b13:24Aisea 13:10
c13:25Aisea 34:4
d13:26Daniela 7:13

Mark 13

Ieisu Vanuqa Pilo Kanaqeu Paipaina Ivesipupu

(Madiu 24:1-2; Luke 21:5-6)

No tutuyanina Ieisu Vanuqa Pilo naqeneye'eqa isasauyeni kanatovemulivo tamo ivesipupu waineye ivo, “Tovekaivevena, kukiseni, gileu bwaigidi wete vanuqa kanakisa giamaiotoqina!”

Ieisu ibaivila ivo, “Dede vanuqanidiavo kukisedi giamaidi! We kamukabeida me-Diu kadiqaviavo puepuena inakavekapoidi ge tamo gileu inamiamia ediavo tabwadie.”

Tomo'otoqa Iveviqa Bwaigina, we Ieisu Kanatovemulivo Navekimataneni Bwaigina

(Madiu 24:3-14; Luke 21:7-19)

Ieisu Koya Olibe tabwaneye imiabui Vanuqa Pilo ikisabaleni. We Pita, Diemesi, Dioni wete Anidulu kaisediqa imai Ieisu waineye ivelautolieni ivo, “Kudavonema, malavia dede kuvesipupuyedi inasauyedi. Wete vakai kiakiaya beqa naqai inavekaivevena, matautauda inasauyedi?”

We Ieisu ivonedi ivo, “Kwavekisabodebodemi, ge tamo aitoi inakatupwaiemi. Tomo'otoqa puedi inamai kaguwavaqaeqa, inavo, ‘Yau Keliso!’, we tomo'otoqa puedi inakatupwaiedi. Tutuyanina qavia butudi kwainoqaidi wete tupwaidiavo qavia valeadi kwainoqaidi, ge kwaigololo. Avonemi, dede sakunidiavo naqaida de mesai inasauyedi, we noko ge kabavekakava. Paina tomo'otoqa kadiyoko bwaigina wete tamo tomo'otoqa kadiyoko bwaigina taiauda inaetalaqa, we kabaloina tamo wete kabaloina taiauda inaetalaqa. Tutuyanina waineye yoyoyo vikai puena waidie wete lase bwaigina wete valabubuna kapoidi pwayapwaya matatabuna waidie. We no valabubuna kapoidinidiavo kaia kabavelamu mesai tutuyanina vavine mwau waidie diveviqa ivelamu kadilautovona ilalautovoni, we mulineye diveviqa inavebwaiga.

Kwaivekisabodebodemi! Tomo'otoqa inamai inakavikavinimi inanawemi togumetavo bwaigidi waidie vonayavu paipaina, wete inanigemi kabakaipitala beqa vanuqa kabavelaukui naqedie Yau paipaigu. Komi kwaitovoi toloinavo wete kinivo matadie Yau paipaigu, Yau kwaivesipupuyegu waidie. 10 Kabavelamu Valea Giamaina kwaisapayavuleni kabaloina puena waidie, mulineye tutuya kabavekakava inamai.

11 We tutuyanina inakavikavinimi inanawemi vonayavu paipaina ge kwaivenuanaluqa mulineye vakai kago kwaivesipupuyeni. Mivonanidiavo ge komi kwaivesipupu, we tutuyanina waineye vonanidiavo Yaubada Vaitabuna inavelemi mesai kwaivesipupuyedi.

12 Tomoqo taina inakalaqeieni toloinavo waidie inaluvewapai we tama natudiavo inakalaqeiedi waidie inaluvewapadi. We gwagwama inatovoi inadiavo wete tamadiavo waidie inaetalaqa we inakalaqeiedi toloinavo waidie inaluvewapadi. 13 Tomo'otoqa puedi inabailemi paina Yau kwavetumaqanegu, we aitoi inatovoi pakalaqa, kabavekakava waineye ketoyavu inababaneni.

Tutuya Mwauotoqina

(Madiu 24: 15-28; Luke 21:20-24)

14 Matautauda Ieisu ivo, “No tutuyanina saku kapoiotoqina
13:14Tutuyanina Yaubada natovesipupu Daniela saku kapoiotoqina paipaina ivesipupuyeni (Daniela 9:27, 11:31, wete 12:1), ivesipupu kabakisa kapoina, Tokwalui o yaubada katupoe paipaina inayatoi Vanuqa Pilo naqeneye beqa Vanuqa Pilo inakavekapoi. Dede saku kapoiotoqina tomo'otoqa waineye inasobwanu. Tomo'otoqa puedi dinuanuana tutuyanina Ieisu iesipupu saku kapoiotoqina paipaina, iesipupu Loma tolauqaviavo kaditogumeta paipaina, gumanina Vanuqa Pilo ikavekapoidi diqaba 70 AD waineye. Tupwaidiavo tomo'otoqa dinuanuana iesipupu Keliso kanaqavia paipaina (2 Tesalonaika 2:3-10; 1 Dioni 2:18,22), gumanina kamukabeida inalausimatala pwayepwayeye mulineye Ieisu inavila vaituqana.
komi kwaikiseni inatovoi vikainina ge nakabatovoi. (Vemataluana towawa waidie: Komi kwaivekautovona kwainuakawananaqaia saku dede paipaidi!) No tutuyanina gumanidiavo Iudia waineye kwaivonedi inadeqa koya waidie.
15 We eqavoi vanuqa kanakubu beabeana tabwaneye inatovotovoi kwaivonedi ge kanasala inaobu divanuqa naqeneye saku inakewai inadeqa vedimadimanaeqa. 16 Wete eqavoi tanoqe kwaivonedi ge inanaqo vanuqe kadivaiqavu paipaina. 17 Kaiatanidiavo waineye mwau bwaigaotoqina toveinainaqe wete tovesusu waidie. 18 Yaubada waineye kwaivelaukui sakunidiavo ge inasauyedi wailuku kanatutuya waineye. 19 No tutuyanina waineye kaiata mwau bwaigiotoqina. Yaubada pwayapwaya ivalabubuni imai kasiotoqa ge mesai mulineye wete ge inasauyedi. 20 Veviqanidiavo kanatutuya Yaubada inalaukalakusai. Kago ge Yaubada inalaukalakusai, tomo'otoqa matatabudi inawapa. Paina wayaqina inakaivaisedi tomo'otoqanidiavo ivesinuedi paipaina beqa tutuyanina Yaubada inalaukalakusai. 21 Tutuya mulineye Keliso katupoe, wete tovesipupu katupoe inasauyedi kiakiaya kabanuavilele inavalabubunidi. Kago kadisala Yaubada natomo'otoqa vesivesinuadi inavekautovona inakatupwaiedi. Beqa tamo aitoi inamai inavonemi inavo, “Kwakise! Side Keliso!” o inavo, “Sino vikai waineye Keliso!” bonadi ge kwaivetumaqanedi. 23 Beqa kwaivekisabodebodemi! De valeanina gunabei avonemi, beqa no tutuyanina ge tamo aitoi inakatupwaiemi.

Mwaqitana Kanatomoqo Namai

(Madiu 24:29-31; Luke 21:25-28)

24 We no tutuyanina mwau bwaigiotoqina mulineye,

valavala inavaitomai, b  wetaki ge inagabu.
25 Mwatuia abame'eqa inayavuta
we tovelulunavo abama waineye inavekalapeto. c 
26 Matautauda tomo'otoqa puepuedi inakiseni Mwaqitana Kanatomoqo inalausimatala waumana tabwaneye, we inamaimai menaveluluna wete mata'udu'udulina. d  27 We na'anelosevo inavetunedi inanaqo pwayapwaya matatabuna matana pulina waidie Yaubada natomotoqavo vesivesinuadi inagwagwakauqidi, pwayapwaya vikaineye'eqa wete inanaqo vikaineye.”

Ieisu Ivonawakedubala Welavi Modaba Waineye

(Madiu 24:32-35; Luke 21:29-33)

28 We Ieisu ivelamu ivesipupu, “Kabakisa modaba
13:28Diu waineye dikaivuavuaqa kanawavaqa 'figi,' we tutuya puena ikanikania.
waineye tutuyanina luguna inayatoyatodi wete inadiadia kwaiyagovi tutuya bagula.
29 Beqa no mesai de valabubunanidiavo kwaikisedi inasauyedi kwaiyagovi Yau Mwaqitana Kanatomoqo gumai saiqanaqa ailekwa. 30 Avona mwaqitana waimie, lagata dede ge inakakava kanaketoava valabubunanidiavo avesipupuyedi waimie inasauyedi. 31 Abama wete pwayapwaya inakakava, we guvona ge inakakava inamiavaqata.”

Komi Kwaivalabubuna Ieisu Namai Paipaina

(Madiu 24:36-44)

32 Wete Ieisu ivonedi ivo, “Guvilavaituqana kanakaiata wete kanatutuya ge tamo aitoi idayagovi, anelose abame ge idayagovi, wete Yau Yaubada natuna ge adayagovi, we kaia Tamagu kaisena iyagoyagovi.

33 Beqa kwaimia laugamasa wete kwaivekisabodebodemi, paina ge kwadayagovi malavia gututuya vilavaituqana inalekwa. 34 Tamo kabakisa aivonemi: We kago mesai tamo tomoqo inatauya we navanuqa kanatolituqavo inayatoi dimadie inaekisabodebodeni, wete natolituqavo tamoqana tamoqana dilituqa inaveledi inavavalabubuni, we masikeda kanatomiagamata inavoneni inamia laugamasa inaekisabodaboda. 35 Beqa komi kwaimia laugamasa we kwaivekisabodebodemi, tawe, paina komi ge kwadayagovi malavia tonivanuqa inavilavaituqana, oge lavilavie, o lovana gamwane, o kamukamu inagwaqegwaqe, o mamale. 36 Kwavekisabodebodemi! Beqa ge inamai vedimadimanaeqa inababanemi kwaikenokeno. 37 Vakai waimie avesipupuyeni, mesai avesipupu puedi waidie, kwaimia laugamasa!”

Copyright information for `MZZ