Mark 16

Ieisu Natovoi Vaituqana

We tutuyanina Kaiata Kabaveyawai gunabei ikakava, Meli Magidalini we Meli Diemesi inana wete Salome inaqo bunama maqaina giamaina igimwanei wayaqidi inanaqo Ieisu vovona inabunamai.
16:1Me-Diu divalabubuna vovo ibunabunamadi beqa mulineye iyatoyatodi, we vevine wayaqidi valabubuna dede inavemulieni.
We wiki kanakaiata gumegumetana waineye kawakawaiotoqe valavala bakamidiqa ivulaoqa inaqo ovu* waineye. We inaqonaqo iesipupu kedakeda kaisedi ivo, “Aitoi gileu bwaigina ovu* kawaneye idavelikolikokoi paipaida?”

We tutuyanina ilekwa ikisanaqo gileunina bwaigina gunabei ivelikolikokoi ibala. Tutuyanina ilugu ovunina naqeneye tamo tomoqo tubuauna ikiseni kaleko tatatalina ikweseni kadikataqie imiabui imiamia, we ikiseni igololo.

We anelose ivesipupu waidie ivo, “Ge kwaigololo komi Ieisu tomoqo Nasaleta kwalalaualeni gumanina itupwateni, weye gunabei wapaeqa itovoi vaituqana, gumanina ge idamiamia de waineye. Kwakise side waineye vovona iyatoi. We kwanaqo kanatovemulivo kwavonedi wete Pita taiauda kwavoneni kwanavo, ‘Gumanina igumegumeta Galili. No waineye kwaikiseni base mesai ivonemi.’”

Tutuyanina inoqai no vevinenidiavo nuadi ivilele wete igololo isauyedi ovuye'eqa ilaukwavina ikiaweni. We paina igololo beqa kedeye ge tamo aitoi idavoneni.

Malika 16:9-20

[Basenaqaida tupwaidiavo lubulubu (kopi) Malika Navalea Giamaina paipaina imiamia. Lubulubu kailuqa tutuaidiotoqidi ikakava maibala 8 waineye, we tupwaidiavo lubulubu waineye maibala 9 inanaqo 20 imiamia.]

Ieisu Ilausimatala Meli Magidalini Waidie

Tutuyanina kawakawaiotoqe wiki kanakaiata kabavelamu waineye, Ieisu gunabeida itovoi vaituqana Meli Magidalini waidie naqaida ilausimatala. Base dede vavinenidi waidie vaitabu kapoidi kadiyoko 7 ikwavinedi. 10 We inaqo kanatovemulivo gumanidiavo nuadi ikapo wete itaitaiqa Ieisu paipaina ivonedi vakai isauyeni. 11 We tutuyanina Meli ivonedi ivo, “Kakiseni; Ieisu gunabeida itovoi vaituqana,” we divona ge idavetumaqaneni.

Ieisu Ilausimatala Kanatovemulivo Kadikailuqa Waidie

12 Mulineye, tutuyanina vanuqa bwaigina Ielusalema ikiaweni inaqonaqo, Ieisu ilausimatala kanatovemulivo kadikailuqa waidie. We ge kadisala inayagovi paina kanakisa sulina. 13 We tutuyanina iyagovi ivila inaqo kanatovemulivo tupwaidiavo ivonedi, we divona ge idavetumaqaneni.

Ieisu Ilausimatala Kanatovemulivo 11 Waidie

14 Mulineye Ieisu ilausimatala kanatovemulivo 11 waidie ditutuya kani waineye. We iyaqaidi ivo, “Nuami tabodadi ge idakawabwegabwegadi wete ge kwadavetumaqanegu. Oge gunabei ikisegu gutovoi vaituqana mulineye we ivemataluanimi, uvale divona ge kwadavetumaqanedi?”

15 Ivonedi ivo, “Kwasauyemi kwanaqo vanuqa tamoqana tamoqana pwayapwaya matatabuna waidie Valea Giamaina kwalauguguyeni tomo'otoqa puepuedi waidie. 16 Aitoi gumanina inavetumaqanegu we inababitaiso, gumanina ketoyavu inababaneni. We aitoi ge inavetumaqanegu kaimatavuloqa inababaneni nakapoina paipaina. 17 We kagutovetumaqanavo kiakiaya veluvelulunidi inavalabubunidi. Kaguwavaqaeqa vaitabu kapoidi tomo'otoqa naqedie inakwavinedi inasauyedi, we bonana sulidi sulidi ge idayagovidi we beqa inavesipupu. 18 Gumanidiavo baisoa kapoidi dimadieqa inakavikavinidi, we siwaya inayemu ge inakavekapoidi. Wete dimadi toviqa waidie inayatodi inakavegiagiamaidi.”

Yaubada Ieisu Imaseagai Ilagaveni Abame

19 We mulineye Tomwaya Ieisu iesipupu waidie ikakava, we Yaubada imaseagai ilagaveni abame, ivemiabuia Yaubada kataqineye vikai vekimakimatanina waineye. 20 We kanatovemulivo inaqo vikai puena waidie Valea Giamaina ilalauguguyeni, we Tomwaya ikaivaisedi dilauguguya igiaveluveluluni paina naveluluna beqa kabanuavilele ivalabubunidi tomo'otoqa ikisedi.

Copyright information for `MZZ