b11:7Kwaiwawai 2 Kini 9:12-13
e11:9-10Same 118
i11:17bKwaiwawai Aisea 56:7
l11:32Kwaiwawai Luke 20:6

Mark 11

Ieisu Ilugu Ielusalema Mesaida Kini

(Madiu 21:1-11; Luke 19:28-40; Dioni 12:12-19)

Tutuyanina itauya inaqonaqo Ielusalema vivineye, saiqanaqa inalekwa Bedipegi wete Bedani waidie Koya Olibe waineye Ieisu kanatovemulivo kadikailuqa ivetunedi inagumeta we ivonedi ivo, “Kwanaqo vanuqa matadeye. Tutuyanina kwailekwa no waineye kwailugu, doniki natuvauna kwaikiseni no waineye italaipweni, ge tamo aitoi waineye idadodoqatovoni, kwayavuya kwamaieni waigue.
11:2Me-Diu dinuanuana ivo doniki kaisaya nuanuaobuna kabalituqa paipaidi. Saku mwaudi ikavakavaladi dumweneye. Ieisu doniki waineye idodoqa imiabui. Beqa tomo'otoqa ikiseni imaimai ivo niwalova kanakini we ge tonualaga. Noko donikinina base ge tamo aitoi waineye idamiabui beqa vesivesinuana, dede ivekaiveveneniqa Ieisu gumanina Keliso. Sekalaia (Zechariah) 9:9.
Kago aitoi inavelautoliemi inavo, ‘Uvale, kwayavuyavuya?’ Komi kwanavo, ‘Tomwaya wayaqina inavelituqeni tutuya kalakusana wete inavevilai.’”

Itauya inaqo ilekwa ikiseni donikitamo tomoqo navanuqa kawana kanakoqala waineye masikeda waineye ilaipweni. We tutuyanina ivelamu iqeuqeuya tomo'otoqa tupwaidiavo itovotovoi ivelautoliedi, “Uvale doniki kwayavuyavuya?” Ibaivila waidie mesai Ieisu ivona waidie beqa tomo'otoqa itagwanedi doniki ikewai inaweni. Tutuyanina doniki imaieni Ieisu waineye, kadikalekoeqa doniki dumwena iesoi, we Ieisu imialaga doniki dumweneye. b 

Tomo'otoqa puedi kadikalekoeqa keda iesoi, we tupwaidiavo welavi ibaidi melugulugudi beqa keda iesoi.
11:8Kwaiwawai Dioni 12:13 Tomo'otoqa kadivaigavu ikewadi isapayavuledi kedeye, noko kananuakawananaqai Ieisu ivekimataneni, gumanina kini.
Medimwasana igumegumeta wete iemuli we iekalabwau,

“Osana!
11:9Osana tamo vona Alemika naqaida kananuakawananaqai ivo, “Kuketoyavuma!” we mulineye tomo'otoqa kabavona mwasamwasana wete tomo'otoqa dikabadidiga paipaina ielituqeni. Maibala 9 inanaqo 10 waineye tomo'otoqa iesipupu Same 118, gumanina tamo Same kabakewadidiga paipaina. Tomo'otoqa wayaqidi Ieisu inamwasaneni mesai kini.

Yaubada ivonavenapwayewemu! Yaubada kanawavaqaeqa kumai.
10 Kadidigemu tubuma Deibida tubuleleleqina waineye kumaimai kima kiloinema!
Kadidigemu Yaubada abama tabwaotoqineye!” e 
11 Ieisu ilugu Ielusalema inaqo Vanuqa Pilo waineye. We ikisalelele saku puedi ikisedi. Matautauda vanuqa gunabei ilavia, itauya inaqo vanuqe Bedani we kanatovemulivo kadikuma 12 taiauda.

Ieisu Modaba Iyaqaia

(Madiu 21:18-19)

12 We tamo kaiata Bedani ikiaweni ivila inaqonaqo Ielusalema waineye Ieisu ilase. 13 Kanikie'eqa ikisanaqo modaba
11:13Diu waineye dikaivuavuaqa kanawavaqa 'figi.'
ikiseni meluguna, beqa inaqo ikisavetovetonovi, nigo mevuana. We inaqo waineye ikiseni lugu kavana, paina modaba ge ditutuya vuaqa.
14 Beqa Ieisu modaba ivoneni ivo, “Ge tamo aitoi wete vuamueqa inakani.” We kanatovemulivo ievaneneqeni.

Ieisu Ilugu Vanuqa Pilo Naqeneye Togimwane Wete Tovegimwane Ikwavinedi

(Madiu 21:12–17; Luke 19:45–48; Dioni 2:13–22)

15 We ilekwa Ielusalema Ieisu ilugu Vanuqa Pilo masikedaneye
11:15Ieisu kaisena ge idanaqo idalugu Vanuqa Pilo waineye, we kaia masikedaneye ilugu tomialuguaqeta divikai waineye. No vikainina tomialuguaqeta wete ge me-Diu taiauda waineye ielaukui wete Yaubada idididigeni. We me-Diu vikainina isivilai kabavegimwane waineye. Tomo'otoqa kaisaya maqemaqetadi wete tupwaidiavo saku mesai oine, bunama wete ligwagwa kabavelomu paipaina igimwagimwanedi no waineye.
ivelamu togimwane wete tovegimwane ikwavinedi. Tosivedavedamana dikabayato mane kabasivedavedamana, wete bunetutu kaditovegimwane dikabamiabui itutuyuaidi.
11:15Diu dinuanuana tomo'otoqa kanunudi mane waineye noko Yaubada katupoe. Beqa me-Loma dimane ge idatagwaneni Vanuqa Pilo kanamane. Diu taunidi dimane itagwaneni kaia Vanuqa Pilo naqeneye inavelituqeni, beqa Loma dimane isivilai inanaqo Vanuqa Pilo kanamane. Kwaiwawai Isauyedi 30:13.
16 We ge idatagwanedi tamo aitoi disaku inakavaladi inayoqodaba inalugu Vanuqa Pilo masikedaneye inasauyedi vikaineye. 17 Matautauda ivekaivevena waidie ivo, “Mwaqitana kwayaqovi? Buki Pilo naqeneye igililia Yaubada ivo,

‘Guvanuqa Pilo inaqoleni vanuqa kabavelaukui tomo'otoqa paipaidi kabaloina puedi waidie.’ i 
We komi gunabei kwasivilai deqoina mesai tovainaqo dikabavaigavu.”
11:17Yaubada navanuqa ielituqa kapoyeni, beqa Ieisu ivemwaudi tovegimwanevo wete mane kanatosivedavedamana vikai Vanuqa Pilo isivilai tovainaqo dikabavaigavu. Mesai ditutulavo lagalagaotoqidi tomo'otoqa beqa ivavainaqodi, tovelomuvo kaditogimwane wete mane kanatosivedamadamana mesai tovainaqo ivavainaqo. Ieisu Ielemaia 7:11-15 inuanuana paipaina tutyanina de mesai ivonedi.

18 Beqa tovelomuvo bwaigidi* wete loina kanatovekaivevenavo inoqai ivelamu kedakeda ilalauala wayaqidi Ieisu inaluvewapai. We igololoyeni paina tomo'otoqa puedi nuadi ivilele navekaivevenaeqa.

19 We gunabei vanuqa ilavia Ieisu mekanatovemulivo Ielusalema ikiaweni.

Modaba Ibwavu

(Madiu 21:20–22)

20 We ikawananaqai kawakawaie ivila inaqonaqo Ielusalema. Tutuyanina kedeye inaqonaqo, modaba ikiseni base Ieisu iyaqaia ibwavu tabwaneye'eqa iobu lamuneye. 21 We Pita inuani vakai isauyeni beqa ivesipupu Ieisu waineye ivo, “Tovekaivevena kukiseni! Modabanina base kuyaqaia gunabei ibwavu.”

22 We Ieisu ivesipupu waidie ivo, “Kwavetumaqana Yaubada waineye. 23 Avona mwaqitana waimie, aitoi koya dede inavoneni inavo, ‘Kutovoi kuobu ligwagweye’, we ge menavenuanaluqa nuapouneye, menavetumaqana vakai inavesipupuyeni kaia inasauyeni waineye. 24 Beqa dede paipaina avonemi: Kago vakai paipaina kwaivelaukui, kwaivetumaqana gunabei kwababaneni, matautauda waimie Yaubada inakalaqeieni vakai kwaivelaukuieni paipaina. 25 We kago kwaitovoi kwaivelaukui, vakai kapoidi emiavo ivalabubunidi waimie we kamikapoka inaoqala, kwainuataqonidi, matautauda Tamami abame mikapoina inanuataqonidi.”

Velautoli Ieisu Naveluluna Paipaina

(Madiu 21:23-27; Luke 20:1-8)

27 Ieisu we kanatovemulivo inaqo vaituqana Ielusalema. Tutuyanina Ieisu inaqo ilugu Vanuqa Pilomasikedaneye isasasala, tovelomuvo bwaigidi* wete loina kanatovekaivevenavo wete tomoqovo bwaigidi imai Ieisu waineye. 28 Ivelautolieni ivo, “Vakai loina naveluluna beqa togimwane wete tovegimwane kukwavinedi iluguaqeta Vanuqa Pilo navikaie? Aitoi veluluna ivelemu mesai kuvavalabubunedi?”
11:28Diu togumetavo Vanuqa Pilo masikedana kanatoloina, beqa inuanuana Ieisu navalabubuna diveluluna iekautovonidi.
29 We Ieisu ibaivila ivo, “Velautoli tamo aivelautoliemi kwaibaivila waigue, matautauda aivonemi aitoi loina wete veluluna ivelegu de mesai avavalabubunedi. 30 Kwavonegu, Dioni naveluluna aitoi iveleni tomo'otoqa ibabitaisodi. Banikodiqa, Yaubada waineye'eqa o tomo'otoqa waidie? Kwabaivila waigue.” 31 Beqa ivelamu kaisekavadi ielautoliedi, paina ivo, “Kago tanavo, ‘Abame'eqa’, we inavo, ‘Uvale ge kwadavetumaqaneni?’ 32 We kago tanavo, ‘Tomo'otoqa waidie’, we tomo'otoqa inanigeda.” Paina tomo'otoqa puedi iyagovi Dioni gumanina tovesipupu, beqa igololo tomo'otoqa waidie. l  33 Beqa Ieisu waineye ibaivila ivo, “Kima ge kadayagovi.” Ieisu ivo, “Yau mesaida, ge aivonemi aitoi veluluna wete loina ivelegu mesai avavalabubunedi.”

Copyright information for `MZZ