1 Peter 4

Kutoukums, Yowbad ansinap waseg

Kelis gimgilitoun ven watinow ilivet mamayuy, kuninuways bigeg abamiy ma̱wan, mo bukutawtouns. Kukin kal mamayuy bilivet mo beikous ansinap kalbaleb. Ven watinow vikeiyan nag bikaluweg, tage igaw Yowbad mo bikalawagena oko amibweilim beikous ven watinow.

Kweiboug amisinap dadub waseg, ma̱wana sivines tasiyas tobwag ven gimgilis. Kweiboug amisinap kalbaleb bo misinak, tage tasiyas isisubwans, ikammeiliws, ikatuyouns va̱gan bimwamoums mo bikabala̱weins, o beivag asisinap kalbaleb, o tobwag yowbad siwotet biwteles.

Idokes yakamiy bukunekes silma̱nin bukwawna̱weins, silma̱nin sinap kalbaleb, nag gog. Mapuna igeg ninous mo itawyageimiy.

Tage igaw bikatimapus aygan Yowbad peinan biyateles. E, igaw mo biyateles tasiyas tamwamovs sisiyas takanigs.

Mapuna anilivan bwanabwein bo isekes-vak tasiyas takanigs. Kweiboug igaw tamwamovs tasiyas wadaban pwepway imapus asisinap kalbaleb, tage kululuwes mo bimwamovs, ma̱wana Yowbad.

Youd babaw sikabiyokous kakita bitalivatus ven watinow; mapuna kusinaps beibwein, kutitoukums silma̱nin bukunitougs bwein waseg Yowbad.

Bweina bukutoukums singay silma̱nin siwa̱youb simsimiyas wasigeis, peinan siwa̱youb biwid sinap kalbaleb babaw-wan.

Simiyas amibwabwal kuvna̱seimiy beibwein. Awoum kusiga̱nes.

10 Yowbad ansinap kweitan kweitan bo isiwyoub isekeimiy teitan teitan yakamiy. Bweina bukuwotets waseg, va̱gan bukulabes simiyas, ma̱wan Yowbad natouwat bwanabwein yakamiy.

11 Kukin kal bilivan, bweina bilivan mamagina Yowbad tonen anilivan. Kukin kal bilabes gamags, bweina bilabes mamagina Yowbad ikimtuw silma̱nin wotet towen. Mapuna youd babaw waseg, gamag bininuways Yeisuw Kelis mo biyakawanes Yowbad. Bweina bitakavasis takaleiwag towen tut nag beikous waseg. Eimen.

Abamiy bigeg, peinan tayekelesiys yakamiy

12 Sigwey, awoum bisunasun ninoumiy peinan abamiy bigeg singay. Abamiy bigeg va̱gan biyakwaneimiy. Awoum kudokes kid tobwag ked makadewen.

13 Tage bweina bukumwa̱saws peinan kulatanes simiy Kelis a̱ban nigeg waseg. Igaw tut wanakougwaw bisap son inakamnat avakaein mo bukumwa̱saws singay.

14 Adok gamag mwasanin bitawyageimiy peinan Kelis angamag yakamiy, tage kumwa̱saws-wan, peinan Yowbad Kululuwan kamnat nises wasigeis yakamiy va̱gan bukutawtouns.

15 Tage awoum bukuweiys gamag, awoum bukuveinaws, awoum bukusilakods, o bukusilponays, awoum. Kukin gamag bimapus amisinap ma̱wan kalbaleb, mo beivag amimwasin.

16 Tage kukin kal tayekelesiy ansinap kamnat mapuna gamag bitawyages, awoum beivag anmwasin. Bweina biyakawen Yowbad, Kelis yagan waseg.

17 Tut towen waseg, Yowbad bisilamaw bikatukin angamag wasigeis. Bo bimop adsinap kalbaleb, tage singaya bimop asisinap tasiyas tapiyaveins liva̱nen Yowbad.

18 Liva̱nen nises mamagina:

“Singay avakaein inawotet va̱gan bikatinabwes tasiyas tadidumwals.
Tage takalbalebs tapiyaveins Yowbad, bo biyamkwanes tasiyas.”
19 Mapuna tasiyas abes igeg kadiloka beivag asisinap kamnat. Kukin gog Yowbad nakaleiwag va̱gan tayekelesiys mwasanin abes bigeg, tage kadiloka bikamnat asisinap, o bweina bita̱mes kululuwes va̱gan towen tabunin youda babaw mo bimtakavet, peinan tatoukum mtowen.

Copyright information for `MYW