Mark 15

Ieisu Itovoi Pailato Mataneye

We kawakawaiotoqe tovelomuvo bwaigidi*, tomoqovo bwaigidi, loina kanatovekaivevenavo, wete me-Diu Togumetavo* matatabudi itagwana Ieisu inawapa. Beqa ditolauqaviavo dimana iyoqonidi ivegumetai inanaweni Pailato Loma gabemani waineye inavemwauya. We Pailato Ieisu ivelautolieni ivo, “Komu me-Diu dikini?” We ibaivila ivo, “Vakai kuvesipupuyeni mwaqitana.” Beqa tovelomuvo bwaigidi* valabubuna kapoidi beqa ivemwauya. We Pailato ivelautoli vaituqaneni ivo, “Banikodiqa, ge kudabaivila? Kunoqai! Valabubuna kapoidi puedi beqa iemwaumu!” We Ieisu ge tamo vakai idavesipupuyeniqa, beqa Pailato nuana ivilele.

Me-Diu Wayaqidi Ieisu Inawapa

We diqaba tamoqana, tamoqana Vesikaqalataqona* sagalina kanakaiata waineye Pailato navalabubuna tamo tomoqo gumanina vanuqa kabakaimatavuloqa naqeneye, aitoi gumanina me-Diu wayaqidi inavelaukuieni, Pailato inayavuya. No kaiatanina tomoqo, kanawavaqa Balabasi, vanuqa kabakaimatavuloqa naqeneye imiamia. Loma tolauqaviavo dede tomoqonina ikavikavini tupwaidiavo tovetalaqavo taiauda, gumanidiavo me-Loma diloina ikawakapoyeni we wete tupwaidiavo tomo'otoqa iluvewapadi. Beqa yoko bwaigina imai Pailato ivelaukuieni tamo aitoi inayavuya mesai diqaba tamoqana, tamoqana waidie ivavalabubunedi. We Pailato gunabei iyagovi tovelomuvo bwaigidi* Ieisu ivedebadebaguyeni beqa Ieisu ikalaqeieni waineye beqa tomo'otoqa ivelautoliedi ivo, “Wayaqimi me-Diu mikini aiyavuya paipaimi?” 11 We tovelomuvo bwaigidi* ivona veluveluluna tomo'otoqa waidie beqa Pailato ivoneni ivo, “Balabasi kuyavuya inanaqo, we Ieisu ge kiyavuya!”

12 We Pailato ivelautoli vaituqanedi ivo, “Vakai wayaqimi waigue tomoqo dede waineye aivalabubuni gumanina tupwaimiavo kwavo, ‘Me-Diu dikini?’” 13 We iveqole bonadi bwaigidieqa ivo, “Kututupwateni!” 14 We Pailato ivelautoliedi ivo, “Banikodiqa? Vakai tamo valabubuna kapo ivalabubuni?” We wete iveqole mediveluluna ivo, “Kututupwateni!” 15 We Pailato wayaqina yoko inagiavemwasanidi, beqa Balabasi iyavuya inaqo. We tolauqaviavo ivonedi beqa Ieisu inigei ikewai inanaweni inatupwateni.

Tolauqaviavo Ieisu Isaidibieni

16 We tolauqaviavo Ieisu inaweni Pailato navanuqa kabaloina kanamasikedeye iluguveni matautauda tolauqaviavo matatabudi iqolekauqidi. 17 We kaleko yaqoyaqona mesai kini kadivaiqavu ikewai beqa Ieisu ivesipapai. We bulava mwalamwalaqidi ikewadi imetanidi kunukununeye iyatoi 18 we isasaidibieni ivo, “Kamwasanemu, komu me-Diu dikini!” 19 We utoqanaeqa kunukununeye ikakainige wete igiwagiwali. We mataneye kaqedi iveketonokuyedi iekimataneni mesai kini. 20 We isasaidibieni ikakava vovoneye kaleko yaqoyaqona isitakia, we taunina kanakalekoeqa ivekweseni ikewai inaweni inatutupwateni.

Ieisu Itutupwateni

21 We itauya inaqonaqo tomoqo Sailini ikiseni kanawavaqa Saimoni, Alekisana, Lupuso tamadi. Gumanina tanoqe'eqa imaimai, we kedeye ibabaneni iloineni Ieisu kanalaukenobalabala ikavalai. 22 We Ieisu inaweni vikai kanawavaqa Goligota waineye. (Goligota kanayagova kunukunu kanavikai.) 23 Matautauda oine wete mulo
15:23Oine mulo taiau ivalabubuni noko veviqa paipaina.
taiauda ivalabubuni Ieisu iveleni nigo idayemu, we Ieisu ibaileni.
24 We kanakalekovo ikewadi isenai bou tamoqana tamoqana waidie. We gileu ikewadi, we tamo gova igoveni beqa kalekonidiavo bou tamoqana tamoqana ikalaqeiedi.

25 We kawakawaie tutuya mesai 9 koloki Ieisu itutupwateni. 26 Bodi igililia vonanina beqa iemwauya ivo, “Dede me-Diu dikini.” We bodinina laukenobalabala waineye itutupwateni kunukununa tabwaneye. 27 Ieisu wete tovainaqo kadikailuqa taiauda itutupwatedi. Ieisu kanalaukenobalabala gamwaneye, we tamo tovainaqo kanalaukenobalabala kanakataqie tamo kanakelie.
15:27-28Tupwaidiavo gilili tutuaidi naqedie wete maibala 28 waineye: “We vakai Yaubada natovesipupu Keliso Yaubada Kanavesivesinua* paipaina ivesipupuyeni ivo, ‘We tomo'otoqa inuanuana nigodibei toloinabai,’ kanamwaqitana isauyeni.” (Aisea 53:12)


29 We tomo'otoqa puedi itauya inaqonaqo kenaoye ikudekude wete ilotomwasi'ieni ivo, “Ee! Kukisa! Komu kuvo, ‘Vanuqa Pilo aiqeuya kaiata kaitonu aiyoqona vaituqani.’ 30 Beqa taunimu kuketoyavumu laukenobalabala waineye'eqa kuobuma.”

31 We tovelomuvo bwaigidi* wete loina kanatovekaivevenavo ediavo taiauda isaidibieni kaisekavadi ivo, “Kwakise, tupwaidiavo iketoyavudi, we banikodiqa, taunina ge idaketoyavuya! 32 Base ivonaqa ivo, ‘Yau Keliso Yaubada Kanavesivesinua* me-Isileli dikini,’ beqa kanasala laukenobalabala waineye inaobuma kida taikiseni taivetumaqaneni.” We kadikailuqa laukenobalabala tabwaneye taiauda itautaula kanakataqie we kanakelie Ieisu iyaqaia.
15:32Luke 23:39–43 ivesipupu tamo tovainaqo inuavila.


Ieisu Nawapa

33 Kaiata gamwana kanalavilavi waineye pwayapwaya matatabuna ivaitomai kanaketoava 3 koloki lavilavi. 34 No tutuyanina 3 koloki Ieisu iveqole bonana bwaiginaeqa ivo, “Eloi, Eloi lama sabakitanai?” Kananuakawananaqai ivo, “Gu-Yaubada, gu-Yaubada vakai paipaina kukiawegu?”

35 We tomo'otoqa tupwaidiavo itovotovoi inoqai ivo, “Kwanoqai oqe, Ilaitia iqoleqoleni.”
15:35Eloi mesai Ilaitia kananoqaya Alemika bonadieqa.


36 Tamo tomoqo ilaukwavina inaqo balou ikutuvi oine yuyuyuna
15:36Same 69:21 waineye ipalopisai Keliso Yaubada Kanavesivesinua* oine yuyuyuna iveleni.
waineye itutumwalaqeni welavi mataneye isilagai Ieisu inaveyemuya, we ivo, “Kwavekwada. Taikiseni oge Ilaitia inamai laukenobalabala waineye'eqa inakewa obuyeni.”

37 We Ieisu iveqole bonana bwaiginaeqa yawaina ikakava.

38 We Vanuqa Pilo naqeneye kalekonina beqa tutuya matatabuna tutudaba Pilopilona ibububuliqa ikawalabukaluqedi tabwaneye iobu dibuneye. 39 We tolauqaviavo kaditogumeta itovotovoi Ieisu kanalaukenobalabala dibuneye ikiseni Ieisu banikodiqa iwapedimo. Beqa ivo, “Mwaqitana tomoqo dede Yaubada Natuna.”

40 We vevine tupwaidiavo ietonova kanikie'eqa. Waidie'eqa Meli Magidalini, we tamo Meli Diemesi siaina we Iosese inadi wete Salome.
15:40Madiu 27:56 waineye igililia ivo, “Diosepa weye Iosese.”
41 We wete vevine puedi no waineye, gumanidiavo base inaqo Ielusalema Ieisu taiauda. Base tutuyanina Ieisu Galili imiamia dede vevinenidiavo iemulieni wete iekisabodebodeni.

Diosepa Tomoqo Alimadia Ieisu Iyatoi Naovu Waineye

42 Vanuqa bwaigina Alimadiaeqa tomoqo kanawavaqa Diosepa. Gumanina ivekimataneni bwaigina me-Diu Togumetavo* diyoko tamo naqeneye, we ilalaugamasa Yaubada nakabaloina paipaina. Saiqanaqa valavala inaketoniveni no kaiatanina waineye ivavalabubuna Kaiata Kabaveyawai paipaina, beqa Diosepa inuavatu inaqo Pailato ikiseni ivelaukuieni Ieisu vovona paipaina.
15:42We tomo'otoqa dikabaveyawai ielamu Palaide valavala nakabaketonivena waineye, we inavekwada Satade valavala nakabaketonivena waineye.
,
15:42-43Me-Diu diloina waineye ivesipupu ivo, “Tomo'otoqa inawapa kaiatanina waineye inatavuni.” We Kaiata Kabaveyawai inavelamu valavala inaketoniveni waineye, beqa Diosepa wayaqina vedimadimanaeqa Ieisu vovona inayatoi mulineye Kaiata Kabaveyawai inavelamu.
44 Tutuyanina Pailato ielaukuieni itoalavunuqi ivo, “Aa, Ieisu yawaina gunabei ikakava?” Beqa tolauqaviavo kaditogumetanina Ieisu itutupwateni laukenobalabala waineye iqoleni, we ivelautolieni ivo, “Ieisu yawaina gunabei ikakava?” 45 We ibaivila ivo, “Mwaqitana.” Pailato inoqai, beqa Ieisu vovona itagwaneni Diosepa waineye.

46 We Diosepa kaleko giamaina wete tatatalina igimwanei imaieni, laukenobalabala waineye Ieisu vovona isitakia iobuyeni iumai ikewai inaweni iyatoi ovu* waineye, base tomo'otoqa gileu italaluguveni waineye. We gileu bwaigina beabeana vivivilina ivelikolikokoi inaweni ovunina kawana itutubodai. 47 We Meli Magidalini wete Meli Iosese inana Ieisu vovona waineye iyatoyatoi we ietonovi.
15:47Kwaiwawai 15:40 we 16:1 Meli Iosese inana mesai Meli Diemesi siaina inana.


Copyright information for `MZZ