a14:18Same (Psalm) 41:9
b14:27Sekalaia (Zechariah) 13:7
d14:49Luke 19:47, 21:37
f14:58Dioni 2:19
g14:62Daniela 7:13
i14:64Loina (Leviticus) 24:16

Mark 14

Diu Togumetavo Wayaqidi Ieisu Inakavikavini

(Madiu 26:1-5; Luke 22:1-2; Dioni 11:45-53)

Kaiata kailuqa inakakava mulineye, me-Isileli Vesikaqalataqona* kananuavekavina kanakani wete Beledi Tutubeabeana Ge Mekanaisiti* kanakani inavalabubuni. Tutuyanina tovelomuvo bwaigidi* wete loina kanatovekaivevenavo kedakeda ilalauala banikodiqa Ieisu vaigavueqa inakavikavini. We ivo, “Sagali naqeneye ge taikavikavini kago mesai tomo'otoqa inadaba taiau taivetalaqa.”

Vavine Ieisu Bunamaeqa I'iwaqi

(Madiu 26:6-13; Dioni 12:1-8)

We Ieisu Bedani imiamia Saimoni Lepelo navanuqe ikanikani, we vavine bunama maqaina giamaina imaieni. Kanawavaqa nadi we kanatutula bwaigina, we botolina gileu giamaina kanawavaqa alabasita beqa ivalabubuni. We bunamanina imaieni botolina itutubaia Ieisu kunukununa i'iwaqi. Tomo'otoqa tupwaidiavo vavivenidi ikisedi vakai ivalabubuni Ieisu waineye paipaina kadikapoka ioqala ediavo waidie iesipupu ivo, “Uvale bunama maqaina giamaina we iekamubwadodoyeni? Kadisala idavegimwaneyeni mane kanabwaiga 300 seluba idakewai yomuyomudi idaveledi.” De mesai ibwadubwaduyedi.

We Ieisu ivonedi ivo, “Kaiana! Ge kwaitalabodebodeni. Uvale kwabwadubwaduyedi? Vavinenidi saku giamaina ivalabubuni waigue. Tutuya puena yomuyomudi komi taiauda kwaimiamia. Beqa kanasala kwaikaivaisedi tupwaidiavo kaiata waidie. We Yau ge komi taiauda taimiamia. Vavine dede dikaivaisa waigue bwaigina we ge tamo vakai beqa inavalabubuna waigue. Vovogu ibunama vaqateni inavalabubuni kagutavuna paipaina. Avona mwaqitana waimie pwayepwayeye vikai puena waidie tomo'otoqa valeagu giamaina inanoqanoqai, wete vavine vesipusipupuna inanoqai vakai ivalabubuni waigue, kananuavekavina paipaina.”

10 Tutuyanina waineye Ieisu kanatovemulivo 12 waidie'eqa tamo, kanawavaqa Iudasa Isakaliota, inaqo tovelomuvo bwaigidi* waidie inaketoqiluveni. 11 Iudasa Isakaliota navona inoqai imwasanaotoqa we ivo, “Mane kaivelemu.” Beqa Iudasa itauya inaqo kedakeda inalauala Ieisu inakalaqeieni tovelomuvo bwaigidi waidie.

Ieisu Kanatovemulivo Taiauda Vesikaqalataqona* Kananuavekavina Ikania

(Madiu 26:17-25; Luke 22:7-14, 21-23; Dioni 13:21-30)

12 We tutuyanina Beledi Tutubeabeana Ge Mekanaisiti kanakaiata kabavelamu waineye me-Diu sagali ivavalabubuni, kaiatanina waineye, kaisaya sipi natuvaudi inigedi imaiedi Vesikaqalataqona* kanakani paipaina inavalabubuna. Ieisu kanatovemulivo ivelautolieni, “Vakaiebe waineye wayaqimu kainaqo Vesikaqalataqona* kanakani kaivalabubuni komu paipaimu?”

13 Beqa Ieisu kanatovemulivo kadikailuqa ivonedi, “Kwainaqo Ielusalema tamo tomoqo bwasi kabagoi ikavalai inaqonaqo kwaibabaneni, komi kwaivemulieni taiau kwainaqo. 14 Vanuqanina waineye inalugulugu taiauda kwailugu tonivanuqa kwaivoneni kwanavo, ‘Tovekaivevena ivo: ‘Vakaiebe tutudabanina waineye Yau wete kagutovemulivo taiauda kaikani Vesikaqalataqona* kananuavekavina kanakani?’ 15 Matautauda tutudaba bwaigina waineye kivi navalabubuni taiauda we tabwaneye inavevemi waineye kanikani kwaivalabubuni paipaida.”

16 Tovemulivo itauya inaqo Ielusalema, sakunidiavo mesai Ieisu ivesipupuyedi waidie ibabanedi. We kanikani ivalabubuni, Vesikaqalataqona* kananuavekavina paipaina.

17 We lavilavie Ieisu mekanatovemulivo kadikuma 12 imai. 18 Kabakani waineye ikanikani Ieisu ivo, “Avona mwaqitana, tamo waimie'eqa inaketoqiluvegu, gumanina taiauda kakanikani.” a 

19 We tovemulivo nuadi ikapo ivelamu iesipupu tamoqana, tamoqana waineye ielautolieni, “Oge Yau?”

20 Ieisu ibaivila ivo, “Tamo komi kamikuma 12 waimie'eqa, tamo deqoina Yau taiauda kakanikani. 21 We Mwaqitana Kanatomoqo inawapa mesai Buki Pilo waineye ivesipupu. We toketoqiluva gumanina veviqa bwaigina inababaneni. We giamaina oge tutuya base toketoqiluvanina inana ge idavetubuqi beqa kaimatavuloqa bwaigina ge idababaneni.”

22 We ikanikani, Ieisu beledi ikewai ivelaukui ivekaiwa, matautauda igiatomwai, kanatovemulivo iveledi ivo, “Kwakewai, dede vovogu.”

23 Matautauda vedi ikewai ivekaiwa Yaubada waineye, kanatovemulivo iveledi puepuedi beqa iyemu. 24 Ieisu ivesipupu ivo, “Dayaqigu dede. Ilailolo tomo'otoqa puepuedi paipaidi. Yau dayaqigunina Yaubada navonadabadaba kaivauna kanagiavepakala. 25 Avona mwaqitana waimie, oine ge wete aiyemuya kanaketoava Yaubada nakabaloina waineye oine kaivauna aiyemu.”

26 Matautauda kewa tamo ikeweni isauyedi inaqo Koya Olibe waineye.

Pita Ieisu Ivekeweni

(Madiu 26:31-35; Luke 22:31-34; Dioni 13:36-38)

27 We Ieisu kanatovemulivo waidie ivesipupu ivo, “Matatabumi Yau kwaikiawegu kwaivekaladeqa. Yaubada navona Buki naqeneye dede mesai,

‘Sipi tokisavekavina ainigei,
we sipi inakalisapa.’ b 
28 Yaubada wapaeqa inasivetovoigu aigumeta ainaqo Galili mulineye komi kwaimai.”

29 We Pita Ieisu waineye ivesipupu, “Oge dede matatabudi inakiawemu inavekaladeqa, we Yau gebuka.”

30 Ieisu ivesipupu Pita waineye, “Avona mwaqitana waimue, de lovananina waineye, komu muvekewa kaitonu kunavo, ‘Yau ge adayagovi!’ we mulineye kamukamu inagwaqe kailuqa.”

31 We Pita menaveluluna iesipupu ivo, “Kago komu taiauda taiwapa, we ge aivekewemu!” Wete enavo puedi mesai iesipupu Ieisu waineye.

Ieisu Ielaukui Gedesemani Waineye

(Madiu 26:36-46; Luke 22:39-46)

32 Ieisu kanatovemulivo taiauda inaqo kawalawa kanawavaqa Gedesemani waineye, Ieisu tovemulivo ivonedi ivo, “Kwamiabui kwaimiamia, Yau ainaqo aivelaukui.” 33 Pita, Diemesi wete Dioni imaseagadi taiauda inaqo. Ieisu ivelamu nuapouna iveviqa wete inuakapo. 34 Beqa Ieisu ivesipupu waidie ivo, “Yau nuapogu ieviqa saiqanaqa inaluvewapagu. Beqa de waineye kwaimiamia we ge kwaikeno kwaimia laugamasa.”

35 Ieisu itauya inaqo saiqana kanikie ilaukabubu ielaukui oge Yaubada idatagwaneni veviqa kanavikaie ge idanaqo. 36 Ivo, “Tamagu, tamagu komu saku puena kamusala kivalabubunidi, beqa veviqa kanavedi dede kukewai we ge aiyemuya, we Yau ge gunuanua kivalabubuni, we komu munuanuana.”

37 We Ieisu ivila imai ikisedi kanatovemulivo kadikaitonu ikenokeno, Pita waineye ivesipupu, “Saimoni, komu kukenokeno? Uvale ge kamusala kikisakisa tamo maibala paipaina?” 38 We ivesipupu waidie ivo, “Komi vaitabumi wayaqina giamaina kwaivalabubuni, we komi vovomi ibwalogo. Komi kwaimia laugamasa beqa kwaiveluluna beqa kapoina ge inawewesemi waineye kwaibeku.”

39 Wete inaqo ivelaukui, vonanidiavo iluvaituqanidi. 40 Matautauda ivila imai tovemulivo waidie ikisedi wete ikenomataiva ikenokeno; paina matadi idudunaotoqa. Beqa ge idayagovi banikodiqa bonana inabaivilai.

41 Kanavetonu waineye ivila imai ivesipupu waidie, “Komi giladi kwakenokeno we kwaeyawai? Kaiana! Tutuya gunabei imai! Kwakiseni, Mwaqitana Kanatomoqo inakalaqeiegu tokapoina dimadie. 42 Kwatovoi tainaqo. Kwakise, side kagutoketoqiluva!”

Ieisu Kanakavikavina

(Madiu 26:47-56; Luke 22:47-53; Dioni 18:3-12)

43 Ieisu giladi iesipupu, we Iudasa tamo tovemulivo 12 waidie'eqa ilekwa. Mulineye yoko bwaigina medikepata wete mediwabibi. Tovelomuvo bwaigidi*, loina kanatovekaivevenavo wete tomoqovo bwaigidi, ivetunedi inaqo. 44 Kenaoye Iudasa toketoqiluva kiakiaya tamo gunabei ivesipupuyeni ikakava yoko waidie ivo, “Kwaikisawai tomoqonina aiyaoqi
14:44Me-Diu dibubuna kago ediavo giamaidi taiauda inavekedabababana inaluaqavudi inayaoqidi.
gumanina kwaikavikavini kwainaweni.”

45 Iudasa ilekwa inaqo Ieisu waineye ivo, “Tovekaivevena!” We iluaqavuya iyaoqi. 46 Matautauda ikavikavini itoge ialakikikia. 47 We tamo tomoqo itovotovoi vividie nakepata isiokei tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* natolituqa taniqana igusuya. 48 Ieisu ivesipupu waidie ivo, “Banikodiqa, kwamai waigue memikepata memiwabibi, kwaikavikavinigu, tadavo Yau mesaida toloinabai? 49 Kaiata, kaiata Yau komi taiauda, tamiamia aekaivevena waimie Vanuqa Pilo masikedaneye, d  we ge kwadakavikavinigu? Dede isasasauyeni beqa Buki Pilo naqeneye ivesipupu paipaigu kanamwaqitana inasauyeni.” 50 We Ieisu kanatovemulivo puedi ibaileni ideqa. 51 Tamo tomoqo tubuauna kanakaleko kaia kaitamoqaotoqina ikweseni yoko iemuliedi. Tomoqonina ikiseni nigo idakavikavini. 52 We kanakaleko isiyavuya dimadie we vovo kavakavana ideqa.

Ieisu Toloinavo Bwaigidi Matadie Itovoi

(Madiu 26:57-68; Luke 22:54-55, 63-71; Dioni 18:13-14, 19-24)

53 We tutuyanina Ieisu kanatokavikavinavo inaweni tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* navanuqe, we tovelomuvo bwaigidi* matatabudi, tomoqovo bwaigidi wete loina kanatovekaivevenavo imai imiakauqa.

54 Pita ivemulieni saiqana kanikie inaqo tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* navanuqe masikedaneye ilugu, maleweye imiabui tolituqavo taiauda, kai waineye ievala.

55 We tovelomuvo bwaigidi* wete me-Diu Togumetavo* puepuedi
14:55 Diu Togumetavo, noko tamo yoko bwaigaotoqina. Ieisu natutuya waineye me-Loma gabemani itagwanedi tapwalolo kaditovekisabodabodavo wete vonayavu ivavalabubunidi tovainaqo tupwaidiavo paipaidi. No waineye ge kadisala aitoi inayatoi wapa waineye. Tovelomu bwaigina noko kaditogumeta, we kadiyoko 71. Kadiwavaqa dimudimu bonadieqa ivo, “Sanhedrin (Sanidaleni).”
Ieisu kanavemwau paipaina ilalaualeni no beqa kadisala inayatoi wapa waineye, we ge kadisala inababaneni.
56 Tovonakaivaisa puepuedi katupoe'eqa ivesipupu Ieisu paipaina, we divesipupunidiavo ge idavesala. 57 We tomoqovo tupwaidiavo itovoi katupoe'eqa ivesipupu 58 ivo, “Kima kanoqai de mesaida ivesipupuyedi, ‘Yau de Vanuqa Pilo tomo'otoqa dimadieqa iyoqoni aiqeuyavuleni, we Yau kaiata kaitonu inakakava Vanuqa Pilo kaivauna aiyoqoni, tomo'otoqa ge kanasala dimadieqa inayoqoni.’” f  59 Oge de mesai ivesipupuyedi, we divesipupuvo ge tamo idavesala.

60 We tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* tomo'otoqa yoko gamwadie Ieisu ivelautolieni, “Uvale komu ge wayaqimu divona paipaimu kibaivilai?”

61 We Ieisu iekwada, ge tamo vona idavesipupuyeni. Wete tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* ivelautolieni, “Komu Keliso, Gumanina Tadididigeni Natuna?”

62 Ieisu ibaivila ivo, “Ee, Yau. De mesai Yaubada nabuki ivesipupuyeni, komi Yau Mwaqitana Kanatomoqo kwaikiseni Toveluluna kataqineye aimiabui, we waumana tabwaneye aiobuma.” g 

63 We tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* Ieisu navona inoqai kanakapoka ioqala, kanakaleko ilabuki we ivo, “Kima ge wayaqima tupwaidiavo vonakaivaisa! 64 Kwanoqai navonamaimaiqa Yaubada isiwataoni. Banikodiqa minuanua?”
14:64Ieisu ivona, “Yau Yaubada taiauda kavesala.” Beqa noko me-Diu dinuanuana nigo Yaubada isisiobuyeni.


Matatabudi ivo, “Ieisu ivalabubunakapo beqa inawapa.” i 

65 We tupwaidiavo ivelamu Ieisu igiwagiwali, wete matana kalekoeqa ipania dimadie'eqa inigenigei, we ivonevoneni, “Kago komu Yaubada natovesipupu kivonema aitoi inigemu?” We wete tolauqaviavo ikewai inaweni itoge inigei.

Pita Ieisu Ivekeweni

(Madiu 26:69-75; Luke 22:56-62; Dioni 18:15-18, 25-27)

66 We Pita giladi imiabui imiamia tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* navanuqa masikedaneye, we tamo vavine tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* natolituqa imai. 67 We tutuyanina Pita ikiseni ievala, ikisanaqo ikisavetovetonovi ivo, “Komu wete Ieisu tomoqo Nasaleta iana.”

68 We ivekeweni ibaivila ivo, “Ge adayagoviqa vakai kwaesipupuyeni,” matautauda itovoi inaqo kala kawaneye itovotovoi. We kamukamu lamoqina igwaqe.
14:68Malika nabuki waineye tupwaidiavo gilili tutuadi ge idavo,“Matautauda kamukamu lamoqina igwage.”


69 Tolituqa vavinedi no waineye ikiseni, wete ivesipupu vaituqana tomo'otoqa itovotovoi waidie, “Dede tomoqonina tamo iadi!” 70 Wete Pita ivekewa vaituqana ivo, “We ge mwaqitana.”

Tutuya kalakusana waineye tomo'otoqa itovotovoi Pita iwewesa vaituqaneni, “Mwaqitana komu tamo iadi paina me-Galili.”

71 We Pita ivonedi ivo, “Avonalaga Yaubada waineye avona mwaqitana! Tomoqonina kwaesipupuyeni ge adayagovi!”

72 No waineye kamukamu lamoqina igwaqe veluqai, we Pita inuani base vakai Ieisu waineye ivesipupuyeni ivo, “Naqaida komu kivekewegu kaitonu kunavo, ‘Ge adayagovi’ mulineye kamukamu lamoqina inagwaqe veluqai.” Beqa ivelamu ilaumataqeu.

Copyright information for `MZZ