Isaiah 18

Toko 18

Ny haneken'ny Etiopiana an'i Jehovah noho ny handrenesany ny nandringanana ny Asyriana

Indrisy ny tany be fibiziziokan'elatra! Izay any an-dafin'ny onin'i Etiopia, Izay mampandeha iraka eny ambonin'ny ranomasina, ao anaty lakan-jozoro ambonin'ny rano, ka manafatra azy hoe: Mandehana, ry iraka faingam-pandeha, ho any amin'ny firenena lava tsanganana
Na: ela fiainana
sady mandimandina, any amin'ny olona mahatahotra hatreto ka hatrany hatrany
Na: hatramin'ny niandohany ka mandraka ankehitriny
, dia firenena mpanao teny tsy valiana
Na: matanjaka indindra; na: mahery mamaritra tany ho azy
sady maherisetra
Heb. manitsakitsaka
, izay vakin'ny ony maro ny taniny.
Ry mponina rehetra amin'izao tontolo izao sy mpitoetra etỳ ambonin'ny tany! Raha misy faneva atsangana eo an-tampon-tendrombohitra, dia mijere ianareo, ary raha misy anjomara tsofina, dia mihainoa. Fa izao no nolazain'i Jehovah tamiko hangina Aho aloha ka hijery eto amin'ny fitoerako, raha mbola mipoaka tsara ny hainandro, ary misy
Na: Toy ny hainandro mipoaka tsara sy ny
zavona
Heb; rahon'ando
amin'ny hainandro fararano.
Fa raha mbola tsy tonga ny fararano, rehefa tapitra ny fitsimohany, ka efa mby am-boany ny voniny, dia horantsanany amin'ny fanetezam-boaloboka ny rantsany, ary hotapahiny sy hesoriny ny sakeliny. Dia hafoy avokoa izy ho an'ny vorona mpihaza eny an-tendrombohitra sy ho an'ny biby eny ambonin'ny tany; ary ny vorona mpihaza handany fahavaratra any; Ary ny biby rehetra ambonin'ny tany handany ririnina any. Amin'izany andro izany dia hisy fanomezana ho entina ho an'i Jehovah, Tompon'ny maro, dia firenena lava tsanganana
Na: ela fiainana
sady mandimandina, ary avy amin'ny firenena mahatahotra hatreto ka hatrany
Na: hatramin'ny niandohany ka mandraka ankehitriny
hatrany dia firenena mpanao teny tsy valiana
Na: matanjaka indrindra; na: mahary mamaritra tany ho azy
sady maherisetra
Heb. manitsakitsaka
, Izay vakin'ny ony maro ny taniny ho ao amin'ny fitoeran'ny anaran'i Jehovah, Tompon'ny maro, dia ny tendrombohitra Ziona.

Copyright information for Mal1865