a10:4Loina Kanaveluqa (Deuteronomy) 24:1-4; Madiu 5:31
b10:6Kabavelamu (Genesis) 1:27, 5:2
c10:7-8Kabavelamu (Genesis) 2:24
d10:19Sauyeni (Exodus) 20:12-16; Loina Kanaveluqa (Deuteronomy) 5:16-20

Mark 10

Ieisu Iekaivevena Veiobu Paipaina

Ieisu vikai Kapeneumi ikiaweni inaqo Iudia navikaie ibala Iolidani bwasi idamani bolimana waineye. We yoko puedi imai waineye iekaivevena waidie mesai tutuya puena ivavalabubuni.

We Palisivo* wayaqidi inavekautovoni beqa imai waineye ivelautolieni ivo, “Daloina ikenokeno banikodiqa kanasala tomoqo mwanena inaveiobudi o gebuka?”

We ibaivila ivo, “Mosese loina ivelemi, banikodiqa ivesipupuyedi?”

We ivo, “Mosese naloina tomoqo itagwaneni lubulubu inagililia inavo, ‘Aveiobumi. Kwatauya.’ we mwanena inaveledi. Mulineye inaveuqeuqedi inanaqo.” a 

We Ieisu ibaivila waidie ivo, “Komi debami pakalidi, beqa Mosese loina igililia paipaimi. We kwanuani naqaida, tutuyanina Yaubada tomo'otoqa ivalabubunidi, ‘lamoqina wete vavinena ivalabubunidi.’ b  ‘Beqa tomoqovo tamadiavo inadiavo inabailedi memwanediavo inavemialuqedi, we inavebunu kaitamoqana.’ c  Beqa no gumanidiavo gebu kadikailuqa we kaia kaitamoqana. We Yaubada ivemialuqedi, beqa ge tamo aitoi inavemiakedi.”

10 Mulineye ivila vanuqe, Ieisu kanatovemulivo ivelautolieni de vonanina paipaina. 11 We ibaivila waidie ivo, “Kago tomoqo mwanena inaveiobuyedi tamo vavine sulidi inanaqidi, we gunabei gimala inavalabubuni. 12 No mesai, kago vavine mwanedi inabaileni tamo tomoqo sulina inanaqia, no vavinenidi wete gimala inavalabubuni.”

Ieisu Wete Gwagwama Gibwaigidi

13 We tupwaidiavo tomo'otoqa gwagwama imaiedi Ieisu waineye wayaqidi dimana inayatoi bunudie, we kanatovemulivo iyaqaidi. 14 Ieisu ikisedi kanakapoka ioqala kanatovemulivo ivonedi ivo, “Yaubada nakabaloina gumanidiavo mesai dede gwagwamanidiavo paipaidi, beqa gwagwama ge kwaitalabodedi, kwatagwanedi inamai waigue. 15 Yau avona mwaqitana, kago tomo'otoqa tamoqana ge inamwasana wete ge inatagwana Yaubada nakabaloina mesai gwagwama itagwatagwanedi, beqa ge kanasala Yaubada nakabaloina waineye inalugu.” 16 Matautauda gwagwama ikewadi kabikabineye ivemiabuidi, dimana waidie iyatodi ivelaukui Yaubada waineye gwagwamanidiavo ivonavenapwayewedi.

Tomoqo Guyoguyona Ieisu Ivelautolieni Yawaina Vaqata Paipaina

(Madiu 19:16-30; Luke 18:18-30)

17 We tutuyanina Ieisu itauya inaqonaqo kedeye, tamo tomoqo ilaukwavina waineye tutuqana iveketonokuyedi ivelautolieni ivo, “Tovekaivevena Giamaina, vakai aivalabubuni yawaigu vaqata aibabaneni?”

18 We Ieisu ivo, “Uvale kuqolegu giamaina? Ge tamo aitoi giamaiotoqina, kaia Yaubada kaisena giamaiotoqina. 19 Muvelautoli kanabaivila paipaina de mesai, gunabei Yaubada naloinavo kuyagovi: ‘Ge kiluvewapa; Ge kigimala; Ge kivainaqo; Ge tomo'otoqa kivemwaumaimaiqidi; Ge tomo'otoqa kikatupwaiedi disaku kikwayedi; tamamu inamu kivekimatanedi.’” d 

20 We ivesipupu waineye ivo, “Tovekaivevena gututuya gwamana waineye'eqa kanaketoava deqoina de loinanidiavo avemuliedi.”

21 We Ieisu ietonovi ivenapwayeweni waineye ivesipupu ivo, “Valabubuna kaitamoqana ge kudavalabubuni. Kunaqo muvanuqe, musaku puepuena kuvegimwaneyedi, mane kukalaqeiedi yomuyomudi waidie, matautauda kamubaivila paipaina Yaubada kawaie abame inavelemu. Mulineye, kimai kivemuliegu.”

22 Tomoqonina guyoguyo'otoqina ge wayaqina nasakuvo puedi inavegimwaneyedi wete inakalaqeiedi, beqa tutuyanina vona inoqai menanuakapo ivila inaqo.

23 Matautauda Ieisu ikisalelele ivesipupu kanatovemulivo waidie ivo, “Mwaqitana, gumanidiavo disakuvo boudi mwauotoqina waidie Yaubada nakabaloina kanalugu paipaina.”

24 We kanatovemulivo nuadi ivilele
10:24;26Me-Diu divetumaqana ivo, “Guyoguyodi noko kiakiaya Yaubada tomoqo itagwana, beqa ivonavenapwayewedi.” (Same [Psalm] 128, Vonawakedubala [Proverbs] 10:22). De paipaina beqa Ieisu kanatovemulivo nuadi ivileleotoqa.
navona beqa. Wete Ieisu ivesipupu vaituqana waidie ivo, “Natugwavo, dede mwauotoqina Yaubada nakabaloina kanalugu paipaina.
25 Banikodiqa, kaisaya bwaigina kanawavaqa kameli* kanasala yaima matana siaina waineye inalugu o gebuka? Wete mwaqitana, mesaida tomoqo guyoguyona Yaubada nakabaloina waineye ge kanasala inalugu.”

26 We nuadi ivileleotoqa kaisekavadi ivesipupu ivo, “Kago de mesaida, ge tamo aitoi ketoyavu inababaneni. Aa?”

27 Ieisu ietonovidi ivesipupu ivo, “Tomo'otoqa ge kanasala taunidi inaketoyavudi, we Yaubada kanasala vakai puepuena inavalabubuni, wete Yaubada kanasala inaketoyavudi.”

28 Beqa Pita ivesipupu waineye ivo, “Kunoqai. Kima banikodiqa, gunabei vakai puena kabailedi, we kavemuliemu?”

29 We ivonedi ivo, “Avona mwaqitana, kago aitoi navanuqa, tainavo, novunavo, inana, tamana, natunavo o napwayapwaya inabailedi matautauda inamai inavemuliegu, we tupwaidiavo tomo'otoqa Valea Giamaina inavesipupuyeni waidie, 30 we yawaina waineye Yaubada inabaivilai, wete kanabaivilanina tabwaneye inayatoi inakavesulaia, beqa navanuqavo, tainavo, novunavo, inanavo, natunavo we napwayapwayavo inababanedi. We tomoqonina veviqa inababaneni wete inabaileni, we kamukabei imaimai yawaina vaqata inababaneni ge menakakava. 31 We tomo'otoqa puedi gumanidiavo deqoina igumegumeta tutuya imaimai kawaie inavemuliotoqa, wete tomo'otoqa puedi gumanidiavo deqoina iemuliotoqa tutuya imaimai kawaie inagumeta.”

Ieisu Ivesipupu Kanavetonu Nawapa Paipaina

(Madiu 20:17-19; Luke 18:31-33)

32 We gunabeida itauya kedeye inaqonaqo inalaga Ielusalema, we Ieisu igumegumeta. We kanatovemulivo nuadi ivilele, we wete tomo'otoqa mulineye inaqonaqo igololo. We Ieisu kanatovemulivo kadikuma 12 iqoledi imai waineye, waidie ivesipupu vaituqana vakai puena paipaidi, kamukabeida inasauyedi waineye Ielusalema naqeneye. 33 Ivesipupu ivo, “Kwavevaneneqa, kida gunabei kedeye tanaqonaqo Ielusalema. Noko waineye, Yau Mwaqitana Kanatomoqo, kagutoketoqiluva inaketoqiluvegu tovelomuvo bwaigidi* wete loina kanatovekaivevenavo waidie. Diloina inavalabubuni guwapa paipaina, we inakalaqeiegu tomialuguaqeta waidie. 34 Gumanidiavo inasaidibiegu wete inagiwaligu kabakaipitala beqa inanigegu inaluvewapagu. We kaiata kanavetonu waineye, wapaeqa aitovoi vaituqana.”

Diemesi wete Dioni Divelaukui

(Madiu 20:20-28)

35 Matautauda Diemesi wete Dioni, Sebedi natunavo imai Ieisu waineye ivesipupu ivo, “Tovekaivevena, vakai kaivelaukuieni waimue wayaqima komu kivalabubuni paipaima.” 36 We ivelautoliedi ivo, “Vakai wayaqimi aivalabubuni?” 37 We ibaivila ivo, “Mututuya kimiabui mukabaloina matau'udulina waineye tomo'otoqa waidie kiloina kanasala kitagwanema manawamue kaimiabui, tamo kamukataqie we tamo kamukelie, taiauda tailoina.” 38 We Ieisu ivonedi ivo, “Komi vakai kwaelaukuieni ge kwadayagovi. Komi kamisala veviqa vedina beqa aiyemu wete beqa kwaiyemu? Wete babitaisonina waineye aibabitaiso beqa kwaibabitaiso?” 39 We ivesipupu waineye ivo, “Kima kamasala.” We waidie ivesipupu ivo, “Komi kawaie vedinina aiyemu beqa komi kwaiyemu, wete kabababitaisonina beqa aibabitaiso beqa kwaibabitaiso. 40 We Yau ge kagusala aivesinua aitoi taiauda kailoina, inamiabui kagukataqie wete kagukelie. Noko kabamiabuinidiavo Yaubada inakalaqeiedi gumanidiavo ivesinuedi waidie.”

41 Tutuyanina waineye tovemulivo kadikuma 10 inoqai Diemesi wete Dioni taiauda divelaukui paipaina kadikapoka ioqala Diemesi Dioni waidie. 42 Beqa kanatovemulivo iqoledi imai waineye, Ieisu ivesipupu waidie ivo, “Komi gunabei kwayagovi noko gumanidiavo tomialuguaqeta waidie ivetogumeta wayaqidi inagumetedi we ditomotoqavo waidie inaloina pakaledi. 43 Beqa komi ge kwaivetutuyamedi. Kago komi aitoi wayaqina kanawavaqa inavebwaiga, gumanina inavetolituqa enavo paipaidi. 44 We kago wayaqimu kigumeta komu tomo'otoqa puedi dikabavetutuyekwa. 45 Paina Yau Mwaqitana Kanatomoqo amai ge wayaqigu tomo'otoqa paipaigu inalituqa. Amai tomo'otoqa paipaidi ailituqa, we wayaqigu aiwapa kaniqodadaqa aikewai tomo'otoqa puepuedi paipaidi, we aitakonadi aiviledi.”

Ieisu Batimio Matana Ikavegiagiamaia

(Luke 18:35-43)

46 Gunabei Ieisu mekanatovemulivo ilekwa Ieliko waineye. Mulineye Ieliko ikiaweni inaqonaqo, yoko bwaigina italakwavinidi. Tamo tomoqo matana pwalupwaluna kanawavaqa Batimio, Timio natuna, kedeye imiabui ielaukui mane paipaina. 47 Tutuyanina inoqai tomo'otoqa iesipupu ivo, “Ieisu Nasaletaeqa imaimai” we itoge iveqole ivo, “Ieisu Deibida natuna, kudavenuainainaqeyegu.”
10:47Diu tomo'otoqa ilalaugamasa Deibida tubuna inamai inavetogumeta giagiamai waidie. Kanawavaqa ivo ‘Deibida natuna’, we dinuanuana nigodibei kago Yaubada inavetuneni. (Same 89:3–37, Aisea 29:18–19, 35:5–6; Ielemaia 23:5–6, Isikeli 34:23–24).
48 Tomo'otoqa puedi iyaqaia ivo, “Kuvekwada!” We kaia iveqole bonana bwaiginaeqa ivo, “Deibida natuna, kudavenuainainaqeyegu!” 49 We Ieisu inaqonaqo ivekwada tomo'otoqa ivonedi ivo, “Kwaqoleni inamai dede waineye.” Beqa iqoleni tomoqonina matana pwalupwaluna ivo, “Kutovoi, kumwasana, Ieisu iveqole paipaimu.” 50 We itovoi memasona kanatalauma isitakia iyatoi we imai Ieisu waineye. 51 We Ieisu ivoneni ivo, “Vakai wayaqimu waigue aivalabubuni waimue?” We matana pwalupwaluna ivo, “Tovekaivevena, wayaqigu matagu inavegiagiamai.” 52 Ieisu ivoneni ivo, “Kunaqo, muvetumaqanaeqa kuvegiagiamai.” We vedimadimanaeqa matana ikisalagata kedeye Ieisu ivemulieni.

Copyright information for `MZZ