Romans 9

Nanaranga Tamoata Be Aine Ne Inangadi Zaiza

Kana urarangaki nge kalingodi. Tago uboliboli! Ngau Kristus tamoata ne be tago uboliboli. Oli Spirit ka ilogu sikitana-tina isingarangarai. Bokaibe kilalangagu unanga ngau tago uboliboli. Bokaibe ilogu inodo-tina be aburogu isururu-la be ieno, bakara dara-tina negu Israel ambe Kristus dimurinai! Ilogu-lo nge urere-tina be taritokagu lilidi-o be Nanaranga ngesuaki ne ngau mdoki be ono Kristus mpereki, be di ngesuaki ngaedi tago dadoki. Maka ma di ka ungguma-tina negu Israel. Di ka Nanaranga idokidi be natu kana irangakidi. Be Nanaranga nge di ka kaiboang be malama ne ane be maradi isukoaki. Di zaiza ka taoa ne diemakia-budu. Di ka Moses Mata ne iandi. Dia-lo ka mata moimoibe kalingodi ono Nanaranga rakeaka ipurapura nge ieno. Nanaranga pilenga moimoibe iemaki nge di ka didoki. Di ka Abaram, Aisak be Zekop tubudi. Be di labudi-o ka Kristus makare kateka-o tamoata bokana ipura. Kristus ka ere-moarunga be Nanaranga, be ngai ka kana moarunga atabaladi isoaki. Bokaibe rakeaka nem-kueno ieneno ane rakeaka ngapura! Moimoi.

Ata nge tago bokai upile Nanaranga pile moimoibe Abaram iemakini nge kalingodi tagotago. Tago. Pile negu bokai: Bong Israel urangakidi nge tago tamoata moarunga Zekop labunao dipura ka urangakidi. Nge tamoata be aine maka Nanaranga irangakidi di Israel-tina ka urangakidi. Bokainatuka-la, bong Abaram tubu urangakidi nge tago tamoata be aine Abaram labunao dipura ka urangakidi. Nge tamoata be aine maka Nanaranga irangakidi di Abaram tubuna-tina ka urangakidi. Toira be Nanaranga Abaram bokai irai, “Aisak tubu ne alalauri masa kaiko Abaram tubum kana rangakadi dapura.”
Zen 21:12
Bokainatuka mpile be kamakaua: Tago Abaram moana-lo dipura ka Abaram tubu kana rangakadi dipura. Tamoata maka Nanaranga ambe toira be rerengana-lo irangakidia-mua di masa Abaram tubu dapura ka Abaram tubuna-tina. Bakara, pile moimoibe Nanaranga iemakiba-mua nge bokainatuka be labudi inanga, “Bong-tina unangao masa kaba mule be Sera natu moane teke nganekiaki.”
Zen 18:10,14


10 Be tago kana-la ngae ka emaka ipura. Tago. Rebeka natu moane rua nge tama-diaru teke. Tama-diaru nge tubuda Aisak. 11 Ata natu ngae-diaru isi tagona-la nekiakadi dipura ki kana goalaka ki kana iauia tago teke isi diemakiaru be Rebeka raia ipura labalaba masa sikisiki ngamalipilipini. Nanaranga bokai imuzi nge ne labu ono nangata ireretaki nge bokaina-la ngaeno kana ka bokai imuzi. 12 Tago malipingadiarua-lo ka takaia idoki be inangai. Tago. Nge ne rerengana-lo ka alauri-pura idoki be inangai. Be ambe alauri-pura idoki be inangai bokana Nanaranga itaguraki be Rebeka bokai irai, “Labalaba masa sikisiki ngamalipilipini.”
Zen 25:23
13 Kana ngaedi nge Nanaranga-la ‘Buku’ ne ipile bokana ka dipura, “Ngau Zekop ureretaki, ata Iso usegeaki.”
Mal 1:2-3


14 Bokai nge masa bakara tapile? Masa tapile Nanaranga muzinga ngaedi tago diado ki? Tagona-tina iboadu bokai tapile! 15 Maka ma Nanaranga Moses bokai irai, “Tamoata nangata ilogu ngatagai kana urere nge ilogu ngatagai kana. Tamoata nangata ilogu ngauiataki kana urere nge ilogu ngauiataki kana.”
Eks 33:19


16 Bokaibe Nanaranga tamoata nangata ilo ngatagai kana nge tago tamoata ngae kana ireretaki ki malipingana-lo ka ilo ngatagai kana. Tago! Nanaranga-la ilo-taga ne itagadi ka tamoata bokainaina ilo ngatagai kana. 17 Maka ma Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo bokai dieno: Nanaranga Moses inepi be Izip ‘Pero’ nedi bokai irai, “Labuna-tina ngaenao ka unangaiko be tamoata biabia kupura. Bokai masa kaiboang negu kaiko-lo be mangata memaki be aragu ege-ege kateka-o mangata rangaka ngapura.”
Eks 9:16
18 Bokaibe Nanaranga rerengana-lo naita ilo ngatagai kana nge ilo ngatagai, be naita ngaemaki be ilo ngapatungaki kana nge ngaemaki be ilo ngapatungaki.

19 Nge bokai nge, masa tekem bokai goraia, “Bokai nge bakara ka Nanaranga isi giriki odao itaita-la-lako? Naita iboadu Nanaranga rerenga muku ngaduadi?” 20 Tago teke iboadu! Maka ma kaiko naita kata ka kuboadu Nanaranga pilenga gokatu? Kaiko tamoata-ramoba kata! Boadi tagona-tina iboadu boadi ememaki bokai ngategi, “Bakara ka bokainatuka kuemaka?” 21 Boadi ememaki nge rerengana-lo ka kateka-poasa idokidoki be boadi iememaki. Be rerengana-lo iboadu boadi rua kateka-poasa-doi tekena-lo ngaemaki. Boadi takaia nge bong bibia-o ono boadi ipurapura, be takaia nge izamaizama ono boadi ipurapura nge ngaemaki.

22 Be Nanaranga nge bokainatuka-la ka imuzi, rakana rerengana-lo ngaemaki kana nge iboadu ngaemaki. Maka ma ngai irere nama ratinga mangata ngapasiki be kaiboang ne kauatakadi dapura. Nge bokai ka malielie-ba isoaki be tamoata maka nama ratinga ngandi kana nge irarapungdi. Tamoata ngaedi nge ambe gamanadi dapura kana be kalukanakadi dipura be disoaki. 23 Ak, kana takaia nge bokai! Nanaranga irere kaiboang be malama ne kana-tina-bibia nge mangata ngananga be tamoata maka ilo itagadi nge odio ngasuburaka-lako kana. Tamoata ngaedi nge matamata be ikalukanakidi be malama be kaiboang ne bibia ngaedi ngandi kana. 24 Naita ka ikilai be ikalukanaki nge kita ma! Be kilau ne nge tago Iuda-la ka ikiladi. Tago. Ungguma* Takadi ikiladi be. 25 ‘Propet’* Osea ‘Buku’ igere kanana-lo nge Nanaranga bokai ipile,

“Tamoata be aine maka toira be tago negu kana urangakidi masa ‘tamoata be aine negu’ kana mrangakidi. Be ungguma toira tago urereretakidi masa ‘ungguma negu urereretakidi’ kana mrangakidi.” (Osea 2:23)
26 Be pile takadi Osea bokai igere,

“Kaba odio uradi, ‘Kam tago tamoata be aine negu,’ ka masa kaba-la ngaradia-lo be bokai mradi, ‘Kam Nanaranga moauriuri isukoaki natu.’” (Osea 1:10)
27 Be Aisaia nge Israel kanabe bokainatuka ipi-tina be itang,

“Israel tamoata be aine kokotangadi nge lulu makasi zagenao ieno bokana, ata tago kokoko masa uketadi dapura.
28 Bakara, bong Nanaranga kateka ngae giriki ne ngakatuni kana masa ngamarakataki-tina.” (Ais 10:22,23)
29 ‘Propet’* Aisaia-la toira ipile bokana,

“Tanepoa Kaiboangina-tina tago tubuma alalauri alu ngaperekidia-kama bokana, nge ambe Sodom be Gomora nanau galako. Tago teke moauriuri ngasoaki.” (Ais 1:9)

Israel Lama Tago Diuni

30 Bokai nge masa baituka tapile? Iboadu bokai tapile: Moimoi Ungguma* Takadi tago dipipi be Nanaranga mata-nao dado kana, ata zala dite be ono Nanaranga mata-nao diado. Zala ngae nge lama uninga-lo ka ipurapura. 31 Ata Nanaranga ungguma-tina ne Israel nge Moses* Mata ne ditagatagadi be Nanaranga mata-nao ado dilelelei, ata tago didoki. 32 Bakara ka tago didoki? Maka ma tago lama uniangao diduasare be dilelelei. Tago. Malipingadi odio diduasaresare be Nanaranga mata-nao ado dilelelei. Bokainatuka odio mto. Zala dilelelei ngena ‘Patu ono tamonga-o’ aedi ditoto be ditapulo. 33 Nanaranga* ‘Buku’ nena-lo nge ‘Patu ono tapulonga’ ngae bokai rangaka ipura,

“Kamate! Zaion kaba-lo patu teke unangai. Patu nge masa tamoata kokoko-tina ngaemakidi be dapopokaki-ramo kana. Patu biabia ngae masa ngaemakidi be datapulo. Ata tamoata naita lama iunani masa tago iboadu ilo ngamaia.” (Ais 8:14; 28:16)
Copyright information for `MVA