a7:7Aisea 29:13
b7:10Isauyedi (Exodus) 20:16
c7:10Isauyedi (Exodus) 21:17

Mark 7

Yaubada Naketoboda Bwaigiotoqina Mulineye Me-Diu Tubudiavo Diketoboda

Palisivo* wete me-Diu puedi dibubuna tutuaina puedi kanavekaivevena tubudiavo waidie'eqa iemulieni. Kadivedi, bwasi kabagoi wete nau inalegwa vekavekaidi beqa Tomwaya mataneye giamaidi. We tutuyanina kabavegimwane'eqa inavila inamai dimadi inalegwa vekavekaidi dikailegwaeqa matautauda inakani. Tutuya puena naqaida dimadi inakailegwa mulineye inakani tubudiavo divekaivevena ietutuyameni. Tamo tutuya Mosese naloina kanatovekaivevenavo Ielusalemaeqa imai Palisivo* taiauda Ieisu igamweni ievaneneqeni. Tutuyanina Ieisu ievaneneqeni, we ikisedi kanatovemulivo kadi ikanikani dimadi ge idakailegwa. Beqa ivoneni ivo, “Kamutovemulivo ikanikani, we dimadi bwanebwanenedi ge idakailegwa Yaubada mataneye ge maqemaqetadi. Vakai paipaina ge tubudavo divekaivevena idavemulieni?” Ibaivila waidie ivo, “Komi tokatupoe, nuatabwamieqa nigodibei giamaimi. We base tutuya Yaubada natovesipupu Aisea igililia komi paipaimi. Igililia dede mesai:

Yaubada ivesipupu, ‘Tomotoqanidiavo dede gabuladieqa ivekimatanegu,
we nuapoudi imia kanikie waigue'eqa.
Taunidi dibubunaeqa iekaivevena, we ivo de Yaubada naloinaeqa
beqa disobwanu ge mekananuakawananaqai wete ge mevuanaqa.’” a 
Matautauda ivonedi ivo, “Komi, Yaubada naloina kwabaqapeleni, we kaia taunimi mivekaivevena kwaemulieni.” Wete waidie ivo, “Komi, kwanuani kwavo kima kavavalabubuna vekavekai, we Yaubada naloina kwabaileni, we tubumiavo divekaivevena vekavekai waidie'eqa kwaemuliedi. 10 Dede tamo keda banikodiqa kwavalabubunedi noko. Base Mosese igililia Yaubada naloina naqeneye ivo, ‘Tamamu inamu kuvekimatanedi’ b  wete ‘aitoi inavona kapo tamana inana waidie, tomoqonina kwaluvewapai.’ c  11 We komi de mesai kwaekaivevenedi—kago aitoi mane oge saku inakalaqeieni tamana oge inana inakaivaisedi kanasala inavonedi, ‘Yau saku waigue dede kanasala aivelemi inakaivaisemi; we paina gunabei Yaubada waineye avonadabedabedi, beqa ge kanasala aivelemi.’ 12 Kago no mesai inavonedi, kwanavo navesipupu giamaina, kwaigiavekwadai nakaivaisa tamana inana waidie. 13 Kago de mesai kwaivalabubunediqa, tubumiavo divekaivevena kwaemulieni Yaubada naketoboda kwaibaia. Kaia de mesai avonemi tamo keda Yaubada naketoboda kwabaia, we puedi keda Yaubada naketoboda wete kwabaidi.”

Vakai Kedakedavo Tomo'otoqa Ikavebwanenedi Yaubada Mataneye

14 We Ieisu tomo'otoqa iqole vaituqanedi, we imai waineye waidie ivesipupu, “Puepuemi, kwavevaneneqa vekavekai, kwaiyagovi guvona kananuakawananaqai. 15 Ge tamo kanikani tomoqo inakania kawaneye inalugu inakavebwanenei Yaubada mataneye. Vakai tomoqo naqeneye'eqa inaluguaqeta kanasala inakavebwanenei Yaubada mataneye.” 17 Matautauda Ieisu tomo'otoqa ikiawedi ilugu vanuqe kanatovemulivo ivelautolieni ivo, “Vakai vonawakedubala kananuakawananaqai kasiotoqa kuvesipupuyeni?” 18 Ibaivila ivo, “Banikodiqa? Ge kwadayagovi de kananuanuana guvona? Nuami ikawananaqaidi oge gebuka? Tomoqo kanikani inakania, ge inanaqo nuapouneye, we inanaqo gamoneye inasauyeni. Beqa ge kanasala inakavebwanenei Yaubada mataneye.” Tutuyanina ivesipupu mesai ivo, “Kanikani sulidi, sulidi giamaidi Yaubada mataneye ge tamo kanikani inakavekapoida.” 20 Beqa wete ivesipupu ivo, “We vakai tomo'otoqa naqeneye'eqa isauyeni imai, tomo'otoqa ikavebwanenei Yaubada mataneye. 21 De kedakedanidiavo naqeneye'eqa tomoqo nuapouneye isauyedi—nuanua kapoidi, kaidale, vainaqo, tomo'otoqa kadiluvewapa, gimala, 22 vemomogai wete wayaqina saku tupwaidiavo, vetalavuala ivalabubuni, ketupoe, mesai kaisaya divalabubuna, vedebasagugu, kavekapo, nualaga wete, kwavakwavana. 23 Kedakedanidiavo puena dede iluguaqeta tomoqo nuapouneye ikavebwanenei Yaubada mataneye.”

Vavina Ge Me-Diu Ieisu Ivetumaqaneni

24 Tutuyanina Ieisu vanuqa ikiaweni inaqo vikai Taia vivineye ilugu tamo tomoqo navanuqa naqeneye. Ge wayaqina tomo'otoqa inayagovi imiamia noko waineye, we ge kanasala inavaigavu. 25 Tamo vavine valeana inoqai gunabei imai waineye. Dede vavinenidi ge me-Diu, we gumanidi Ponisia vikai Silia waineye itubuqa. We vaitabu kapoina natudi vavinena iluguya iviqa. Beqa imai Ieisu waineye mataneye isobwanu ivelaukui wayaqidi vaitabu kapoina natudi waineye inakwavineni. 27 We Ieisu iyagovi gumanidi ge vavine Diu ivonedi ivo, “Ge giamaina gwagwama kadi aikewai aitaweni koukou waidie inakania, we gwagwama naqaida inakani kadisala.”
7:27Gwagwama kanavonawakedubala dede kanayagova me-Diu. Dinuanuana nigodibei me-Diu kaisedi giamaidi wete tomo'otoqa kanikie'eqa inuanua kapoidi beqa iqoledi koukou. Dede vesipupunina ivesipupuyeni vavine waidie divetumaqana inavekautovoni.
28 Vavine ibaivila ivo, “Tomwaya vakai kuvesipupuyeni kanamwaqitana, we koukou somala dibuneye mesai ikanikanimo gwagwama kadimugumugu iyavuyavuta somala waineye'eqa.” 29 We ivonedi ivo, “Mibaivila waigue giamaina mwaqitana, beqa vaitabu kapoina gunabei natumi waineye'eqa akewaluguaqeteni, beqa kwavila kwanaqo mivanuqe.” 30 Beqa inaqo divanuqe natudi ikiseni kabakeno waineye ikenokeno. Vaitabu kapoina gunabei isauyeni.

Ieisu Tomoqo Taniqana Kuluna Wete Meana Daluna Ikavegiagiamaia

31 Tutuyanina waineye Ieisu Taia navikai ikiaweni inaqo ilugu Saidoni ikiaweni inaqo Galili Waya waineye we Teni Kawalawa (Dekapolisia) divikaie. 32 Noko waineye tamo tomoqo taniqana kuluna wete meana daluna tomo'otoqa imaieni waineye, ivelaukuieni wayaqidi dimana inayatoi waineye inakavegiagiamaia. 33 Tomoqo ivegumetai kadikailuqa inaqo tomo'otoqa waidie'eqa kaisedi, we dimana iyatodi tomoqo taniqana kailuqa naqedie. Matautauda dimana waineye igiwala tomoqonina meana ikavikavini. 34 Tutuyanina meana ikavikavini ikisalaga abame ikalayawaina ivesipupu ivo, “ Epata! ” kananuanua, “Kwakawabwegami.”
7:34Epata Alamika bonanadieqa. De bonanina beqa iesipupu Ieisu natutuya waineye.
35 We vedimadimanaeqa tomoqo taniqana ikawabwegadi, meana ipeto ivesipupu vekavekai. 36 Beqa Ieisu ge idatagwanedi tali tomo'otoqa waidie inavesipupu vakai isauyeni paipaina. Vona veluveluluninaeqa ivonedi, we ge navona idanoqai kaia tomo'otoqa puedi ivonedi banikodiqa Ieisu tomoqo taniqana kuluna wete meana daluna ikavegiagiamaia. 37 Tutuyanina tomo'otoqa vona inoqai Ieisu paipaina itoalavunuqidi ivo, “Ieisu saku puena ivalabubunidi giamaidi. Tomo'otoqa taniqadi kuludi ikavegiagiamaidi inoqaya, wete tomo'otoqa meadi daludi ikavegiagiamaidi ivesipupu.”

Copyright information for `MZZ