2 Corinthians 6

Ikalin nuwan min-Kolinit wasigeis

Simey Kelis mo kawotet, kagilagel wasigeis yakamiy, kalana, “Awoum bukutams mav Yowbad nasiwa̱youb waseg.”

Bo ilivan gog, mamagina idibakeim yak, ilana,

“Bo kadilok tut towen mo aligen amlivan
mapuna alabeim yam towen nakatinabweim.”
Kuninuways avei-tut ikadilok. Nagein gog. Nagein Yowbad mo bikatinabweimiy.

Nag kweitan abkalouw bakasein gamag wasiked; nag. Mata ge bakawotet kalbaleb mo bukuvtokemas livan.

Tage makawotet bukukines mo kukwakins mounid Yowbad natouwat yakamey. Singay kakaptulem moumouvit waseg, iyagagemas, abem igeg singay.

Bo iwawemas, iseinimas wa̱deil, bo ikawna̱weins mav. Kawwotet ee... bo ikala̱lav nimem, nag kamasis bwein, kasesun-wan amamoun.

Tage amasinap bwein, nag kayamen asisinap kalbaleb, tage kasiwyoubus, Kululuwan Bwanabwein nilabem, mo kasinap bwein, masiwa̱youb mounid wasigeis gamag babaw. Amalivan mounid, Yowbad natawtoun waseg. Nakayyous sinap didumwal wuliyougwan wamaka̱tay wamakimaw va̱gan bakatawtoun.

Kweitan tut ivna̱semas, kweitan tut mo iyagemas. Kweitan tut idokemas kalbaleb; kweitan tut idokemas bwein. Ilansa, “Takatidavidavs tasiyas,” tage amasinap mounid. Idokemas tobwag gamag yakamey, tage Yowbad ikakin amasinap bwein. Idokes kid bakamta̱mat, tage bwein sona mwamovem. Bo imapus amasinap; iwemas tage nag kakanig.

10 Kalbaleb kalivet mapuna igeg ninom, tage kamwa̱saw tut babaw. Tasimavs yakamey tage kassekes gamag babaw mo iguyaws. Mawliyoug nag, tage youd babaw yakameyana mavavag.

11 O sigwey min-Kolinit agulivan babaw peinan nuwaneimiy waseg yey nises.

12 Nag kasina̱leimiy. Tage yakamiyana nukusina̱lemas, mo kupiyavemas.

13 Ika̱lin nuwag yakamiy. Kadiloka bika̱lin nuwamiy yey, peinan mamagina nitug yakamiy.

Kadiloka bipiyaves youd kalbaleb

14 Awoum kwativases simiyas tasiyas nag isimounids. Tabta sinap didumwal bikatuvas son sinap kalbaleb, ne? Tabta kamnat beimwas son dadub, ne?

15 Tabta Kelis beitam son Baloum, ne? Kukin bukusimounid waseg Kelis, ama̱wan bukwaveiyons soum towen nag isimounid Kelis waseg?

16 Yowbad Tamwamov nabunatum ya̱kids. Awoum bitatams tobwag yowbad youdanen waseg. Yowbad anilivan mamagina:

“Yey basik baninoun wanuwes tasiyas,
siYowbad yey o tasiyas gungamag.”
17 Yowbad anilivan mamagina:
“Kadiloka kulisawes tasiyas takalbalebs, kusina̱les.
Awoum kwabkwanes youd bwaboum, kupiyaves,
mo bikalin nuwag wasigeis yakamiy.”
18 “Yey bamlavag timamiy yey, o yakamiy nitug, tawaw vinay yakamiy.”
Yowbad Tatawtoun anilivan ma̱wan.
Copyright information for `MYW