c6:11:Apositolo Dilituqa (Acts) 13:50-51
d6:13:Diemesi 5:14
e6:14-16:2 Kini 2:1-15, Malakai 4:5-6
h6:34:Isikeli (Ezekiel) 34:11-15; Ielemaia (Jeremiah) 23:5-6; Numela (Numbers) 27:17.
j6:40Isauyedi (Exodus) 18:21
k6:44Madiu 14:21
l6:48Isauyedi (Exodus) 33:19; Iobi 9:8,11

Mark 6

Me-Nasaleta Tomo'otoqa Ieisu Ibaileni

Ieisu mekanatovemulivo ivila vaituqana inaqo taunina kanatuvadeye nakabataulai waineye. We Kaiata Kabaveyawai*
6:2Kaiata Kabaveyawai* (Sabate) wete kaiatanina Yaubada ivesinueni waineye iveyawai—Kabavelamu (Genesis) 2:2.
waineye Ieisu vanuqa kabavelaukui* naqeneye ivelamu iekaivevena. We tomo'otoqa puedi no waineye imiamia we tutuyanina inoqai nuadi ivilele. We kaisekavadiqa ivelautoliedi ediavo ivo, “Kaiebei dede nanuauya puena ikewai?” we “Banikodiqa nayagova bwaigina?” we “Banikodiqa no imai mesai kabanuavilele* ivavalabubunidi?”
Kaisekavadiqa ivesipupu ivo, “De kaia tokaiyoqona, Meli natudi we Diemesi, Diosepa, Iudasa wete Saimoni tatadi. We novunavo kaniabadi taiau tamiamia.” Beqa ibaileni ge wayaqidi inavetumaqaneni. Ieisu waidie ivesipupu ivo, “Mali tomo'otoqa Yaubada natovesipupu ivekimatanedi we tomo'otoqa taunidi divanuqe wete disusuvo ge idavekimatanedi.” We tomo'otoqa ge idavetumaqaneni, beqa nuana ivilele. Beqa ge kanasala tamo vakai kabanuavilele* inavalabubunidi no waineye, we kaia tomo'otoqa waidie dimana iyatodi ikavegiagiamaidi no vikainina waineye. We kaia ikakapavivila vanuqa waidie iekaivevena tomo'otoqa waidie.

Ieisu Kanatovemulivo Kadikuma 12 Ivetunedi Iekaivevena Vanuqa Waidie

Ieisu kanatovemulivo kadikuma 12 iqoledi ivetunedi kailuqa kailuqa inaqo vanuqa sulidi sulidi waidie. We veluluna iveledi vaitabu kapoidi inavelulunapeledi we igiavepakalidi ivo, “Ge tamo vakai kwaikewai mitauyanina waineye kaia miutoqana—kanikani gebuka, kaleko meyawanina gebuka wete gileu kamuyawana waineye gebuka. Kami kaqe yapayapa kwaikwesenidi, we ge tamo kaleko kwaikewadi.” 10 We ivonedi ivo, “Vakai vanuqa waineye kwainaqo kago inamwasanemi, tamo tomoqo navanuqe taiauda kwaimiamia kaiata kanamatatabu kanaketoava vanuqanina kwaikiaweni. 11 We kago kwaimai vanuqa waidie kaditomo'otoqa ge inamwasanemi wete bonami ge inanoqai, kwaikiawedi, we kamikaqe yapayapa kaupualina kwaitutuvutuqi inaobu. Beqa no kadivemataluana waidie inanuavila!”
6:11Tutuyanina me-Diu tosasala inavila inamai mali vikaie'eqa Isileli waineye divalabubuna kaqedi kaupualina inalauvutuvutuqi diketoava waineye, vagi nigodibei inamaqeta vaituqana. Kago Ieisu kanatovemulivo de mesai inavalabubunedi, wete tomo'otoqa no vanuqanidi waineye inayagovi, “Ivo kima ge maqemaqetama, mesai tomo'otoqa eqavoi ge Diu.”
,
c 

12 Beqa isauyedi tomo'otoqa waidie iesipupu ivo, “Mikapoina waidie'eqa kwainuavilami, we kwaisivilami Yaubada waineye.” 13 We vaitabu kapoidi ikewaluguaqetedi, we olibe* bunamana beqa toviqa puedi kunukunudi ibunamadi ikavegiagiamaidi. d 

Kini Elodi Nanuanuana Ieisu Gumanina Dioni Tobabitaiso

14 We vikai puedi waidie tomo'otoqa Ieisu paipaina iesipupu, paina gunabei kanawavaqa valeana isapayavuleni. We tupwaidiavo tomo'otoqa iesipupu, “Kanagumanina Dioni Tobabitaiso we no waineye tomo'otoqa wapadi gamwadie iyawasa vaituqana beqa noko kabanuavilele* ivalabubunidi.” Tupwaidiavo tomo'otoqa wete iesipupu ivo, “Kanagumanina Ilaitia ivila vaituqana imai.” Wete tupwaidiavo ivo, “Kanaweye Yaubada natovesipupu basenaqai mesai Yaubada natopalimatamatana imiamia.” We Kini Elodi valea dede inoqai Ieisu nalituqa paipaina we Elodi ivo, “Dede Dioni Tobabitaiso! Base tamo tutuya gunabei tolauqavia avetuneni inaqo kodona igusuya, we deqoina iyawasa vaituqana!” e,
6:14 Kini Elodi:Elodi Anitipasi, Galili Kanatogumeta.


17 Dede vesipusipupunina. No tutuyanina waineye Ieisu navekaivevena ge idavelamu, we Elodi taina Pilipi mwanena inaqidi vavinenidi kadiwavaqa Elodiasa. Tutuyanina waineye Dioni Elodi waineye ivesipupu ivo, “Komu, ge kanasala taimu mwanena kinaqidi,” beqa Elodi natolauqaviavo ivetunedi inaqo Dioni ikavikavini iyoqoni vanuqa kabakaimatavuloqa waineye iginoleni. We Elodi tutuya puena wayaqina Dioni inamai waineye taiau inaesipupu, we tutuyanina Dioni waineye iesipupu Elodi nuana ikapo we nuana ivilele, paina Dioni vakai ivesipupuyedi nuana ikewai, we wayaqina inaevaneneqeni. We Elodiasa kadikapoka ioqalaotoqa Dioni waineye wayaqidi inaluvewapai, we Elodi iyagovi Dioni gumanina tomoqo giamaiotoqina wete totonotonovina Yaubada waineye beqa igololoyeni we italabodebodeni. No paipaina, Elodiasa ge kanasala Dioni inaketoqiluveni inaluvewapai.

21 We tutuyanina Elodi natubuqa patina ivalabubuni, we Elodiasa dikawasasa imai kaiatanina Dioni inaketoqiluveni inaluvewapai. Kaiatanina waineye kanikani ivalabubuni gabemani kaditogumetavo, tolauqavia kaditogumetavo wete gumanidiavo guyoguyodi Galili waineye paipaidi. 22 We Elodiasa natudi vavinena imai isuya, we Elodi wete kanaulatauvo igiavemwasanidi. Beqa kini vavinenina kaniabana ivelautolieni ivo, “Vakai wayaqimu? Kanasala vakai wayaqimu aivelemu.” 23 We ivonadabadaba waineye ivo, “Yaubada waineye avonalaga vakai kivelaukuieni paipaina aivelemu mesaida Yau guvikai mesaida komu.”

24 Matautauda kaniabanina isauyeni inana waidie ivelautoliedi ivo, “Vakai aivelaukuieni?” We inana ibaivila ivo, “Dioni Tobabitaiso kunukununa.” 25 Vedimadimanaeqa kaniabanina ivila inaqo kini waineye Dioni kunukununa ivelaukuieni ivo, “Sideqoina wayaqigu Dioni Tobabitaiso kunukununa takula waineye kidodoqi kivelegu.” 26 Kini Elodi nuana ikapo, we paina base dikani kanaulatauvo taiauda waineye ivonadabadabaqa beqa ge wayaqina vavinenina inakatupwaieni. 27 Beqa tamo tolauqavia ivetuneni ivoneni ivo, “Kunaqo Dioni Tobabitaiso kodona kugusuya kunukununa kumaieni.” We tamo Elodi natolauqavia itovoi itauya inaqo Dioni kodona igusuya, 28 we kunukununa takula waineye idodoqi imaieni kaniabanina iveleni ikewai inana iveledi.

29 We tutuyanina Dioni kanatovemulivo valeana inoqai, kaiatanina waineye imai Dioni vovona
6:29Ge mekanayagova Dioni kunukununa vakaiebei waineye ikenokeno.
ikewai inaweni ovuye* iyatoi, me-Diu tubudiavo kaditaumata waineye.

Ieisu Tomo'otoqa 5,000 Ivekanidi

(Madiu 14:13-21; Luke 9:10-17; Dioni 6:1-14)

30 Ieisu na'apositolovo 12 ivila imai Ieisu waineye ivoneni vakai ivalabubunidiqa wete ivekaivevenediqa tomo'otoqa waidie. 31 We tutuyanina waineye tomo'otoqa puedi imaimai waidie wete ivilavila waidie'eqa beqa Ieisu we kanatovemulivo ge tamo lana idakenokeno inakani. Beqa Ieisu ivonedi ivo, “Komi kaisemiqa kwaimai we yoko taikiawedi tainaqo kwaiveyawai kawalawamaiqe.”

32 We kaisekavadi wageye idodoqa itauya ibala Waya Galili waineye ge tamo tomo'otoqa vikainina waineye idamiamia. 33 We tutuyanina inaqonaqo tomo'otoqa puedi ikisedi we iyagovidi beqa tomo'otoqa vanuqa matatabudi waidie waya doleneye'eqa italakwavini. We noko vikainina waineye naqaida ilekwa mulineye Ieisu mekanatovemulivo waga beqa ilekwa ilugu.

34 We tutuyanina Ieisu iobu wageye'eqa yoko bwaigina imiamia ikisedi mesai sipi* ge mekaditovekisabodaboda beqa nuana inaqei waidie Yaubada valeana iesipupuyedi. h 

35 We gunabei lavilavie kanatovemulivo imai waineye ivoneni ivo, “De vikainina waineye ge tamo aitoi idamiamia, we valavala gunabei inaketoniveni. 36 Beqa tomo'otoqa kuvetunedi inanaqo gweda vivideye we vanuqa vivideye waidie taunidi kadi inagimwane.” 37 We ibaivila ivonedi ivo, “Komi kaisemi kanikani kwaiveledi inakani.” We ivoneni ivo, “Be banikodiqa, dede 200 gileu o dinali
6:37Guliki200 denarii. Tamo denarius mesai takona kaiata tamoqana kanalituqa kanamatatabuqa paipaina.
bwaigina kago taikaiyavuyavuleni beledi paipaina beqa tomo'otoqa yoko inakani!”

38 We Ieisu ivelautoliedi ivo, “Beledi kaivia waimie? Kwainaqo kwailauwala.” Tutuyanina ibabanedi ivoneni ivo, “Beledi dimanina we iqana kailuqa imiamia.”

39 Matautauda Ieisu yoko ivonedi, “Kwamiabui katugugunaeqa mosomoso kalakalawidi tabwadie.” 40 Beqa imiabui katuguguna waidie tupwaidiavo katuguguna waidie 50 wete mesai tupwaidiavo waidie 100. j  41 We Ieisu beledi dimanina, iqana kailuqa ikewadi ikisalaga abama waineye paipaidi ivelaukui Yaubada waineye, matautauda beledi igiatomwai wete iqana kanatovemulivo iveledi we tomo'otoqa waidie ikalaqeiedi. 42 Tomo'otoqa matatabudi ikani kadisala, 43 we kanatovemulivo tomo'otoqa nigidi beledi tupwatupwadi wete iqana tupwatupwadi igwagwadi ginae kanayoko 12 iveadaqidi. 44 We tomoqovo kadiyoko 5,000 ivekanidi, we vevine gwagwama taiauda ge idawawadi. k 

Ieisu Bwasi Tabwaneye Itauya

(Madiu 14:22-33; Dioni 6:15-21)

45 No waineye vedimadimanaeqa Ieisu kanatovemulivo 12 ivonedi inadodoqa wageye inagumeta inabala Waya Galili Betisaida waineye, we Ieisu kaisena imiamia yoko inaveyavulidi. 46 No waineye Ieisu yoko iveduduwedi ivo, “Eee, kwanaqo,” we Ieisu kaisena itovoi itauya inaqo koya waineye ilaga ivelaukui. 47 No lovananina waineye Ieisu kanatovemulivo diwaga naqeneye Waya Galili gamwaneye inaqonaqo, we Ieisu kaisena kavale imiamia. 48 We ikisanaqo kanatovemulivo itoge ibeubeuta paina yaqina kaia ivileviledi. We saiqanaqa vanuqa inakawananaqai kawakawaie isauyeni waidie itauya inaqonaqo bwasi tabwaneye itauya didiga mesai nigodibei kago idakiawedi. l  49 We tutuyanina ikisanaqo Ieisu ikiseni bwasi tabwaneye itauya imaimai we ivemegoi ivo, “Oge yalua?” Ikwekweleni. 50 Tutuyanina tovemulivo puedi ikiseni igololo bwaigina. We vedimadimanaeqa Ieisu ivonedi ivo, “Kwainuavatu. Kanayau. Ge kwaigololo!”
6:50 Guliki“I am” o, “Yau amiamia.” Isauyedi (Exodus) 3:14
51 Matautauda wageye idodoqa kanatovemulivo waidie, we yaqina ivekwada iniwalova. Kanatovemulivo nuadi ivelele, 52 paina gunabei ikiseni base beledi waineye ivalabubunidi ivepue, we giladi ge kanasala beledi kanakiakiaya ivalabubuni idanuakawananaqaia; nuadi tabodadi ge idakawabwegabwegadi.

Ieisu Toviqa Puedi Ikavegiagiamaidi Genesaleta Waineye

(Madiu 14:34-36)

53 We ibala Waya Galili waineye imai Genesaleta waineye no waineye diwaga ilaipweni. 54 Ieisu mekanatovemulivo wageye iobu tomo'otoqa puedi Ieisu ikinanai. 55 We ilaukwavina inaqo vikai puena waidie toviqa ikewadi imaiedi tupwaidiavo mesevusevudi vikainidiavo waineye gunabei inoqai Ieisu imiamia. 56 We vikai puedi waidie Ieisu inaqo mesai vanuqa siaidi, vanuqa bwaigidi o tanoqa kadigwedeye tomo'otoqa toviqa ikewadi inawedi kabavegimwane waineye iyatodi. We Ieisu ivelaukuieni ivo, “Kanasala kamukalekoqa gudina kitagwanema kadakavikavini?” We puedi ikavikaviniqa Ieisu naveluluna beqa ivegiagiamai.

Copyright information for `MZZ