2 Corinthians 13

Nakabiyokous anilivan

Igaw baw mo beivag siva̱toun tut bakineimiy. Kukin bukuyateles simiy, amiteiy o amiteitoun bikavtagis ansinap kalbaleb, kadilok mo bukumapus.

Sivyuwein nawekeimiy bo adibakes tasiyas takalbalebs sisiyas asibabaw, alana, “Kukin sivtounun baw mo bamop amisinap kalbaleb.” Tut towen kadiveiyov ases mo adibakeimiy ma̱wan.

Sivinamiy bukukwakins Kelis ikatipel anilivan isekeig, waseg allivan. Igaw baw mo bukukwakins. Kelis ansinap wasigeis yakamiy nag igwey; tawtoun igegayous.

Mamagina tougwey towen bo iweiys, ikatimates waklos, tage bo imov, Yowbad natawtoun waseg.

Yakamey tougweys ma̱wan Yeisuw, tage Yowbad natawtoun waseg baka̱mov simey Yeisuw, va̱gan bakalabeimiy.

Kuyakwaneimiy va̱gan bukukwakins, tabta kusimounids waseg Kelis, o nag? Tabta bukukwakins Yeisuw Kelis simiy kusesus? Ne? Tage kukin kal yak nag kusimounid, adok nag.

Sivinag bukukwakins yakamey bo kasimounid waseg Kelis, kawotet bwein.

Kanitoug waseg Yowbad va̱gan nag beivag amisinap kalbaleb. Kanitoug ma̱wan, nag va̱gan gamag bikakins imawotet bwein. Tage sivinem amisinap beibwein. Kukin bidokes imawotet nag ibwein, bweina ma̱wan.

Ta-ma̱wan bakasilbwed sinap bwein. Deisa bakawotet silma̱nin sinap bwein.

Kamwa̱saw tougwey yakamey, peinan kutawtouns yakamiy. Kanitoug waseg Yowbad silma̱nin bikatimweis amisinap, bitawtoun.

10 Nagein kadiveiyov ases alel milet towen. Igaw baw, awoum baka̱neimiy waseg gunakaleiwag daGuyaws nisekeig, va̱gan bakatimweis amisinap, bitawtoun. Gunakaleiwag towen nag va̱gan bayagageimiy, nag.

11 Adok misinak agulivan sigwey yakamiy. Taneimiy-o. Kusinaps beibwein. Kunages gungeiguy towen. Kuta̱meimiy simiyas wasigeis. Niwal waseg kusesus; simiy daYowbads, ansinap siwa̱youb, niwal.

12 Kumulouls beibwein simsimiyas wasigeis, peinan Yowbad angamag babaw ya̱kids.

13 Tasiyas tayakelesiys asilivan siwa̱youb wasigeis yakamiy.

14 DaGuyaws Yeisuw Kelis bikalin nuwan wasigeis yakamiy; Yowbad bisiwyoubumiy. Kululuwan Towen Bwanabwein simiy bukusesus. Eimen.

Yey Pawl.

Copyright information for `MYW