Psalms 124

Salamo 124

Fisaorana an'Andriamanitra noho ny nanafahany ny mpanompony saiky tra-doza

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Nataon'i Davida. Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Eny, aoka hataon'ny Isiraely hoe:
Raha tsy Jehovah no nomba antsika, Raha nitsangana hamely antsika ny olona. Dia nitelina antsika velona izy, Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany; Dia nandifotra antsika ny rano, Ary nanafotra ny fanahintsika ny riaka; Eny, nanafotra ny fanahintsika Ny rano misafoaka. Isaorana anie Jehovah, Izay tsy nanolotra antsika ho rembin'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky ny mpihaza: Tapaka ny fandrika, ka afaka isika. Ny famonjena antsika dia amin'ny anaran'i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany.

Copyright information for Mal1865