2 Corinthians 7

Sigwey, Yowbad bo ilivnek youd tasiyas bwanabwein peinads ya̱kids. Kadiloka bitawidis wouds bigimagim, o kululuwads bikamnat, mo beivag adsinaps kamnat tatonen, peinan tagoulus Yowbad.

Pawl ikakina asisinap ibwein mo imwa̱saw

Bikalin nuwamiy yakamey. Nag kayageg teitan gamag. Nag kasilakod. Nag kasilponay; nag.

Nag alivan ma̱wan va̱gan baka̱neimiy, nag. Kweiboug alana, “Nuwaneimiy wasigeis yakamey nises; takinew bitamats simayas yakamiy; takinew tamwamovs simayas yakamiy.”

Akakin-wan amisinap bwein; singay ikalin nuwag pinamiy, mo ibwein nanoug. Igaw a̱bag igeg, tage amwa̱saw avakaein.

Tutan maka̱noy nakam Masidoniy mo mamouvit kalivet. Nag kamasis bwein peinan youd babaw iyagagemas. Wouds watoulan, naviy; tage wanuwads pwa̱yat.

Yowbad gog ililabes tasiyas ninous igeg. Ilabem yakamey, peinan Titos neim.

Bo ikalin nuwag peinan akin Titos, bulgamiy iwyakeig, ilana, “Tasiyas asisinap bwein, akines. Bo ikalin nuwag. Tasiyas sivines ya̱koum, asimwasin waseg mo iva̱lams, itoukums peinam.” Aligen mo itaw nuwag, amwa̱saw nag bikakit va̱gan.

Kweiboug milet nalel neiw kuvinis mo igeg ninoumiy; yey-vak igeg nanoug. Tage yakamiy igeg ninoumiy yam mwasanin mo kupiyaves amisinap kalbaleb; nagein mo amwa̱saw peinan alel milet mo kuliganes aygag. Nag amwa̱saw peinan ayageg ninoumiy, nag. Tage peinan ikanavin ninoumiy inek Yowbad. Bo ayageg ninoumiy, tage nag ayagageimiy yakamiy.

10 Magat Yowbad biyageg nanoud va̱gan bitapiyev adsinap kalbaleb, mogo bikatinabweid. Awoum bitapiyev Yowbad nakaleiwag towen. Magat bigeg nanouds peinan youd aveiyag ven watinow, tage nag bitanuways Yowbad, mtowen nag bikatinabweids. Bo bigak mwamovads.

11 E, kuvinis let mo igeg ninoumiy, ne? Bo iseiw nuwamiy va̱gan beibwein amisinap, ne? Mitawtoun waseg bo kupiyaves sinap kalbaleb; kuwenes sinap kalbaleb, sivinamiy gog sinap bwein; bo kutoukums, ne? Peinan kumapus simiy mtowen ansinap kalbaleb. Youda babaw waseg akakin amisinap bwein.

12 Bo alel milet nag silma̱nin simiy towen-nan takalbaleb, nag silma̱nin tayuwein towen simiy nisilkod. Silawun gunalet misinaka bukukines wamatan Yowbad singaya kuvna̱semas yakamey. Ninoumiy ibwein yakamiy, mogo ibwein ninom yakamey.

E, Titos ikineimiy mo itaw nuwan, imwa̱saw. Yakamey-vak kakin mtowen Titos mo ibwein ninom, kamwa̱saw.

14 Kweiboug nag asilponay mav, tage akaya̱pam, adibek Titos, alana, “Min-Kolinit asisinap bwein.” Nag bayaweid va̱gan mo beivag agumwasin, nag. Ma̱wan amalivan babaw mounid nakadibakeimiy, mo gunakaya̱pam waseg Titos ikakin mounid.

15 Kweiboug amisinap kalbaleb, amipwa̱yat; itatat woumiy, mo kutams towen Titos waseg, nukukwanawes aygag, mapuna nagein tut towen singay nuwaneimiy ivag waseg Titos.

16 Nagein amwa̱saw peinan akakin amisinap bo ibwein.

Copyright information for `MYW