Psalms 125

Salamo 125

Ny fiarovana mahafinaritra hitan'izay matoky an'Andriamanitra

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Izay matoky an'i Jehovah dia tahaka ny tendrombohitra Ziona, izay tsy mihetsika, fa mitoetra mandrakizay.

Tahaka ny tendrombohitra manodidina an'i Jerosalema No anodidinan'i Jehovah ny olony Hatramin'izao ka ho mandrakizay Fa tsy hitoetra eo amin'ny anjaran'ny marina ny tehim-panjakan'ny ratsy fanahy, Fandrao ny marina haninjitra ny tànany hanendry zava-dratsy.

Jehovah ô, manaova soa amin'ny tsara Sy ny mahitsy fo. Fa izay mivily ho amin'ny sakeli-dalana mivilivily Dia horoahin'i Jehovah miaraka amin'ny mpanao ratsy anie. Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.

Copyright information for Mal1865