b2:10:Daniela 7:13-14.
f2:26:Loina (Leviticus) 24:9.

Mark 2

Ieisu Tomoqo Bwalobwalogona Ikavegiagiamaia

(Madiu 9:1-8; Luke 5:17-26)

Kaiata tupwaidiavo ikakava Ieisu ivila vaituqana inaqo Kapeneumi waineye, we tupwaidiavo tomo'otoqa gunabei inoqai imai vanuqe. Tomo'otoqa puedi imiakauqa vanuqa waineye vanuqa iveada'adaqeni ge tamo kabamia wete vanuqa kawaneye mesai. We Ieisu iesipupu Yaubada navalea waidie. We tomoqovo kadikumapuli sevusevu waineye tomoqo bwalobwalogona ikavalai imaieni vanuqe. Tutuyanina imaieni vanuqe ikisedi tomo'otoqa yoko puedi keda itutubodabodai ge kadisala inanaweni Ieisu waineye. Beqa luvewana waineye ilagaveni vanuqa tabwaneye itaviponuya
2:4Me-Diu divalabubuna dobwadobwana beqa divanuqa tabwadi ipitapitadi disailaka nunuesina.
ikakava. Tomoqonina bwalobwalogona mesevusevuna iveonoqi mekanabulava ivekilaloi makanuadi iobu Ieisu manawaneye.
We tutuyanina iobu Ieisu manawaneye bwalobwalogona ikiseni wete divetumaqana ikiseni beqa ivoneni ivo, “Natugu, mukapoina gunabei anuataqonidi.”

We no waineye tupwaidiavo Mosese naloina kanatovekaivevenavo iekalamia. Ienuana nuapoudie ivo, “Kaia Yaubada kaisena kanasala kapoina inanuataqonidi. Banikodiqa de mesai iesipupuyedi? Beqa ivovonamaimaiqa Yaubada isiwataoni iesipupu mesai nigo Yaubada kadikailuqa idavesala!”

We vedimadimanaeqa Ieisu vaitabunaeqa dinuanuana iyagovi ivonedi ivo, “Komi uvale we mesai kwaenuanedi nuapoumie? Gunabei nuapoumi akisedi. Dede memeqanina tamo tobwalogo waineye anavo, ‘Mukapoina gunabei anuataqonidi’ paina ge tamo aitoi idayagovi oge inalausimatala. We dede ge memeqanina tamo tobwalogo aivoneni, ‘Kutovoi kamusevusevu kukewai kutauya kunaqo,’ paina tomo'otoqa kadisala inakiseni vakai inasauyeni. 10 Beqa Yau aivona vakai mwauna aivalabubuni beqa no kwaiyagovi veluluna Yaubada ivelegu, Yau Mwaqitana Kanatomoqo,* b  we meguveluluna kapoina ainuataqonidi pwayapwaya waineye.” Matautauda bwalobwalogona ivoneni ivo 11 “Avonemu kutovoi kamusevusevu kukavalai kunaqo muvanuqe.” 12 Tomoqo bwalobwalogona vedimadimanaeqa itovoi kanasevusevu ikavalai itauya, we tomo'otoqa puedi ietonovi wete nuadi ivilele Yaubada ididigeni ivo, “Ge tamo yawaida waineye valabubunanina tadakiseni.”

Ieisu Libai Iqoleni

13 Ieisu mekanatovemulivo Kapeneumi ibaileni inaqo Waya Galili vivineye. We yoko bwaigina imai waineye Ieisu Yaubada navalea iekaivevena waidie. 14 Tutuyanina iveqanaqo saiqanaqa ikiseni tomoqo kanawavaqa Libai tamana Alipio imiamia nakabalituqa naqeneye takisi ikewakewa Loma gabemani paipaina. Ieisu iveqole waineye ivo, “Kuvemuliegu.” Libai itovoi ivemulieni.

15 Mulineye Ieisu Libai navanuqe lavilavie ikanikani. Takisi kanatokewavo puedi wete tomo'otoqa kapoidi taiau
2:15Yaubada naloinavo Mosese igililia Palisivo* inavekimataneni loinanidiavo. Wete Diu tupwaidiavo divalabubuna inavekimatanedi ivo, “Tomotoqavo loina dede ge inavekimataneni beqa tomo'otoqanidiavo kapoidi.”
tutuya puena Ieisu itatalakwavini gumanidiavo, wete Ieisu mekanatovemulivo taiau ikanikani.
16 We tupwaidiavo Mosese naloina kanatovekaivevenavo, yoko tupwaidiavo Palisivo*, ikiseni Ieisu takisi kanatokewavo wete tomo'otoqa kapoidi taiauda ikanikani beqa kanatovemulivo ivonedi ivo, “Vakai paipaina tomo'otoqa dede takisi kanatokewavo we tomo'otoqa kapoidi taiau ikanikani?” 17 Tutuyanina Ieisu divona inoqai ivesipupu waidie ivo, “Tomotoqanidiavo togatogagadi ge doketa paipaina inanuanuana. Gebuka! Gumanidiavo toviqa kadisala doketa inalaualeni.” We ivesipupu waidie, “Yau ge tomo'otoqa giamaidi paipaidi adamai. Yau tomo'otoqanidiavo kapoidi paipaidi amai.”

Velautoli Vekudiqana Paipaina

18 Tamo kaiata Dioni Tobabitaiso kanatovemulivo we tupwaidiavo Palisivo* iekudiqana tapwololo paipaina. No waineye tomo'otoqa tupwaidiavo imai ivoneni ivo, “Dioni kanatovemulivo wete Palisivo* kaditovemulivo iekudiqana, we banikodiqa komu kamutovemulivo giladi ikanikani ge idaekudiqana?” 19 We Ieisu ivonedi ivo, “Tutuyanina tomoqo vavine inanaqia tomoqonina enavo, banikodiqa iekudiqana? Gebuka! Tutuyanina me'enavo taiau ge idaekudiqana inakani velataubama medimwasana. 20 Tamo kaiata tomoqonina kanatalavualavo gamwadie'eqa inakewai. Kaiatanidiavo no waidie inaekudiqana paina nuadi inakapo.”

21 Wete ivonedi ivo, “Yau dede nuanuana kaivauna amaieni aivekaiveveneni waimie ge mibubuna tutuaina taiauda idavesala. Kaleko tutuaina ge kanasala kaleko kaivauna beqa kibwadai. Kago mesai kailegwa waineye inakawalabuki paina kaleko kaivauna inaqoqova, we kalekonina tutuaina inakawalabuki. 22 Wete mesai ge kanasala oine* kaivauna ina'iwaqi inaobu oine* kaba'iwaqa kaisaya bununa
2:22Kaisaya bununa ikakia iyaqiyaqili oine* kabaiwaqa o kanakawaqaina.
tutuaina waineye. Kago no mesai aitoi inavalabubunediqa kaisaya bununa inakawapiai paina oine* inapatai inavetageyoi kaisaya bununa ge kanasala kaisena inapatai. Beqa oine* wete kaisaya bununa inakavekapoi. Gebuka! Ge de mesai inavalabubunediqa we tomo'otoqa oine* kaivauna ina'iwaqi inaobu kaisaya bununa kaivauna waineye.”

Ieisu Navona Kaiata Kabaveyawai* Paipaina

23 Me-Diu Dikaiata Kabaveyawai* waineye Ieisu mekanatovemulivo inaqonaqo witi kanatanoqa naqeneye. Tutuyanina inaqonaqo kanatovemulivo witi vuadi igadidi ikanikani. 24 We tupwaidiavo Palisivo* ikisedi no mesai ivavalabubunedi Ieisu ivoneni ivo, “Kukiseni! Daketoboda imiamia ge Kaiata Kabaveyawai* waineye tailituqa,
2:24Me-Diu diloina Kaiata Kabaveyawai* (Sabate) waineye ge kanasala lituqa siaidi inavalabubunidi mesai kai inakaigei o kanikani inakewa.
we uvale kamutovemulivo ilitulituqa Kaiata Kabaveyawai* waineye?”
25 We ibaivila Palisivo* waidie ivo, “Aa dede gililinina Buki waineye, Deibida wete enavo taiauda ivalabubuni tutuyanina ilase wayaqidi inakani beqa gunabei kwawawai kwanoqai, we uvale ge kwadanuakawananaqaia? 26 Deibida Yaubada navanuqa naqeneye ilugu ivelaukui tupwaidiavo beledi paipaidi. f  No tutuyanina Abiata natutuya tovelomuvo bwaigidi kaditogumeta* waineye itagwaneni Deibida tupwaidiavo beledi iveleni. No beledinina pilopilona, we gunabei ikalaqeieni Yaubada mataneye. Kaia tovelomu* kaditagwana beledinidiavo inakanidi, we Deibida tupwaidiavo ikanidi. Wete ikewadi tupwaidiavo iveledi tomo'otoqa taiau imiamia ikani, we Yaubada ge idakawakapoieni.” 27 We wete ivonedi, “Yaubada Kaiata Kabaveyawai* ivalabubuni tomo'otoqa kadikaivaisa paipaidi. We Yaubada ge tomo'otoqa idavalabubunidi Kaiata Kabaveyawai* inakaivaiseni. 28 Yau Mwaqitana Kanatomoqo* beqa Kaiata Kabaveyawai* Yau Kanatomwaya!”

Copyright information for `MZZ