Psalms 121

Salamo 121

Fahatokian'izay manana an'i Jehovah ho Mpiaro azy

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Manopy ny masoko ho amin'ny tendrombohitra aho; Avy aiza ny famonjena ahy
Na: Izay ihavian'ny famonjena ahy
?
Ny famonjena ahy dia avy amin'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.

Tsy mba havelany hangozohozo anie ny tongotrao; Tsy ho rendrehana anie ny Mpiaro anao. Indro, tsy matory na rendrehana Ny Mpiaro ny Isiraely.

Jehovah no Mpiaro anao; Jehovah no fialofanao eo amin'ny an-kavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao nony andro, Na ny volana nony alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra; Eny, hiaro ny fanahinao Izy. Jehovah hiaro anao, na mivoaka na miditra, Hatramin'izao ka ho mandrakizay.

Copyright information for Mal1865