Psalms 11

Salamo 11

Ny avalin'ny mahery finoana izay sakaizany saro-tahotra

Ho an'ny mpiventy hira. Nataon'i Davida. Jehovah no ialofako; ahoana no anaovanareo amin'ny fanahiko hoe: mandosira ho any an-tendrombohitrareo toy ny voron-kely
Na: ry voronkely
?

Fa, indro, ny ratsy fanahy manenjana ny tsipìkany; efa nanamboatra ny zana-tsipìkany eo amin'ny kofehy izy, nikendry tao amin'ny maizina hitifitra ny mahitsy fo. Fa rava ny fanorenana
Na: voazera ny andry
, ka inona indray no azon'ny marina atao?
Jehovah dia ao amin'ny tempoliny masina, ny seza fiandrianan'i Jehovah dia any an-danitra; ny masony mijery, eny, ny hodi-masony mizaha toetra ny zanak'olombelona.

Jehovah mizaha toetra ny marina; fa ny ratsy fanahy sy ny mifaly hampidi-doza dia samy halan'ny fanahiny. Handatsaka fandrika amin'ny ratsy fanahy Izy tahaka ny fandatsaka ranonorana; afo sy solifara ary rivo-mahamay no ho anjara kapoakany. Fa marina Jehovah, ka fahamarinana no tiany; ny mahitsy no hahita ny tavany
Na: Ny mahitsy no hitan'ny tavany
.

Copyright information for Mal1865