Philemon 1

Fiarahabana an'i Filemona, sy fifonana ho an'i Onesimosy, ary fanaovam-beloma

Paoly, mpifatotra an'i Kristy Jesosy, ary Timoty rahalahy, mamangy an'i Filemona, izay malalanay sy mpiara-miasa aminay,
Copyright information for Mal1865