Mark 3

Ieisu Tomoqo Dimana Gemwayana Ikavegiagiamaia

(Madiu 12:9-14; Luke 6:6-11)

Tamo Kaiata Kabaveyawai* waineye Ieisu ivila vaituqana ilugu vanuqa kabavelaukui* naqeneye tomoqo dimana gemwayana ikiseni imiamia. We tupwaidiavo tomo'otoqa wayaqidi Ieisu inakuvani, beqa iematakaikaieni kago togemwaya inakavegiagiamaia Kaiata Kabaveyawai* waineye. We tomoqo dimana gemwayana ivoneni ivo, “Kumai kutovoi tomo'otoqa matadie.” Matautauda ivelautoliedi ivo, “Vakaiebei loina giamaina Kaiata Kabaveyawai* paipaina: Giamaina taivalabubuni oge kapoina taivalabubuni? Oge tomoqo yawaina taiketoyavuya oge tomoqo yawaina taikavekapoi?” Ge tamo aitoi navelautoli idabaivilai. Matautauda Ieisu mekanakapoka waidie ikisalelele. Beqa Ieisu nuana ikapo divedebapakala paipaina. Matautauda tomoqo dimana gemwayana ivoneni ivo, “Dimamu kusiketoi.” We dimana isiketoi ivegiagiamai vaituqana.

Beqa Palisivo* itauya inaqo Kini Elodi kanatokaivaisavo waidie,
3:6Elodianavo (Herodians) me-Diu Kini Elodi natomotoqavo Loma gabemani kaditokaivaisa. Me-Diu puepuedi wete Palisivo* taiauda inuanuana de gamanidiavo toketoqiluva. Tutuya puena Palisivo* wete Elodianavo kaditalavuala de tutuya iluvetaubama Ieisu ietalavualeni. Kwaiwawai Malika 12:13; Madiu 22:15,16
taiauda nuanua italaqi Ieisu inaluvewapai.

Yoko Bwaigina Ieisu Ivemulieni

Beqa Ieisu mekanatovemulivo inaqo Waya Galili doleneye. Yoko bwaigina Galilieqa italakwavini. Tomo'otoqa puedi valea inoqai Ieisu kabanuavilele** ivalabubunidi paipaidi beqa imai waineye Iudia eqa, Ielusalema, Idumea wete tupwaidiavo vikai Iolidani bwasi vivineye waidie'eqa we Taia wete Saidoni vividie waidie'eqa. Tomo'otoqa puedi Ieisu gunabei ikavegiagiamaidi beqa toviqa iebipelapela wayaqidi Ieisu inakavikavini. Paina yoko bwaigina, we Ieisu ge wayaqina inabibini beqa kanatovemulivo ivonedi ivo, “Waga kwavalabubuni paipaigu inakenokeno.” 11 We tutuya puena vaitabu kapoidi tomo'otoqa iekuniqedi Ieisu ikiseni isobwanu mataneye iveqole ivo, “Komu, Yaubada Natuna!” 12 We ivona veluveluluna ivo, “Ge tamo aitoi kwaivoneni Yau paipaigu.”

Ieisu Apositolovo* 12 Ivesinuedi

(Madiu 10:1; Luke 6:12-16)

13 Ieisu ilaga koyeye tomoqovo gumanidiavo wayaqina iqoledi imai waineye. 14 Tutuyanina imai waineye tomoqovo 12 ivesinuedi taiauda inanaqo we kadiwavaqa iqoledi apositolovo*. We ivonedi ivo, “Yau wayaqigu komi taiauda taimiamia mulineye aivetunemi kwainaqo Guvalea Giamaina kwailauguguyeni tomo'otoqa waidie. 15 We tutuyanina aivetunemi lauguguya paipaina veluluna aivelemi kamisala wete vaitabu kapoidi kwaikwavinedi tomo'otoqa naqedie.” 16 We apositolovo* 12 ivesinuedi kadiwavaqa deqoidi:

 • Saimoni (Ieisu iqoleni Pita kananuanuana gileu),
17 
 • Sebedi natunavo Diemesi taina Dioni taiauda, Ieisu iqoledi Boanege (kananuanuana Kanitala Natunavo)
 • 18 
 • Anidulu,
 • Pilipi,
 • Batolomiu,
 • Madiu kanawavaqa tamo Libai,
 • Tomasi,
 • Diemesi, Alipio natuna,
 • Tadiasi,
 • Saimoni gumanina Seloti
  3:18Selotikananuanuana tamo yoko wayaqidi Loma gabemani kanatogumeta taiauda ilalauqavia.
 • 19  we Iudasa Isakaliota gumanina Ieisu kanatoketoqiluva.

  Tomo'otoqa Ivo Ieisu Noko Vaitabu Kapoina Iekuniqeni

  (Madiu 12:22-32; Luke 11:14-23; 12:10)

  20 We Ieisu mekanatovemulivo taiauda inaqo tamo vanuqa waineye ilugu, we yoko bwaigina isikauqa vaituqana waineye, we ge kadisala inakani. 21 Tutuyanina nasusuvo inoqai paipaina ivo, “Gumanina qauqauna”, we inaqo wayaqidi imaseagai inanaweni divanuqa waineye. 22 Tutuyanina Ieisu nasusuvo inaqo, tupwaidiavo Mosese naloina kanatovekaivevenavo Ielusalemaeqa iobuma iesipupu, “Bialesibubi kaisena gumanina vaitabu kapoidi kaditogumeta Ieisu iekuniqeni! Vaitabu kapoina ditogumeta naveluluna beqa kanasala vaitabu kapoidi inakwavinedi.” 23 Beqa Ieisu loina kanatovekaivevenavo iqoledi waidie ivesipupu vonawakedubalaeqa ivo, “Banikodiqa, Seitani kanasala Seitani inakwavineni? 24 Kago kabaloina tamoqana inaketovegeia yoko kailuqa taiau inaetalaqa we no kabaloinanina ge kanasala inakenokeno. 25 Wete mesai susu tamoqana inaketovegeia yoko kailuqa ediavo taiau inaetalaqa we no susunina ge kanasala inakenokeno. 26 Beqa kago Seitani nakabaloina inaketovegeia nayokovo taiau inaetalaqa ge kanasala inakenokeno kaia inakakava. 27 Dede vonawakedubala
  3:27Ieisu iesipupu vonawakedubalaeqa gumanina Seitani ivelulunapeleni gumanina mesai tomoqo veluvelulunina beqa lamunanina Ieisu kanasala vaitabu kapoidi tomo'otoqa naqedie inakwavinedi inasauyedi. Kwaiwawai Aisea 49:24-26.
  Seitani paipaina: Ge tamo aitoi kanasala tomoqo veluvelulunina navanuqe inalugu nasakuvo inavainaqodi, we naqaida tomoqonina veluvelulunina inayoqoni matautauda kanasala nasakuvo vanuqe'eqa inavainaqodi.
  28 Yau avona mwaqitana waimie Yaubada kanasala tomo'otoqa dikapoina puena wete divonamaimaiqa ge medivekimatana puena inanuataqonidi.
  3:28-30Ieisu vaitabu kapoidi ikwavinedi isauyedi Vaitabu Pilona navelulunaeqa. Tutuyanina loina kanatovekaivevenavo ivesipupu Ieisu de mesai ivavalbubuna vaitabu kapoidi kanatogumeta naveluvelulunaeqa Yaubada Vaitabuna Giamaina ge idavekimataneni, we kaia ivovonamaimaiqamo isiwataoi. Beqa Yaubada ge kanasala dikapoina inanuataqonidi.
  29 We kago aitoi Yaubada Vaitabuna ge inavekimataneniqa paipaina inavonamaimaiqa, Yaubada ge kanasala nakapoinanina inanuataqoni, we nakapoinanina inakenovaqata.” 30 We Ieisu de mesai ivonedi, paina vaitabu kapoidi ikekewaluguaqetedi Yaubada Vaitabuna naveluluna beqa, we tomo'otoqa vonamaimaiqaeqa iesipupu Yaubada Vaitabuna waineye paina iesipupu ivo, “Vaitabu kapoina Ieisu iluguya.”

  Ieisu Nasusuvo'otoqa

  (Madiu 12:46-50; Luke 8:19-21)

  31 Ieisu nasusuvo imai ilekwa vanuqa waineye maleweye itovotovoi. Tamo tomoqo ivetuneni inaqoleni. 32 We yoko bwaigina imia kwaikwaipipineni we tupwaidiavo tomo'otoqa ivoneni ivo, “Inamu, taimwavo, novumwavo maleweye ilalaualemu.”

  33 Ibaivila waidie, “Aitoi gumanina inagu wete eqavoi taigwavo?” 34 Matautauda ikisalelele tomo'otoqa ikisedi imia kwaikwaipipineni ivo, “Kwakiseni! De tomo'otoqanidiavo kaia Yau inagwavo wete taigwavo! 35 Aitoi gumanina Yaubada nanuanuana ivavalabubuniqa gumanina taigu, novugu wete inagu.”

  Copyright information for `MZZ