b9:12Aisea 52:13-53:12; Same (Psalm) 22
g9:48Aisea 66:24

Mark 9

Matautauda ivonedi ivo, “Yau avona mwaqitana, tupwaimiavo de waineye naqaida Yaubada nakedakeda kaivauna imaimaiqa menaveluluna natomo'otoqa inaloinedi paipaina kamukabei kwaikiseni, matautauda mulineye kwaiwapa.”

Yaubada Ieisu Kanakisa Isivilavilai

(Madiu 17:1-13; Luke 9:28-36)

Kaiata sikisi ikakava, Ieisu, Pita, Diemesi wete Dioni imaseagadi taiauda ilagavedi koya kaniakwanina tabwaneye, we no waineye matadie kanakisa isivilavila. No waineye kanakaleko itatala we namanamalaotoqidi. Ge tamo aitoi pwayepwayeye inalegwai mesai inatataledi. Matautauda Yaubada natovesipupuvo Ilaitia wete Mosese ilausimatala waidie Ieisu taiauda ivesipupu.

Beqa Pita ivesipupu Ieisu waineye ivo, “Tovekaivevena, kida de waineye tamiamia giamaina. Kima ukweta kaitonu kaiyoqonidi tamo komu, tamo Mosese wete tamo Ilaitia komi paipaimi.” Pita wete tovemulivo kadikailuqa igololo bwaigina, beqa ge idayagovi vakai inavesipupuyeni.

Tutuyanina waineye waumana imai italakapupudi, we Yaubada bonana isauyeni waumana naqeneye'eqa ivo, “Dede Natugu nuapougu gumanina avenapwayeweni, beqa kwavevaneneqeni!” We tutuyanina vedimadimanaeqa kanatovemulivo ikisalelele ge tamo aitoi idakiseni taiauda, kaia Ieisu kaisenaqa.

Tutuyanina waineye koyeye'eqa iobuobuma igiavepakalidi ivo, “Ge tamo aitoi kwaivoneni vakai kwakiseni koyeye. Mulineye Mwaqitana Kanatomoqo* wapaeqa inatovoi vaituqana, matautauda tomo'otoqa kwaivonedi.”

10 We paina Ieisu ivekimataneni ge tamo aitoi idavoneni we kaisedi waidie de mesai ivesipupuyedi ivo, “Ieisu navona wapaeqa inatovoi vaituqana, vakai kananuakawananaqai?”

11 Beqa ivelautolieni ivo, “Uvale Mosese naloina kanatovekaivevenavo ivo, ‘Naqaida Yaubada natovesipupu Ilaitia kawaie inavila inamai pwayepwayeye, matautauda mulineye Keliso Yaubada Kanavesivesinua* inamai?’”
9:11Kukiseni Malakai 3:1, 4:5-6


12 Beqa Ieisu ivo, “We mwaqitana Ilaitia inagumeta inamai vakai puepuena inavalabubunidi Keliso Yaubada Kanavesivesinua* namai paipaina. We banikodiqa, Yaubada Nabuki waineye ivona paipaigu Yau Mwaqitana Kanatomoqo aiveviqaotoqa, we tomo'otoqa inabailegu? b  13 Yau avona mwaqitana waimie, Ilaitia gunabei imai, we tomo'otoqa vakai wayaqidi waineye ivalabubuni. Kaia mesai basenaqaida Yaubada Nabuki waineye natovesipupu igililia gumanina paipaina, mesai gunabei isauyeni.”
9:13We Ieisu Dioni Tobabitaiso paipaina iesipupu gumanina mesai Ilaitia. (Kwaiwawai Madiu 11:13-14, 17:10-13)


Ieisu Vaitabu Kapoina Ikwavineni Gwamana Waineye'eqa

(Madiu 17:14-21; Luke 9:37-43a)

14 We Ieisu mekanatovemulivo kadikaitonu koyeye'eqa ivila iobuma ikisanaqo tupwaidiavo kanatovemulivo ikisedi tomo'otoqa puedi imiakauqedi, we loina kanatovekaivevenavo taiauda iekawadibidibi. 15 Tutuyanina tomo'otoqa Ieisu ikiseni itoalavunuqidi ilaukwavina inaqo Ieisu waineye ivonamwasamwasaneni.

16 We ivelautoliedi ivo, “Vakai paipaina tovekaivevenavo taiauda kwaekawadibidibieni?”

17 We tomoqo yoko naqedie ibaivila waineye ivo, “Tovekaivevena, vaitabu kapoina natugu iluguya ge kanasala inavesipupu beqa amaieni waimue. 18 No tutuyanina kago vaitabu kapoina naveluluna inavelamu gwamana naqeneye, inataweni inaobu pwayepwayeye, kawaneye buebue, nigona inaekapaligota we inatotola. Kamutovemulivo avelaukuiedi wayaqigu vaitabu kapoina inakwavineni inasauyeni, we ge kadisala.”

19 We Ieisu ibaivila waidie ivo, “Aa komi, banikodiqa ge kwadavetumaqanegu? Gunabei tutuya puena taiauda tamiamia! Tutuya kaivia akalamaqiqita paipaimi? Gwamana kwamaseagai kwamaieni waigue!”

20 Beqa gwamana Ieisu waineye imaieni. We tutuyanina vaitabu kapoina Ieisu ikiseni, gwamana naqeneye ivelamu menaveluluna ipetoi, we gwamana wete ibeku iobu pwayepwayeye ivelikolikoko we kawaneye buebue. 21 We Ieisu gwamana tamana ivelautolieni ivo, “Malavia dede viqanina ivelamu waineye?”

Ibaivila ivo, “Natutuya gwamana waineye ivelamu.
22 Tutuya puena vaitabu kapoina ietumwetumweuyeni itawetaweni kaie wete iobuobu bwasie, pai vaitabu kapoina wayaqina gwamana inaluvewapai. Kago komu kamusala, beqa kudavenuainainaqeyema we kudakaivaisema.”

23 Ieisu waineye ivesipupu ivo, “Banikodiqa kwavo, ‘Komu kamusala?’ We aitoi Yaubada inavetumaqaneni, Yaubada waineye vakai puedi kanasala inavalabubunidi!”

24 We vedimadimanaeqa gwamana tamana iveqole bonana bwaiginaeqa ivo, “Avetumaqana. We guvetumaqana ge bwaigina, beqa kukaivesegu guvetumaqana inavebwaiga.”

25 We Ieisu yoko ikisedi ivelamu imaimai waineye, beqa vaitabu kapoina igiavepakali ivo, “Vaitabu kapoina tomo'otoqa taniqadi kukavekuludi ge kanasala inanoqaya, wete meadi kukavekapoidi ge kanasala inavesipupu. Aloinemu gwamana waineye kusauyemu ge wete kivila waineye!”

26 Tutuyanina waineye vaitabu kapoina ibwau, gwamana ipetoi menaveluluna matautauda isauyeni gwamana waineye'eqa. Gwamana kanakisa mesaida tomoqo wapana, beqa tomo'otoqa puedi ikiseni ivo, “Gwamana gunabei iwapa!” 27 We Ieisu dimaneye ikavikavini isivetovoia.

28 Mulineye Ieisu inaqo vanuqe ilugu matautauda kanatovemulivo kaisekavadi ivelautolieni ivo, “Uvale, kima ge kanasala vaitabu kapoina kaikwavineni inasauyeni?”

29 We ibaivila ivo, “Dede vaitabunidiavo kapoidi ge kanasala taikwavineni inasauyeni, kaia kago taivelaukuimo mulineye inasauyeni.”

Ieisu Ivesipupu Vaituqana Nawapa Paipaina

(Madiu 17:22-23; Luke 9:43b-45)

30 We Ieisu mekanatovemulivo vikai noko ibaileni, itauya inaqo ilugu Galili Polovinisi waineye. Ieisu ge wayaqina meqavoi inayagovi vakaiebei imiamia, 31 paina kanatovemulivo iekaivevenedi ivo, “Kawaie Yau, Mwaqitana Kanatomoqo* kaguqaviavo inaketoqiluvegu, tomo'otoqa dimadie gumanidiavo inaluvewapagu, we kaiata kaitonu inakakava wapaeqa aitovoi vaituqana.” 32 De mesai ivesipupuyedi, we navona ge idanuakawananaqaia, we igololo beqa ge idavelautolieni paipaina.

Apositolovo Ediavo Taiauda Iekawadibidibi Aitoi Gumanina Kanawavaqa Bwaigina

(Madiu 18:1-5; Luke 9:46-48)

33 We Ieisu mekanatovemulivo Kapeneumi waineye ilekwa tamo tomoqo navanuqe ilugu matautauda ivelautoliedi ivo, “Komi kedeye vakai kwaekawadibidibieni?”

34 Kedeye ediavo taiauda iekawadibidibi ivo, “Aitoi gumanina kanawavaqa bwaigina waideye'eqa?” Beqa, ge tamo vakai idavesipupuyeni waineye.

35 Tutuyanina waineye Ieisu imiabui, apositolovo 12 iqoledi imai waineye, matautauda ivesipupu waidie ivo, “Aitoi wayaqina gumeta, no gumanina taunina inasiobuyeni taunina inavemuliotoqa we inavetolituqa enavo paipaidi.”

36 We gwamana ikewai gamwadie isivetovoia dimanaeqa gwamana italaqavuya ivonedi ivo, 37 “We aitoi gwamana de mesai inavonamwasamwasaneni kaguwavaqaeqa,
9:37Ieisu kanawavaqaeqa kananuakawananaqai aitoi Ieisu nalituqa ivavalabubunidi paipaidi.
wete Yau inavonamwasamwasanegu, we ge Yau kaisegu, wete gumanina ivetunegu inavonamwasamwasaneni.”

Aitoi Gumanina Ge Kadatalavuala Gumanina Kadayoko

(Luke 9:49-50)

38 Dioni Ieisu ivoneni ivo, “Tovekaivevena, kima tamo tomoqo kakiseni kamuavaqaeqa vaitabu kapoidi ieuqeuqedi, we paina gumanina ge kadayoko, beqa katalabodeni kavoneni kavo, ‘Ge mesai kivalabubunedi.’”

39 We ivo, “Tomoqo ge kwaiketobodeni. Ge tamo aitoi kabanuavilele inavalabubunidi kaguwavaqaeqa, we vedimadimanaeqa inavona kapo paipaigu. 40 Aitoi gumanina ge kadatalavuala, gumanina kadayoko. 41 Avona mwaqitana waimie, beqa kago aitoi siaina inakaivaisemi paina komi kagutovemulivo, mesai tupwaidiavo bwasi inagoia inavelemi, kanabaivila ge inavuyo kaia inababaneni.”

Vona Ketotovona Paipaina

(Madiu 18:6-9; Luke 17:1-2)

42 We Ieisu ivesipupu ivo, “Kago tamo aitoi gumanina siaina inavetumaqanegu, gumanina mesai gwamana siaina dede, inaweweseni we gunabei kapoina waineye inabeku, Yaubada kaimatavuloqa inaveleni. We kago gileu tageyoina kodoneye inalaipweni ligwagweye inataweni inaobu, we no kaimatavuloqanina ge bwaigina. 43 Kago dimamu inawewesemu kapoina waineye kibeku, kugusuyavuleni. Beqa giamaina dimamu tamoqana ge idakenokeno beqa kanasala yawaina vaqata kibabaneni, we guvalaiawa dimamu kailuqa taiau Kaiyabeyabela waineye kinaqo, kainina ge menakakava.
9:43Kaiyabeyabela noko tamo vikai kawaie Yaubada Seitani mena'anelosevo wete tomo'otoqa gumanidiavo ge Yaubada natomotoqavo waineye inakaimatavuloqidi. (Madiu 25:41, Vekaivevena [Revelation] 20:10-15). Guliki bonadi ‘hell’ paipaina, Giena, noko iwatutula tamo vikai Inomu Kawagovana, Ielusalema vivineye. No vikainina waineye tutuya puena lauqaina ikeketoiwaqa, we kai beqa itunutunuya ikakalata veboqi tutuya puena ge idakakava. Mulineye, vona dede paipaina kananuakawananaqai vikainina kaimatavuloqa paipaina.
,
9:43Ieisu wayaqina vona nakavebwaigi beqa ivesipupu maibala 43, 45 wete 47 dede waidie banikodiqa kapoiotoqina ivekaivevena. Ieisu ge mwaqitana wayaqina tomo'otoqa dimadi, kaqedi inagusudi wete matadi poudi inakewayavuledi, we ge tamo vakai inakavegiagiamaia. Wayaqina nuapoudie vikai kapoina inavekisabodebodeni. Tamo kananuanuana inanuavila inasiviladi Yaubada waineye, we inamia mesai Yaubada nanuanuana.
45 We kago kaqemu inawewesemu kapoina waineye kibeku, kugusuyavuleni. Beqa giamaina kaqemu tamoqana ge idakenokeno beqa kanasala yawaina vaqata kibabaneni, we guvalaiawa kaqemu kailuqa taiau inatawemu Kaiyabeyabela waineye kiobu. 47 Kago matamu inawewesemu kapoina waineye kibeku, kukewayavuleni. Beqa giamaina matamu tamoqana Yaubada nakabaloina waineye kiluguveni kimiamia, we guvalaiawa matamu kailuqa taiau inatawemu Kaiyabeyabela waineye kiobu. 48 No vikainina waineye, ‘Mwatamwata tomo'otoqa ikanikanidi ge inawapa, we kai ge inakakava.’ g 

49 We kagutovemulivo puepuedi mwauna inababanedi kabaketotovona waidie kadilautovona mesai kai, beqa no waineye inakavegumaqidi.

50 We ligwagwa saku giamaina, we kago naveluluna wete kanavebae inakakava ge kadasala wete taiveligwagwa vaituqani. Kago komi kwaivekawadibidibi wavaqa bwaigina paipaina, beqa komi mesai ligwagwa kanavebae inakakava. We ge mesaida, we mesaida kanikani ietavoqi ligwagwa beqa—kwaimiagiagiamai emiavo taiauda.”

Copyright information for `MZZ