Job 25

Toko 25

Ny teny fanintelony nataon'i Bilidada

Dia namaly Bildada Sohita ka nanao hoe.

Fanapahana sy fampahatahorana no ao aminy, manao fihavanana any amin'ny avo Izy.
Azo isaina va ny miaramilany? Ary fahazavan'iza no tsy ihoaran'ny Azy
Na: Amin'iza no tsy iposahan'ny fahazavany?
?
Ary aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra? Ary aiza no hadio izay tera-behivavy?
Indro, ny volana aza tsy mangarangarana, ary ny kintana aza tsy madio eo imasony;
Koa mainka fa ny olombelona, izay kankana, ary ny zanak'olombelona, izay olitra.
Copyright information for Mal1865