Proverbs 29

Toko 29

Izay olona anarina matetika ka mihamafy hatoka Dia ho torotoro tampoka, ka tsy hisy fahasitranana.

Raha mihamaro ny marina, dia faly ny vahoaka; Fa raha ny ratsy fanahy no manapaka, dia misento kosa izy.

Izay tia fahendrena no mahafaly ny rainy; Fa izay misakaiza amin'ny vehivavy janga dia mandany harena.

Ny rariny no ampandrian'ny mpanjaka ny tany; Fa izay mandray tambitamby
Na: mampandoa harena
no mandrava azy kosa.

Izay olona mandrobo ny namany Dia mamela-pandrika ny tongony.

Misy fandrika amin'ny heloky ny olon-dratsy; Fa ny marina mihoby sy mifaly.

Ny marina mihevitra ny adin'ny malahelo; Fa ny ratsy fanahy tsy hahalala fahendrena.

Ny mpaniratsira mampihotakotaka
Heb. mampirehitra
ny tanàna; Fa ny hendry mampionona fahatezerana.

Raha iadian'ny hendry ny adala, Dia tezitra sy mihomehy izy, ka tsy hisy fitsaharana
Na: Raha hendry miady amin'adala, na tezitra izy, na mihomehy, dia tsy misy fitsaharana
.

10 Ny olona mpandatsa-drà mankahala ny tsy misy tsiny; Fa ny mahitsy kosa miahy ny ainy
Na: Ary mitady ny ain'ny mahitsy
.
11 Ny fahatezeran'ny adala dia avoakany avokoa; Fa ny hendry kosa manindry fo. 12 Raha mihaino lainga ny mpanapaka, Dia ho ratsy fanahy ny mpanompony rehetra.

13 Mihaona ny malahelo sy ny mpampahory
Na: mpampanana vola
; Jehovah no manazava ny mason'izy roa tonta.

14 Izay mpanjaka mitsara marina ny malahelo, Dia haharitra mandrakizay ny seza fiandrianany.

15 Ny tsorakazo sy ny anatra no manome fahendrena; Fa ny zaza aranana mampahamenatra ny reniny.

16 Raha maro ny ratsy fanahy, dia mitombo ny ota; Fa ny marina ho faly mahita ny fahalavoany.

17 Faizo ny zanakao, dia ho famelombelomana ny fonao izy Sy ho fifalian'ny fanahinao.

18 Raha tsy misy fahitana, dia atondraka hanaram-po amin'izay tsy mety ny olona; Fa raha mitandrina ny lalàna kosa izy, dia sambatra.

19 Raha teny fotsiny ihany, dia tsy ampy hananarana ny mpanompo; Fa na dia fantany aza, tsy hankatoaviny
Heb. tsy misy valiny
.

20 Hitanao va ny olona faingam-bava? Ny adala aza misy hantenaina kokoa noho izy.

21 Ny mpanompo izay nampihantaina hatry ny fony mbola kely Dia hihambo ho zanaka any am-parany. 22 Ny olona mora tezitra manetsika ady; Ary ny olona masiaka dia be fahadisoana.

23 Ny fiavonavonan'ny olona no hampietry azy; Fa hahazo voninahitra kosa ny manetry tena.

24 Izay miray tetika amin'ny mpangalatra dia manary tena; Mandre ny fampianianana izy, nefa tsy mety milaza. 25 Mamandrika ny tahotra olona; Fa izay matoky an'i Jehovah no hovonjena
Heb. hatao amin'ny avo
.

26 Maro no mila sitraka amin
Heb. mitady ny tavan'
'ny mpanapaka; Fa avy amin'i Jehovah ny fitsarana ny olona.

27 Ny meloka dia fahavetavetana eo imason'ny marina; Ary ny mahitsy lalana dia mba fahavetavetana eo imason'ny ratsy fanahy kosa.

Copyright information for Mal1865