Luke 9

Navamul sinwatan teiy siwotet

(Matiw 10:5-15; Mak 6:7-13)

Mo idawes inavamul sinwatan teiy, imeis mo isekes sikaleiwag o sitawtoun wasigeis tasiyas bwagaw, baloum, katoun.

Mo ikayabes kid biggeiguys liva̱nen Yowbad nakaleiwag o biva̱ges va̱gan beibweins tasiyas takatouns.

Idibakes tasiyas, ilana, “Awoum kuneis kukwawes kunamiy, mikaytuk awoum, amikaw awoum, kaeimiy awoum, mimoney awoum; awoum mwaynatan kweim, awoum.

“Avei-bwan waseg bukusiws bukumsikes ee... mo bukunounas kuneis.

“Am-palawen nag beitams wasigeis yakamiy, bukulisawes ven towen mo musamusan pwepway wakikeimiy kwatsa̱pis bein waven mo bikakins Yowbad bimop asisinap.”

Mo inounas, ita̱vins ven katanok katanok waseg, iggeiguys livan bwanabwein o takatouns iva̱ges ibweins ven katanok katanok waseg.

Elod iligen bulagan

(Matiw 14:1-12; Mak 6:14-29)

Inounas ee... guyaw avakaein Elod iligen bulagan Yeisuw siney navamuls, bo isunasun nanon, peinan gamag mwasanin asilivan, ilansa, “Yon nikanig, bo ikit vayuwein.”

Tage mwasanin ilansa, “Ilaytiy bo isap.” O mwasanin ilansa, “Palopit kweiboug teitan bo ikit vayuwein.”

Elod iligen asilivan, ilana, “Yon bo abob kayon, tage kavel mtowen alligen nawotet bulagan, ivag ma̱wan?” Mo Elod sivinan bikin.

Yeisuw ivakamus gamag babaw

(Matiw 14:13-21; Mak 6:30-44; Yon 6:1-14)

10 Iyakousis siwotet tasiyas Yeisuw nikayabes, mo iyums, imekes Yeisuw mo ikamteles siwotet liva̱nen. Mo Yeisuw itokes tasiyas-wan ineis ven yagan Beteseid.

11 Gamag babaw iliganes mo ikikunis. Yeisuw ikines, itam wasigeis; isekes liva̱nen Yowbad nakaleiwag, o takatouns tasiyas ivag mo ibweins.

12 Iwwotet ee... bo ikwayav, tasiyas sinwatan teiy inekes, ilansa, “Kwayabes gamag babaw, bineis ven mwasanin o bineis nawoud waseg, kaeis biba̱nes o bimasis, peinan ven towen makawan.”

13 Iwa̱ge Yeisuw, idibakes, “Kusekes kaeis beikams.” Ilansa, “Yakamey kaem misinaka bled kweinim son in mwanay, tage nag kadilokes asibabaw beikams. Adok bakan waven bakagimwal kaeis bakamey, beikams, ne?”

14 Tawaw babiweis mamagina kweinim tawsan. Yeisuw mo idibakes navamul, ilana, “Kudibakes tasiyas bisinis bod kweitan kweitan waseg. Kweitan bod sinwanim gamag, kweitan bod simwanim gamag.”

15 Iva̱ges ma̱wan mo isinis asibabaw-wan.

16 Ikous, Yeisuw mo ikow bled kweinim son in mwanay, itamnow kayon, ikin walba̱lab, anilivan bwanabwein isek, silma̱nin kan towen, mo ikikivis, issekes navamul, ikawes, isenas wamtes gamag babaw.

17 Asibabaw ikams ikamuweips; mo isiyavis kan nikambwages nises, gamwat sinwatan gibsiy.

Pita ikakin Yeisuw Yowbad inaMesay

(Matiw 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Kweitan tut siney navamul mtowen Yeisuw anmwa̱net initoug waseg Yowbad; ikous, mo ikatugan wasigeis tasiyas ilana, “Gamag babaw idokeigs kal yey?”

19 Ikatimapus aygan, ilansa, “Tabibapta̱ysein gamags Yon adok; o mwasanin idokeims Ilaytiy; o mwasanin idokeims kweiboug palopit teitan ya̱koum nukukit vayuwein.”

20 Iwa̱ge Yeisuw, ilana, “Age yakamiy, kudokeigs kal yey?” Pita ikatimop aygan, ilana, “Ya̱koum Kelis, Yowbad nikayabeim nukum bukwatinabwem.”

21 Tage Yeisuw anilivan tawtoun isekes, ilana, “Awoum kwamteleigs wasigeis gamag mwasanin.” Ilana, “Gimgilitoun yey, kadiloka a̱bag bigeg singay, o tammwayas bipiyaveigs sisiyas tanuwgwes lun o tasiyas takatimlakeins kaleiwag. Ikous mo bikatimateigs; yam kweitoun mo ba̱kit.”

Kadiloka navamul bikokews asklos

(Matiw 16:20-28; Mak 8:30-9:1)

23 Yeisuw idibakes asibabaw, ilana, “Kukin kal bikikun waseg yey, kadiloka bipiyev mwamovan tatonen, anklos bikokew yam katanok katanok mo bibkunig.

24 “Kalisiy yakamiy bikayus mwamovan tatonen igaw mo biyamkwen, tage kukin biyamkwen mwamowan peinag yey mo bises bwein.

25 “Kukin kal bikow youd babaw nisesus wadaban pwepway, mo biyamkwen mwamovan tatonen; tage nag bimwa̱saw mtowen, nag.

26 “Kukin kal beivag anmwasin peinan iligen agulivan o peinan gungamag mtowen, igaw Gimgilitoun yey ba̱yum bam ven watinow mo beivag agumwasin waseg gungamag towen. Peinan igaw ba̱yum bam, yakawanag waseg, o Tamag yakawanan waseg, o tasiyas nataka̱yobs yakawanes waseg.

27 “Mounid adibakeimiy mwasanin yakamiy nukutomos, nag bukukwanigs ee... mo bukukines Yowbad nakaleiwag.”

Yeisuw ivag ankakin kweitan

(Matiw 17:1-8; Mak 9:2-8)

28 Yam kweinim kweitoun ikous, itokes siney asteitoun, Pita, Yon, Yemes, ikatulags ineis wa̱koy va̱gan binitougs waseg Yowbad.

29 Yeisuw ininitoug ee... ankakin iviwl ivag kweitan-wan, anakweim-vak bo ilapupwa̱kaw singay.

30 Asteiy sisiy Yeisuw bo isaps, illivans. Mtasiyas Moses son Ilaytiy bo isaps, kamnat avakaein waseg. Illivans sisiy Yeisuw liva̱nen nakanig igaw mo bilivet Yelusalem waseg.

32 Pita siney tasiyas bo imasis ikangagays mo ikits, ikines sikamnat tasiyas Yeisuw siney tasiyas asteiy.

33 Tasiyas asteiy bo beiyums, Pita idibek Yeisuw, ilana, “Tamwey, bweina bitasesus towen. Bo bakawlul bunatum kweitoun, bunatan yak, bunatan Moses, bunatan Ilaytiy.” Ta-ivag silawun; makava ilivan Pita.

34 Igaw illivan, lov kweitan im ilumwes; tasiyas wanuwan, bo iwenes.

35 Aygan teitan wanuwan lov iliganes, ilana, “Mtowen Natug bwanabwein. Bweina bukuliganes aygan!”

36 Ilivan ikous, mo ikines Yeisuw anmwa̱net nises. Youd towen nikines bo isowmes. Misiya̱mun towen nag ikamteles gamag wasigeis, nag.

Yeisuw ivag gwad ibwein

(Matiw 17:14-18; Mak 9:14-27)

37 Iyam nen ga̱boug Yeisuw siney nagamag iwloubus ineis watinow, inounas mo inekes gamag babaw bo nimimeis.

38 Teitan siney tasiyas iwak, ilana, “Tamwey, kukin natug kuda̱taw. Peinan natug anmwa̱net-wan, yeiluw iwaweiy, isiblut waseg, iwak, itatat won mo ika̱poul wadon, mo bigulek won. Nag biyeiwas waseg.

40 “Bo anitoug wasigeis muvamul va̱gan bikayabes yeiluw, tage nag kadilokes.”

41 Iw to Yeisuw ilana, “Takakon yakamiy. Bo kawegweis woug wasigeis yakamiy. Natum kumey bakin.”

42 Bimeyes kid gwad towen Yeisuw waseg, mo yeiluw iweiy, igulek won, itatat; tage Yeisuw ikan yeiluw towen, ikayeb, mo ibwein gwad; mo iyamen isek taman.

Igaw teitan gamag bisilkod Yeisuw

(Matiw 17:22-23; Mak 9:30-32)

43 Asibabaw bo isom ninous peinan nikines Yowbad natawtoun. Ikines nawotet babaw, isunasun ninous ee... mo Yeisuw idibakes navamul ilana, “Livan towen kuninuways beibwein, peinan igaw mo bisilkodeigs, Gimgilitoun yey, va̱gan gamag beiweigs.”

45 Tage nag ikakins silawun anilivan towen, mamagina bo isowm wasigeis, va̱gan nag bikakins. Bo igoulus, aspwa̱yat gog bikatugans waseg towen, va̱gan silawun bikakins.

Kal bimug?

(Matiw 18:1-5; Mak 9:33-37)

46 Wankuyeim mo ikamnimans sisiyas, sivines kid bikakins kal bikow yagan avakaein mo bimlavag astamumug.

47 Tage Yeisuw ikakin sikanuway, mo itok gwad teitan, isen wadadan, idibakes, ilana, “Kal yak bukutam waseg gwad towen peinan agugwamag, bo kutam waseg yey; o kal yak bukutam waseg yey bo kutam waseg towen nikayabeig nam, mtowen Tamag. Kalisiy tamumug wasigeis yakamiy? Mounid siyas takekels bimgwayeimiy; guyawaw nag.”

Kukin kal nag bisibwadeimiy, bo ilabeimiy

(Mak 9:38-40)

49 Iwa̱ge Yon ilana, “Tamwey, nakakin taw teitan nikayabes yeiluw yagam waseg, mo kasibwed, peinan nag sidayas mtowen.”

50 Yeisuw gog ikatimop anilivan, ilana, “Awoum kusibwades. Kukin kal nag bisibwadeimiy bo ilabeimiy.”

Min-Samaliy ipiyaves Yeisuw

51 Wankuyeim kakita bilivet tutan beimwen bein wanakaew, mo itamanaw silma̱nin bein Yelusalem. Bo ikayabes nagamag mwasanin va̱gan binounas wamatan bineis kweitan ven Samaliy gimgilis bidibakes, bilansa, “Kwatunags. Matovek wankuyeim mo beim.”

53 Tasiyas gog min-Samaliy bo ipiyaves Yeisuw, peinan bein Yelusalem.

54 Siyas inavamul Yemes son Yon ikines bo nipiyaves, ilansa, “Guyaw, tab sivinam bakadibek kov bikalivatouw walba̱lab bigabus tasiyas, ne?”

55 Tage Yeisuw itouvin, ika̱nes, ilana, “Awoum.” Mo inounas, ineis ven kweitan.

Asteitoun bibwa̱kuns waseg Yeisuw

(Matiw 8:19-22)

57 Inounas wa̱ked, teitan taw idibek Yeisuw, ilana, “Babkunim ampalawen bukun.”

58 Iw to Yeisuw, ilana, “Awuk sibunatum wakiwmawum, o mansiyas man sibunatum wakamweilok, tage Gimgilitoun yey ta-ivag abkunug bamasis.”

59 Yeisuw idibek tayuwein, ilana, “Kubukunig yey.” Iwa̱ge towen, ilana, “Tab kadilok bakaymet tamag ee... beikous, bikanig, bakadibwen, mo baw.”

60 Yeisuw gog ilana, “Tamam ga-ises; bikanig, tatineis bidibwanis; tage yak, kun kugeiguy liva̱nen Yowbad nakaleiwag.”

61 Tatounun gamag ilana, “Babkunim gunguyaw yak; tage wanamug ban amuloul wasigeis agugwamag waven nisesus.”

62 Iwa̱ge Yeisuw, ilana, “Kukin kal bikavaveis, tage bitouvin beiyey wankuyeim, mtowen nag kadilok Yowbad nakaleiwag, nag.”

Copyright information for `MYW