Mark 5

Ieisu Vaitabu Kapoidi Iveuqeuqedi Tomoqo Waineye'eqa

(Madiu 8:28-34; Luke 8:26-39)

Ieisu mekanatovemulivo itupa ilekwa Waya Galili doleneye, no vikainina waineye me-Gelasa tomo'otoqa divikai. Kaiatanina waineye Ieisu waga waineye'eqa iobu, vedimadimanaeqa tamo tomoqo ovu*
5:2Ovu* dede mesai me-Diu kaditaumata towapa waidie iyatoyatodi.
waineye'eqa imai. Tomoqo dede vaitabu kapoidi iluguya isasasaleni.
Basenaqai ge tamo aitoi kanasala inavekuniqeni—tutuya matatabuna kaqena wete dimana taiauda seni beqa iyoqonidi. We tutuya matatabuna isenia, we seni isidabadabadi beqa ge tamo aitoi kanasala inasenia. Kaiata wete lovana naqedie isasasala koyeye we taumata gamwadie imiamia ieqoleqole wete taunina gileueqa ilalaqi. We kaiatanina kanikie'eqa ikisanaqo Ieisu ikiseni matautauda ilaukwavina ilaukwavina inaqo manawaneye isobwanu. We Ieisu ivoneni ivo, “Vaitabu kapoina tomoqo waineye'eqa kuluguaqeta!” We tomoqo iveqole bonana bwaiginaeqa ivo, “Ieisu Yaubada Tabwaotoqineye Natuna! Vakai wayaqimu waigue? Yaubada kanawavaqaeqa avelaukuiemu ge kikaniqodadaqeguqa!”

We Ieisu ivelautolieni, “Banikodiqa kamuavaqa?” We ibaivila ivo, “Dede meyokoma beqa kamawavaqa Ligioni.”
5:9Ligioni mesai 6,000 Loma tolauqaviavo.
10 We giladi ielaukui ielaukui Ieisu waineye vaitabu kapoidi ge inavetunedi vikaimaiqe inasauyedi.

11 We koya vivineye bawe yoko bwaigina iduaduala, 12 beqa vaitabu kapoidi Ieisu ivelaukuieni ivo, “Kuvetunema kainaqo bawe waidie, beqa kanasala naqedie kailugu.” 13 Ieisu itagwanedi mesai inavalabubunedi, we vaitabu kapoidi tomoqo waineye'eqa isauyedi inaqo bawe waidie ilugu. We koyeye'eqa bawenidiavo matatabudi mepatalina kadiyoko 2,000 ivelalaukwavina iobu bwaqale iobu waya naqeneye ivekalamonumonu.

14 We tomo'otoqanidiavo bawe kaditovekisabodaboda igololo ideqa inaqo tomo'otoqa waidie vakai isauyeni ivesipupuyeni vanuqa bwaigidi wete vanuqa siaidi waidie. No waineye yoko puedi inaqo wayaqidi vakai isauyeni inakiseni, 15 we Ieisu waineye imai ikiseni base tomoqonina vaitabu kapoidi iluguyaqa kanawavaqa Ligioni. We kanakaleko ikweseni imiamia wete nuana ge idaqau. No waineye tomo'otoqa puedi igololo. 16 Tomotoqanidiavo ikiseniqa tomo'otoqa tupwaidiavo ivonedi vakai isauyeni tomoqonina vaitabu kapoidi iluguyaqa wete bawe paipaidi. 17 Beqa Ieisu ivoneni divanuqa inakiaweni.

18 Tutuyanina Ieisu wageye idododoqa, we tomoqonina vaitabu kapoidi iluguyaqa Ieisu ivelaukuieni ivo, “Kanasala taiauda tainaqo?” 19 We Ieisu ge idatagwaneni beqa ivo, “Kuvila mususuvo waidie kuvonedi Tomwaya saku bwaigina ivalabubuni waimue ikavegiagiamaimu, we mwaqitana ivenapwayewemu.” 20 Beqa tomoqonina inaqo vanuqa bwaigidi kadiyoko Teni Kawalawa (Dekapolisia) waidie iesipupu vakai Ieisu gunabei ivalabubuniqa paipaina, we puepuedi inoqai nuadi ivilele.

Valea dede isauyeni vikainina tomo'otoqanidiavo ge me-Diu. Beqa taiyagovi paina tupwaidiavo bawe no vikaineye imiamia. Base Yaubada naketoboda Mosese waineye iveleniqa, ivona ivo, “Bawe ge kaisaya maqemaqetana,” beqa me-Diu ge bawe ina'alatovonidi o vaiqodi inakanidi.

Dede wete igiavemaqetai mesai Ieisu tomoqonina ivoneni nasusuvo inavonedi vakai Yaubada ivalabubuniqa paipaina. Tutuyanina Ieisu me-Diu taiau tomo'otoqa ivonedi ge inanaqo no tupwaidiavo ediavo inavonedi inavo kima Ieisu ikavegiagiamaima.

Iailo Natuna Vavinena wete Vavine Viviqidi Ieisu Ikavegiagiamaidi

(Madiu 9:18-26; Luke 8:40-56)

21 Ieisu wagaeqa itupa ivila vaituqana ibalama Waya Galili doleneye. Tutuyanina ibalama vikaineye waya doleneye itovotovoi, wete tomo'otoqa imai itovoi kwaikwaipipineni. 22 We tamo tomoqo kanawavaqa Iailo imai no waineye gumanina vanuqa kabavelaukui*
5:22Sinagogi tamo vikai kabavelaukui we kabaveyagoyagova Buki Giamaina paipaina we kabamiakauqa paipaina.
iekisabodebodeni. We tutuyanina Iailo Ieisu ikiseni inaqo ilekwa waineye kaqena iveketonokuyedi.
23 Matautauda ivelaukui veluveluluna ivo, “Yau natugu vavinena saiqanaqa inawapa beqa tainaqo dimamu kiyatoi waineye inavegiagiamai we inamiamia.” 24 Beqa Ieisu taiauda inaqo, wete yoko bwaigina tomo'otoqa ivemulieni iekaibibibineni, we Ieisu gamwaneye itautauya.

25 We tamo vavina noko vevine kadiviqa ikewadi dayaqa iulaula diqaba 12 naqedie. 26 We disaku wete digileu matatabuna ikalaqeiedi doketa waidie, we ge kanasala idakaivaisedi. We giladi iloloala kaia kadiviqanina iebwaigamo. 27 We gunabei Ieisu valeana inoqai beqa kaisedi ienuana de mesai ivesipupuyedi ivo, “Kanasala kago kanakalekoqa kadakavikavini we kadavegiagiamai.” Beqa inaqo mulineye yoko gamwadie kanakaleko ikavikavini. 29 Ge tutuya kaniakwanina dayaqa iulaula isaya, we vovodie ivebaeni no viqa ikakava. 30 No kaiatanina waineye, Ieisu iyagovi naveluluna isauyeni kanalautovona ilautovoni itunuvilai yoko gamwadie ivo, “Aitoi kagukaleko ikavikavini?” 31 We Ieisu kanatovemulivo ivona waineye ivo, “Kukiseni tomo'otoqa ibibibinimu beqa banikodiqa kivonedimo ‘aitoi ikavikavinigu?’” 32 We Ieisu ikisalelele wayaqina tomotoqanina inakiseni ikavikaviniqa. 33 Vavina igololo wete ielaudididiqa paina iyagovi vakai gunabei isauyeni waidie beqa imai Ieisu waineye mataneye isobwanu matautauda vakai puepuena paipaidi ivona vekavekaieni. 34 Matautauda Ieisu ivonedi ivo, “Natugu, kwavetumaqanegu beqa kwavegiagiamai. Kamiviqa gunabei ikakava beqa kwanaqo memimwasana.”

35 Tutuyanina Ieisu iesipupu, tupwadiavo tomo'otoqa imai Iailo navanuqe'eqa we ivoneni ivo, “Natumu vavinena gunabei yawaina ikakava beqa tovekaivevena ge kigiaveqauya.”

36 We Ieisu gunabei inoqai vakai Iailo iesipupuyeni waineye matautauda waineye ivo, “Ge kigololo kaia kivetumaqanegumo.” 37 We Ieisu inaqo Pita, Diemesi, we taina Dioni taiauda inaqo—ge tupwaidiavo yoko idatagwanedi taiauda inanaqo. 38 Matautauda Ieisu mekanatovemulivo kadikaitonu ilekwa Iailo navanuqe, we tomo'otoqa puedi ikisedi ibwaubwau, itaitaiqa wete itaiqavolovoloqa. 39 Beqa Ieisu ilugu vanuqa naqeneye we ivo, “Vakai paipaina nuami ikapo we kwataitaiqa? We gwamana dede ikenokeno ge idawapa.”

40 We inamaqaoqeni, we tovemoqai matatabudi Ieisu ivonedi isauyedi maleweye. Beqa gwamana inana tamana wete kanatovemulivo kadikaitonu taiauda ilugu tamo pitadaba naqeneye gwamana ikenokeno waineye. 41 We dimaneye ikavikavina ivoneni ivo, “ Talita koum.
5:41Vona dede me-Alemika bonadi.
Kanasivila, “Gwamana siaina, avonemu kutovoi!”

42 We vedimadimanaeqa itovoi isasasala. (We gwamananina kanadiqaba 12.) We kaia tomo'otoqa nuadi ivileleotoqa. 43 We Ieisu igiavepakalidi ivo, “Ge tamo aitoi kwaivoneni,” we ivo, “Gwamana kanikani kwaiveleni inakani.”

Copyright information for `MZZ