a12.2Luk 8.17
b12.7Luk 12.24; Act 27.34
c12.11Mak 13.11; Luk 21.12-15
d12.151Ti 6.9-10
e12.21Mat 6.19-20
f12.33Luk 18.22
g12.35Mat 25.1-13
h12.39Mat 24.43-44; 1Te 5.2
i12.44Mat 25.21,23
j12.47Iei 4.17
k12.50Mak 10.38-39
l12.53Mic 7.6

Luke 12

Bi Nuwarupaira Ba Kao Bi Yoyobana

(Mat 10.26-33)

Kona maranai koroto kaikapona si notuwa ba, sibi ututawatawana bibirana. Ba Iesu ana Nonorayauna wata kurisi ikai bisisiya i wona, “Ko kita kabitamnimi, kata Pharisee biyisi asi yeast, kega ini garubona kurimi. Kosi wai kwaruma bitasi a Awaika wata ma kobakobasi wai ina tere kasibauwana ku matara. Ba awaika wata mama bi buneyisi wai God ini mamatarana. Yebo awaika wata baidibarai kui sisiyei wai, kao basunai sina nonori, ba awaika wata yove kamonai ku koba ba kui pona simsimyei wai, wada kupunai sina rumamarei.” A wonewonimi, turaturaku, pipiya iyaboi tupuvim sina kasibunui wai kega ko nagarisi. Basuna kona murinai, kega yebo awaika goyona sina wosei. Ani beyimi kata kotoi kona nagarei. God ko nagarei, basuna, kona ana maragata emamana kata ina kasibunuim murinai wai, ini garuim keyama karata bonabonana ku kamona. Eee, a wonewonimi, kona ko nagarei. Airita asi five kota gimonisi wai, maisasi i yogiyogi saki, Saba God nakosi manu kega kesana i nota wapei. b Bisuwona, God uyavim ereonowana i baiyavi ba i kuiri kata biyamo. Kega ko nagara, komi maisami wai i rakata saki, airita pesarisi maisasi ko getawanisi.

Keriso Ana Pipiya

A wonewonimi, kotoi wata pipiya naosi yai ini debei kata kona yauku au pipiya wai, yauku Sebare Natuna kesanina God ana aneya naosi yai kairavina ana wosei. Ani mamatara kata kona wai yauku au pipiya. Saba, kotoi wata pipiya naosi yai debai ini sinikikiyiku wai, yebo God ana aneya naosi yai debai ani sinikikiyei. 10 Ba iyabosi wata yauku Sebare Natuna sina kao bi goyoniku wai, ereonowasi God ina nota taveyisi. Saba kotoi wata Kanuma Kaoaobaisiyena ini gigimi wai, kega ina nota taveyei. 11  c Maranai, sina tina seserim sina nae duvu yovesi babadisi ba kaikaiwabosi kurisi. Ba naosi yai koni i msiri bi kasekase mainimi kairavina wai, kega koi nuwapoya kata mekabage koni taraparana meyimi, kona mekabage koni sisiya. 12 Kairavina kona maranai, Kanuma Kaoaobaisiyena ini beyebeyimi kata mekabage koni sisiya.”

Sebare Marimariyina Saba Neganegana

13 Ba sebare kesana koroto kamosi yai Iesu kurina iwona, “Bi beyebeyena bitam, tuwaku ke wonei kata ama buderi tamakai i sumarei wai kani kodei.” 14 Iesu i kaobeyei i wona, “Au sebare, kotoi bibadana i beriku kata ani buibuiyimi, kona tamami buderina ami ruwamo kamomi yai ati kodei.” 15  d Ba ereonowasi kurisi i wona, “Mataisiga wosesi bubausi yai, ko kita kabitamnimi. Basuna, bagunai wata sawara biyamo wata karimi yai, saba yawasa damana wai kega namai.” 16 Damanina Iesu niko bi maibai kurisi isisiya i wona, “Mara kesana, sebare marimariyina ana tanowai kam si uwa kabitam.” 17 I kesina i nuwasuya awaika ana wosei, yauku karikuwai kega gawara emamana ba niko kam ani gaeni. 18 Damanina i wona, “Nikona ana wosei, au gweda ana rika ba gweda kaikaposi ana bowa, ba namai kau kam ereonowana ba au sawara mutusi yabata ani gaena.” 19 Ba ana wona, kom damaina, am sawara gairesi si pesara saki kui gaena, bodu pesarisi kairavina. Kema bi nubaim, ke kam, ke toma ba ki nuwagaire. 20 Saba God sebarena i wonei, i wona, “Kom neganegam, karaku niko pominai am yawasa ana yauna taveyei. Ba nikoi sawara ereonowasi ikesim kairavim kubi gaeni wai, kotoi ina yauna ini karinai?” 21  e Iesu ana sisiya i bokoboi wai i wona, “Nikona kesanina iyaboi wata sawara ba mariya i kesisi wata kairavisi te bobitauri wai God matanai kosi kega marimariyisi.”

Kega Kuni Nuwapoya

Mat 6.25-33

22 Damanina Iesu ana Nonorayauna kurisi iwona, “Kona kairavina a wonewonim, kega ami yawasa kairavina kam koni nuwapoyei kona, tupuvimi kairavina gara koni nuwapoyei. 23 Yawasa wai sawara kaikapona kega bage kam, ba tupuvim wai sawara kaikapona kega bage gara. 24 Agaoga ko kinanisi, kosi kega te bobao kona tebo kasira kosi asi bobitaura yovesi kega. Saba God ebi kanisi! God kurina wai komi kamasavimi kega bage manu rutainisi 25 Kom kotoi wata nikona kebi nuwapoyei wai, kom rubana am yawasa kuna wosei misi ina veoroma kona? 26 Memei bage sawara sosoena kega kuna wosei wai, awaika kairavina sawara mutusi kairavisi kebi nuwapoya? 27 Saru ko kitaisi mekabage dipai te rautiti, kosi kega te bobagibagi, kona kasi gara ikesisi te wosewose. Saba ana wonimi, Taupauma Solomon i mariya saki, ba kana gara kega kesana monimonikina bage nikosi saru kesana rautainina. 28 God gwanewa nanakasike ebi garabunagi, gwanewa karaku nina ba maram sina kapuni ina kara taveyei. Komi nanakasike ini garabunagimi kona? Ami bi geruwana si soesoe saki. 29 Kega koni nuwapoya. Kega kam ba toma koi nuwapoyei. 30 Kairavina pipiya kega bibi geruwanisi, nikosi sawara te veravera nunurana. Ba Tamam i kuiri kata, komi ami waina nikosi sawara. 31 Saba ana Basileiya ko kai nuveni, ba nikos sawara ereonowasi ina berimi. 32 Sheep rukunaikei, kega kona nagara, kairavina Tamami ebi nuwagaire kata ana Basileiya ina berimi. 33  f Ami sawara ereonowasi koi gimona, ba maisana moyamoyakisi ko berisi. Dobu mariyina kega ami ku kautu koi wana. Saba sapama mariyina ami ku kautu koi wana, wai kega pisipisikarisi sina yauni, kona wekuwekuma kega sini goyoni. 34 Kairavina, memei ami mariya kobo bitaura wai, yebo nuwanuwami mamanina namai sina mana.

Koi kinana Kabitam

(Mat 25.1-13; Mak 13.33-37; Mat 24.43-51)

35  g Ko kaubunaga ba ko bobunaga saibira kairavina. Ba ko kinana kata ami kibe sina karata bonabona. 36 Bage saibisaibirisi, asi bada tabine poragina kairavina te potapotai ba ina veramaga wai rutinina. Ina botu ina rukesakesara wai, mara kesana matam keta kairavina sina botaveyei. 37 Maranai asi bada ina botu ba ana saibisaibirisi mata waerewaresi sina mamana ina kitaisi wai ini nuwagaire saki. Abi suwonimi, kona yabata ina kaubunaga ba ina bosaibirisi, ini makirisi ba ina potasi sina ba kam. 38 Bagunai wata pom basunai, kona ku mara tom tom mena asi bada ina botu, saba bobo bunagisi ina pananisi wai ini nuwagaire. 39  h Kota kuiri kata, yove badana ina kuiri, meo maranai pisipisikarisi ana yove sina rebui wai, kega rubana ina botereisi ana yove sina rebui. 40 Ba komi yabata yebo kona bobunaga, basuna kega ko kuiri kata meo maranai Sebare Natuna ina botu. 41 Peter Iesu i toirubai i wona, “Bada, niko bi maibai kebi sisiya wai, yakai am nonorayauna wata kurikai kebi sisiya kona, pipiya ereonowakai kurikai?” 42 Bada i kaobeyei i wona, “Meo saibisaibirina yapaikina, ba nuwanuwasuyina wai, kona ana bada ina terei ana saibisaibirisi mutusi ina potaisi, ba kasi kam bi koda maranai ini koda kabitam. 43 Maranai ana bada ina botu ku yove, ba kona wosena ina wosewosei, ina kinani wai ini nuwagaireni. 44  i Abi suwonimi, kona saibisaibirina ana bada ina terei kata, ana sawara ereonowana ina potai. 45 Saba maranai nao saibisaibirina ina wona, Au bada ebi metewa saki, kega e botubotu yagiyagina. Ba ina dagui, saibisaibirisi mutusi, bibaine ba sebasebare ina raviravisi, ba ina kamkam ba ina tomatoma neganega 46 kona saibisaibirina wai kega ina kuiri kata abi siri yai, kona meo maranai, ana bada ina botu. Ba ina botu wai, ini tara yaraganei, ba ana gawara kega bibi geruvisi kamosi yai ina terei, yabata sina mana. 47  j Meo saibisaibirina ana bada ana waina i kuiri, ba saba kega i wosei, kona kega ibo bunaga wai, ina kwapu sakiyei. 48 Saba meo saibisaibirina ana bada ana waina kega i kuiri, ba saroba yaunina wosena i wosei wai, kona kega ina kwapu sakiyei. Iyabosi wata pesarina i bereisi wai, ereonowasi karisi yai e waiwaini pesarina ina yauni. Ba kotoi wata kaikapo sakina i berei, potaina kairavina wai, yebo e waiwaini kaikapo sakina, karinai ina yauni.

Kega Nuanuba Saba Geyara

(Mat 10.34-36)

49 Yauku bibuibuiya kaikarakarasina a botuvei ku dobu. Awaina sakiyei kata, matapa sita kasiri ita karakarata. 50  k Saba yauku babataito ana riuni, ba ere nuwa yaraku abi potapota yepo ina rauroboi. 51 Komi ko nosinosi kata yauku nuwanuba ku dobu a botuvei, saba a wonewonim kega nuwanuba ba bi buburana. 52 Karaku ba karaku wata, rakaraka kesana kamonai, pipiya asi five sina mamana wai, sina keyauwarisi. Ruwamo asi tonu sini abiyisi, ba tonu asi ruwamo sini abiyisi. 53  l Kosi sina keyauwarisi wai, tama natuna sebare ini abiyei, ba sebare tamana ini abiyei. Sina natuna wasikena ini abiyei, ba wasike sinana ini abiyei. Ba sina rawana wasikena ini abiyei, ba wasike kaowana sinana ini abiyei.”

Mara Kuirina

54 Ba yebo pipiya korotosi kurisi i wona, “Maranai guba enaga sipunai egegai ko kitakitai wai, mara kesana ko wonawona ina kusana, ba e kusakusana. 55 Ba maranai, sibe kariwabo yai everavera damina ko yuyauni wai, ko wonawona ina boborabora, ba e booborabora. 56 Kwarukwarumimi! komi sapama ba dobu kasi kinanai wai, mara kobi sisiyei. Ba awaika kairavina karaku niko mara basuna kega ko kuiri?

Kam Abiya Yabata Koi Nua Kesana

57 Awaika kairavina kega kebi buibuiya meyim, kata abi wose wai wose gairena. 58 Maranai kam abiya ina urabaim, bi buibuiyim kairavina kona nenae wai, ke wose rubai kata keta dobonai ami nuwabadona kona bo bitotori, ba koni kwainana. Ba kega wai, ina taina seserim kona nae bi buibuiya bitana kurina. Ba bi baibuiya bitana patuma sebarena ku yarona ina terim, ba patuma sebarena ku patuma yovena ina tere riuwim. 59 A wonewonim kega rubana patuma yovena kuna kasibau taveyei yepo, kam kunumaka maisana kuna bokoboi wai damaina.”

Copyright information for `MWC