i1:41:Madiu 11:5; Luke 7:22

Mark 1

Dioni Tobabitaiso Ieisu Nakeda Isivetovetonovi

(Madiu 3:1-12; Luke 3:1-18; Dioni 1:19-28)

Valea Giamaina dede Ieisu Keliso Yaubada Natuna paipaina. Nakabavelamu topalimatamatana imai tomo'otoqa inavonedi inavalabubuna.

Base Yaubada natovesipupu Aisea igililia Yaubada ivesipupu ivo,

“Kunoqai, naqai gutopalimatamatana aikalaqeieni inagumeta mukenao inavusia.
1:2Malakai 3:1

Walakaimaiqe topalimatamatananina bonana bwaiginaeqa ieqoleqole ivo,
‘Tomwaya nakeda kwavusia, nakabatauya kwaisivetonovidi.’”
1:3Aisea 40:3

Beqa Dioni topalimatamatananina imai walakaimaiqe tomo'otoqa ibabitaisodi wete Yaubada navalea tomo'otoqa waidie ilalauguguyeni ivo, “Mikapoinaeqa kwanuavila, we Yaubada mikapoina inanuataqonidi. We aibabitaisomi nuavila kanakiakiaya waimie, paina gunabei mikapoinaeqa kwanuavila.” Beqa tomo'otoqa matatabudi imiamia Iudia navikai naqeneye wete Ielusalema vanuqa balasi naqeneye isauyedi inaqo Dioni inavevaneneqeni. Tutuyanina dikapoina ivesipupuyedi, Dioni ibabitaisodi bwasi Iolidani waineye.

We Dioni kaleko mwesimwesiana ikweseni kaisaya kanawavaqa kameli* vutuvutunaeqa iyoqonidi, we kanawakila talobwana waineye ivewakileni kaisaya bununaeqa ivalabubunidi. Tutuya puena limwana wete maikawa ikanikani.
1:6Dioni navekwesena wete namiana ivekiakiaya mesai Ilaitia gumanina tamo topalimatamatana (palopita). Kukiseni 2 Kini 1:8; Sekalaia (Zechariah) 13:4; Luke 1:15, 80.
We tutuya puena tomo'otoqa ivonevonedi ivo, “Muligue tamo tomoqo imaimai. Gumanina veluvelulunaotoqina matautauda Yau, beqa Yau ge kagusala kanakaqe yapayapa kanabulava aisobwanu aiqeuya. Yau amaiqa bwasieqa aibabitaisomi, we gumanina muligue imaimaiqa Yaubada Vaitabuna Giamaina beqa inababitaisomi.”

Dioni Ieisu Ibabitaisoi

(Madiu 3:13-17; Luke 3:21-22)

No tutuyanina waineye, Ieisu itauya Nasaletaeqa vikai Galili naqeneye inaqo Dioni waineye, we bwasi Iolidani waineye, Dioni Ieisu ibabitaisoi. 10 We tutuyanina bwasieqa ipoia, ikisalaga abame. Abama ikawapiai, we Yaubada Vaitabuna ikiseni kanakisa mesai malasi iobuma waineye ilugu. 11 We abame'eqa Yaubada bonana isauyeni ivo, “Komu, Natugu nuapougu. Avenapwayewemu, wete amwasanemu bwaigina.”

Seitani Ieisu Ivekautovoni

(Madiu 4:1-11; Luke 4:1-13)

12 Yaubada ivoneni ikakava, we no waineye vedimadimanaeqa Yaubada Vaitabuna Giamaina Ieisu ivetuneni inaqo walakaimaiqe. 13 Noko waineye kaiata 40 naqedie walakaimaiqe imiamia, we Seitani iekautovoni wayaqina kapoina waineye inayatoi. Walakaimaiqe imiamia kaisaya walawalakai gamwadie, we mulineye Yaubada na'anelose abame'eqa imai kanakaivaisa iveleni.

Tovuata Kadikumapuli Ieisu Iqoledi

(Madiu 4:12-22)

14 No tutuyanina waineye Kini Elodi gunabei Dioni Tobabitaiso vanuqa kabakaimatavuloqa waineye iginoleni, matautauda Ieisu inaqo Galili waineye tomo'otoqa waidie Yaubada navalea ivesipupuyeni. 15 No waineye iesipupu ivo, “Tutuya gunabei ilekwa. Yaubada nakedakeda kaivauna natomo'otoqa kadiloina paipaidi saiqanaqa inamai. Mikapoinaeqa kwanuavila, we Valea Giamaina kwavetumaqaneni.”

16 We tamo kaiata waineye Waya Galili kwadeweye ilalauvasana tovuata kadikailuqa ikisedi, Saimoni metaina Anidulu divuataeqa iyayaubani waya waineye. 17 Ikisedi iveqole waidie ivo, “Kwamai kwavemuliegu. Mesai de iqana kwakonakonadiqa, we Yau aivevemi banikodiqa tomo'otoqa kwaikonadi kwaimaiedi waigue inavetumaqanegu.” 18 No waineye vedimadimanaeqa divuata ibailedi ivemulieni.

19 We ivemulieni iveqanaqo saiqanaqa kwadeweye Ieisu Sebedi menatunavo Diemesi, Dioni ikisedi divuata kawalabukina iyaqiyaqili diwaga waineye. 20 We divuata iyaqiyaqili Ieisu iveqole waidie ivo, “Kwamai. Kwavemuliegu.” Beqa tamadi menatolituqavo wageye ikiawedi, we ivemulieni.

Ieisu Vaitabu Kapoina Tomoqo Waineye'eqa Iveuqeuqeni

(Luke 4:31-37)

21 We tutuyanina ilekwa tamo vanuqa kanawavaqa Kapeneumi waineye, no Kaiata Kabaveyawai* waineye Ieisu ilugu vanuqa kabavelaukui* naqeneye iekaivevena Yaubada navalea tomo'otoqa waidie. 22 Taunina navelulunaeqa iekaivevena, we ge mesai loina kaditovekaivevenavo iekaivevena beqa tomo'otoqa nuadi ivilele bwaigina.
1:22Basenaqaida Yaubada Mosese loina iveleni me-Isileli paipaidi inavekimataneni.


23 We tutuyanina vanuqa kabavelaukui* naqeneye iekaivevena, we tomoqo vaitabu kapoina iekuniqeni iveqole bonana bwaiginaeqa 24 ivo, “Banikodiqa, uvale kumai waimeye, Ieisu tomoqo Nasaleta? Kumai de waineye kileoma? Ayagovimu komu Yaubada Natuna Vesivesinuana.”

25 We Ieisu ivona bonana veluveluluninaeqa ivo, “Kuvekwada! Tomoqo kubaileni. Kusauyemu. Kunaqo.” 26 Matautauda vaitabu kapoina ibwau bonana bwaiginaeqa tomoqonina ivelaudididiqa we vaitabu kapoina tomoqo waineye isauyeni.

27 Tutuyanina isauyeni tomo'otoqa puedi nuadi ivilele kaisedi waidie iesipupu ivo, “Dede vakai? Dede vekaivevena kaivauna wete menaveluluna. We tomoqonina menaveluluna vaitabu kapoidi iloinedi naloina ivematamataneni.” 28 We tutuyanina waineye vikai Galili matatabuna naqeneye vedimadimanaeqa Ieisu valeana bwaigina paipaina isapayavula.

Ieisu Tomo'otoqa Puedi Ikavegiagiamaidi

(Madiu 8:14-17; Luke 4:38-41)

29 We vedimadimanaeqa Ieisu mekanatovemulivo vanuqa kabavelaukui* ikiaweni inaqo Saimoni metaina Anidulu divanuqe Diemesi, Dioni ikweyabudi. 30 Tutuyanina waineye Saimoni lawana mokamokaidi vovodi iveyauyauta iviqa kadikivi waineye ikenokeno, no waineye Ieisu ivoneni paipaidi. 31 Beqa inaqo ilugu waidie dimadie ikavikavina isivetovoidi. Vedimadimanaeqa vovodi yauyauta ikakava matautauda kadi isiobu ikani.

32 We tutuyanina gunabei lavilavie, valavala iketoniveni
1:32Valavala kabaketonivena kanayagova Kaiata Kabaveyawai* gunabei ikakava. Diu Dikaiata Kabaveyawai* Palaide valavala iketoniveni ivelamu inaqo Satade valavala inaketoniveni waineye inakakava.
tomo'otoqa ditoviqavo wete gumanidiavo vaitabu kapoidi iekuniqedi ikewadi imaiedi Ieisu waineye.
33 We tomo'otoqa puedi vanuqa bwaigina waineye isikauqidi vanuqa mataneye. 34 Vanuqa mataneye Ieisu tomo'otoqa puedi kadiviqa sulidi, sulidi ikavegiagiamaidi wete mesai gumanidiavo vaitabu kapoina waidie iveuqeuqedi isauyedi. We vaitabu kapoidi iyagovi Ieisu Yaubada Natuna Vesivesinuana beqa ge idatagwanedi tamo vakai inavesipupuyedi.
1:34Ieisu iyagovi ivo, “Kago vaitabu kapoidi aitagwanedi inavo, dede Ieisu Keliso, beqa tomo'otoqa inawewesegu inavo, ‘Komu kamatogumeta.’” Kwaiwawai Dioni 6:15


Vikai Galili Waineye Ieisu Ilauguguya

(Luke 4:42-44)

35 We matalovalovanineye Ieisu itovoi vanuqa ikiaweni inaqo kawalawamaiqe no waineye Yaubada waineye iesipupu. 36 Mulineye Saimoni mekanakweyabuvo inaqo ilalaualeni. 37 We ibabaneni ivoneni ivo, “Tomo'otoqa puedi ilalaualemu.”

38 Ibaivila ivonedi ivo, “Kwamai tainaqo vanuqa tupwaidiavo sulidi vivideye waidie. Yaubada navalea aivesipupuyeni tomo'otoqa waidie. De lamunanina amai.” 39 Beqa Galili kanamatatabu waineye inaqo Yaubada navalea ilauguguyeni vanuqa kabavelaukui* naqedie wete vaitabu kapoidi tomo'otoqa waidie'eqa iveuqeuqedi isauyedi.

Ieisu Tomoqo Mekanaviqa Lepelo Ikavegiagiamaia

(Madiu 8:1-4; Luke 5:12-16)

40 Tamo kaiata tamo tomoqo mekanaviqa bununeye kanawavaqa lepelo imai Ieisu waineye manawaneye isobwanu ielaukui vaivaituqana ivo, “Kago wayaqimu kigiavemaqetagu.”
1:40Me-Diu diloina tomo'otoqanidiavo viqa bunudie lepelo ikewadi wete ge maqemaqetadi ge taiauda inamiamia. We viviqidi wete ge maqemaqetadi tomo'otoqanidiavo ge kaditagwana vanuqe inamiamia o inanaqo inasobwanu kabavelaukui waineye. Beqa kago tomoqo inavegiagiamai wete mesai inamaqeta vaituqana tagwatagwanina Yaubada waineye kanasala tomo'otoqa taiau inamia wete kabavelaukui naqeneye inasobwanu.


41 We Ieisu tomoqo bonana inoqai nuana inaqei dimana isiketoi ikavikavini ivo, “Eee, Yau tagwatagwanigu. Kuvegiagiamai!” i  42 We vedimadimanaeqa tomoqo bununeye lepelo ikakava ivegiagiamai vaituqana. 43 Wete Ieisu bonana veluveluluninaeqa ivoneni 44 ivo, “Ge tamo aitoi kivoneni paipaigu, we vedimadimanaeqa kunaqo tovelomu* waineye kuvekaivevenemu. We kinaqo velomu kikalaqei Mosese naloina mesai kiakiaya tomo'otoqa waidie gunabei kuvegiagiamai.”
1:44We tovelomu* gumanina Yaubada waineye ikakalaqeieni tomo'otoqa paipaidi iyagovi wete ivo tomoqo kanaviqa bununeye ikakava.


45 We tomoqonina Ieisu ge idavekimataneni inaqo vikai puena waidie tomo'otoqa ivonevonedi, we valea isapayavuleni vikai puena waidie. Beqa Ieisu ge kanasala inanaqo vanuqa bwaigidi waidie tutuyanina tomo'otoqa ietonovi paina kago mesai yoko bwaigina inamai. Beqa vikai bwaigidi ikiawedi inaqo kawalawamaiqe, we no waineye tutuya puena imiamia. Wete vikai puedi waidie'eqa kaditomotoqavo inaqo Ieisu waineye.

Copyright information for `MZZ