Proverbs 13

Toko 13

Ny zanaka hendry mihaino ny fananaran-drainy; Fa ny mpaniratsira tsy mety mihaino, na dia anarina mafy aza. Ny vokatry ny vavan'ny olona no ahazoany soa; Fa ny hampidi-doza no mahafaly ny mpivadika. Izay mahambim-bava no miaro ny ainy
Na: ny fanahiny
; Fa izay vavàna dia haringana.

Ny fanahin'ny kamo maniry, fa tsy mba mahazo; Fa ny fanahin'ny mazoto hohatavezina.

Ny lainga dia halan'ny marina; Fa ny ratsy fanahy manao izay maharikoriko sy mahamenatra.

Ny fahamarinana miaro izay mandeha tsy misy tsiny; Fa ny haratsiana mamotraka ny mpanota. Misy mihambo ho manan-karena, nefa tsy manana na inona na inona; Misy kosa mody malahelo, nefa manana harena be.

Ny haren'ny olona dia avotry ny ainy; Fa ny levilevy tsy mampiraika ny malahelo akory. Ny fahazavan'ny marina dia tsara firehitra
Heb. mifaly
; Fa ny jiron'ny ratsy fanahy ho faty.

10 Fifandirana ihany no vokatry ny fiavonavonana; Fa ao amin'ny mino anatra no misy fahendrena.

11 Ny harena azoazo foana dia mihena lalandava; Fa izay mahavatra mitsimpona no mampitombo.

12 Ny fanantenana tsy azo vetivety dia mankarary am-bavafo; Fa hazon'aina ny faniriana tanteraka.

13 Izay manamavo ny teny ho voasingony
Na: mahavery tena
; Fa izay matahotra ny didy no hahazo valim-pitia.
14 Ny fampianaran'ny hendry dia loharanon'aina Ka mampivily tsy ho ao amin'ny fandriky ny fahafatesana.

15 Ny fahendrena tsara dia ahazoam-pitia; Fa sarotra ny lalan'ny mpivadika.

16 Ny mahira-tsaina, rehetra miasa amin'ny fahalalana; Fa ny adala kosa mampiseho hadalana;

17 Ny iraka ratsy fanahy idiran-doza; Fa ny iraka mahatoky dia famelombelomana
Na: fanasitranana
.

18 Fahalahelovana sy henatra no ho an'izay mandà famaizana; Fa izay manaiky anatra no homem-boninahitra. 19 Mamin'ny fo ny faniriana tanteraka
Na: efa mitranga
; Fa fahavetavetana eo imason'ny adala ny hiala amin'ny ratsy.

20 Izay miara-dia amin'ny hendry dia ho hendry; Fa izay misakaiza amin'ny adala dia hidiran-doza
Na: ho ratsy
.
21 Ny mpanota dia enjehin'ny loza: Fa hovalian-tsoa ny marina.

22 Ny tsara fanahy mahenina lova ny zafiny, Fa ny haren'ny mpanota kosa voatahiry ho an'ny marina.

23 Ny tanin'ny malahelo izay voasa dia ahazoana hanina be; Fa maro no ringana noho ny fanaovan'izay tsy rariny. 24 Izay mitsitsy ny tsorakazony dia tsy tia ny zanany; Fa izay tia zanaka dia manafay azy, raha mbola kely.

25 Ny marina mihinana ka voky tsara; Fa noana ny kibon'ny ratsy fanahy.

Copyright information for Mal1865