Psalms 120

Salamo 120

Fitarainana ataon'ny olona miara-mitoetra amin'izay tia ady

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Jehovah no nitarainako tamin'ny fahoriako dia namaly ahy Izy,
Jehovah ô, vonjeo ny fanahiko amin'ny molotra mandainga, Eny, amin'ny lela mamitaka Inona no homeny anao, ary inona koa no hataony aminao, Ry lela mamitaka? Zana-tsipìkan'ny mahery sady voaranitra, Mbamin'ny vain'afon'anjavidy
Izahao 1 Mpan. xix. 4
.
Lozako, fa mivahiny eto amin'ny Maseka aho Ary mitoetra ato an-dain'ny Kedarita! Ela loatra izay no nitoeran'ny fanahiko teo amin'Izay tsy tia fihavanana. Raha izaho, dia fihavanana; Kanjo nony miteny aho, dia mila ady kosa ireny.

Copyright information for Mal1865