oli Spirit ne ane be Iesus mate-lo be imarangaki. Bokaibe Nanaranga masa Oli Spirit ne kam-lo moauriuri isukoaki nge ara-nao be tamoata-ming dimatemate nge ngaemakidi be moauriuri dasoaki.

12 Taritokagu negu, kita oti* neda bibia tekedi dieno. Bokaibe moaki tamoatada rerengadia-lo tasukoaki. 13 Tamoata-ming rerengadia-lo kasukoaki masa kamamate. Bokaibe oti neda ngae nge bokai ieno: Oli Spirit kamalikitaki be ngaduma-kaming be tamoata-ming rerengadi goalakadi kamara-leuadi be ono moauriuri kamasukoaki. 14 Bakara, tamoata naita Nanaranga Oli Spirit ne ibagabagai nge Nanaranga natu. 15 Maka ma Nanaranga Oli Spirit ne kadoki nge tago ono ngauauri-kaming be taburi-ra mata dududu kana bokana kamasukoaki kana. Tago-la. Nge Oli Spirit ka iemaki-kaming be Nanaranga natu kapura. Be Oli Spirit-la ngae kaiboang nena-lo ka Nanaranga bokai takilakilai, “Mamo! Mamo!” 16 Be nge Nanaranga Oli Spirit ne ka kita iloda-lo be irara-kita kita Nanaranga natu. Be neda mariabakada nge dipile moimoi! 17 Kita moimoi Nanaranga natu. Bokaibe alauri masa Tamada kana ne moarunga tadoki be tanemdi. Nge bokainatuka: Nanaranga kana ne uia moarunga masa tanemdi. Tago kana-la ngaedi. Nanaranga ara biabia Kristus iani nge masa tanemia-budu be. Bokaibe kaituka mata uia taememaki be Kristus-la moatubu ita bokana moatubu taitaita masa alauri ara atabalabala-tina nge tanegea-budu.

Malama Be Kaiboang Alalauri

18 Ngau ilogu bokai unangai sururu kaituka tadokidoki nge kana-ba. Maka ma ara atabalabala-tina be kana uia malamakadi otioti alauri kita ulikadi tadoki kana nge dilaba-tina! 19 Bakara, kana moarunga Nanaranga iemaki be dieno nge lilidi didokitate be ilodi ditungtungra be bong ono Nanaranga natu mangata nganangadi kana nge dirapurapungi. 20 Isi dirapurapu, bakara kana moarunga Nanaranga iemaki be dieno nge digoalagoala. Tago nedia-ba ka digoalagoala. Tago. Nanaranga ka isumoalamoala be digoalagoala. Nge bokai ka kana moarunga ilodi ditungtungra be bokainatuka be dirapurapu: 21 Nanaranga bokai pilenga iaka-kaidi alauri masa kana moarunga iemaki nge databuli be tago damatemate ki damoapurupuru. Be masa ngarubetakidi be natu disoaki kanana-lo ngalakuaki. Natu disoaki kana nge ara atabalabala-tina be kana moarunga uia malamakadi otioti dieno kana. 22 Toira be imai be kaituka bong ngaedia-lo nge kana moarunga Nanaranga iemaki nge aine nganeki kana be nganaboakiboaki bokana dinaboakiboaki. Maka ma kana moarunga nge mate be moapuru erumadi ka disoaki. Bokaibe direre-tina rubetakadi dapura.

23 Ata tago kana moarunga Nanaranga iemaki-la ka dinaboakiboaki. Kita maka lumaluma muamuatuka Oli Spirit ieno-kita nge neda-la iloda-lo tanaboakiboaki be aburoda ditungtungra be tarapurapu bong nangatanao masa Nanaranga ngakoroti-kita be natu tapura. Kana ngae masa bong tamoatada ngabagabuiri be oauoau dapura be ngang-kita. 24 Bakara, rapu neda ngaena-lo ka uketada ipura. Ata bokai kamakaua: kana kurapurapungi ambe kutea-doi nge ambe kalingo tagotago. Tamoata teke kana irapurapungi ambe itea-doi nge bakara ka aburo ngatungtungra be ngarapurapu? 25 Ata kana isi tago tate nge masa tate kana be tarapurapu, be masa iloda malielie-ba daeno be tarapurapu.

26 Kana-la ngae bokana, bong kaiboang neda tago nge Oli Spirit idumaduma-kita. Bokainatuka idumadumakita: Kita tago takaua masa baituka tarabo, ata Oli Spirit kabada idokidoki be Nanaranga itangtangni. Tanga ngaedi nge tagona-tina iboadu pile-balo rangakadi dapura. Maka ma tang ne dikai-tina. 27 Bokaibe Nanaranga maka tamoata ilodi sikitadia-tina ikauataki nge Oli Spirit rakana ilo ianiani nge ikauatakia-doi. Bakara, bong Oli Spirit tamoata be aine ne ara-dio be Nanaranga itangtangni nge Nanaranga-la ka rerenga itagatagadi be itangtang.

28 Kita takaua, tamoata rangguma Nanaranga direreretaki nge kana moarunga-lo muzi uia iememakidi. Tamoata bokainaina nge Nanaranga nena-la be ikiladi be ono ne labu ne ngamambuaki kana. 29 Tamoata ngaedi Nanaranga matamata be ikauatakidi nge matamata be izageakidi be Natu Iesus bokana dapura kana. Bokai masa taritokatoka kokoko-tina maradi nge Natu ngae labalabatuka. 30 Bokaibe tamoata maka Nanaranga izageakidiaba-mua nge ikiladiatuka mua. Be ikiladiatuka mua bokana irangakidi di tamoata adoadodi. Be tamoata maka irangakidi adoadodi nge masa alauri ara atabalabala-tina ngandi.

Nanaranga Reretaka Ne Kristus-lo

31 Bokai nge kana moarunga urarangaki ngaedi masa bakara tarangaki? Ak, Nanaranga kita murida ituitui nge masa naita ngadua-kita be ngabalaki-kita? 32 Maka ma nena-tina Natu ka tago ilo ibukutaki be imuleaki! Tago-la. Kita kanabe idoki be izuzunaki! Nge bokai kamakaua: Ne Natu ka idoki be bang moamoamoa bokana izuzunaki nge ngai iboadu-tina Natu ngae zaiza be kana moarunga luma zokuzokuba-tina ngang-kita!

33 Be kana takaia nge bokai: Masa naita ngataguraki be Nanaranga tamoata be aine ne idokidi be inangadi nge giriki odio nganangalako? Maka ma Nanaranga ambe nena-la be ipile di girikidi tago!

34 Kaba kana takaia nge bokai: Masa naita iboadu moatubu odao nganangalako be sururu tadoki? Maka ma Kristus Iesus ambe kita kanabe imate be ono giriki neda moarunga izazadi! Moimoi imate, ata kana kanabiabia nge mate-lo be marangaka ipura. Be Nanaranga oana-nao isoaki, be kita arada-o be Nanaranga itangtangni! 35 Bokai nge, naita iboadu Kristus reretaka nena-lo tasoaki be ngaduaramoaki-kita? Giriki bibia, ki moatubu bibia, ki sururu bibia, ki tole bibia, ki bong kusi neda tago, ki bong giriki-lo talako kana, ki daumoate-kita kana nge diboadu Kristus reretaka nena-lo tasoaki be daduaramoaki-kita ki tago? Tagona-tina iboadu! 36 Nanaranga-la ‘Buku’ nena-lo dieno bokana,

“Kaiko kanabe oabube ngalako rairai nge mate kitalatalaria-la. ‘Sipisipi’ ambe umoatea ngapura bokana basakama dipurapura.” (Sam 44:22)
Moimoi iboadu masa moatubu tadoki pile-la ngaedi dieno bokana. Ata tago iboadu.
37 Bakara, Kristus ara-nao nge kana moarunga-lo tauasauasa-la kana! Maka ma Kristus irereretakikita-tina. 38 Ngau ukaua-tina kana tagona-tina teke iboadu ngaduaramoaki-kita be Kristus reretaka ne tapereki. Tago be tago-soasoa! Mate ki moauriuri soaki; ‘enzel’ ki mariaba goalakadi; bong kaitukatuka ki bong alalauri; 39 etatabala-lo lako ki eruma-tinalo bala; ki kana moarunga Nanaranga iemaki maradi nge tago teke iboadu. Tago teke iboadu ngaduaramoaki-kita be Nanaranga reretaka ne Tanepoa neda Kristus Iesus-lo dieno nge tapereki.

Copyright information for `MVA