Psalms 111

Salamo 111

Salamo abidy. Ny fahatsaran'Andriamanitra, sy ny soa ataony amin'ny olony

Haleloia. Hidera an'i Jehovah amin'ny foko rehetra aho, Eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe.

Lehibe ny asan'i Jehovah, Ka dinihin'izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay hahatsiarovana ny fahagagana ataony Izy; Miantra sy mamindra fo Jehovah. Nomeny hanina
Heb. toha
izay matahotra Azy; Tsarovany mandrakizay ny fanekeny.
Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony. Tamin'ny nanomezany azy ny lovan'ny jentilisa. Ny asan'ny tànany dia fahamarinana sy fitsarana; Mahatoky avokoa ny didiny rehetra; Mitoetra mafy mandrakizay doria ireny, Fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Manatitra fanavotana ho an'ny olony Izy; Efa nanorina ny fanekeny ho mandrakizay Izy; Masina sy mahatahotra ny anarany. 10 Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena; Fahalalana tsara no ananan'izay rehetra mankatò izany
Heb. ireo
; Maharitra mandrakizay ny fiderana Azy.

Copyright information for Mal1865