Psalms 126

Salamo 126

Fifalian'ny efa nampodin'i Jehovah, sy fifonana ho an'izay mbola babo

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Fony Jehovah nampody an'i Ziona avy tamin'ny fahababoany, Dia tahaka izay nanonofy isika.
Fahizay dia feno hehy ny vavantsika Sy fihobiana ny lelantsika; Dia natao tany amin'ny Jentilisa hoe: Zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho an'ireny. Eny, zava-dehibe no nataon'i Jehovah ho antsika, Ka dia faly isika.

Tanteraho, Jehovah ô, ny ham-podiana anay avy amin'ny fahababoana, Tahaka ny fiverenan'ny riaka any amin'ny tany atsimo. Izay mamafy am-pitomaniana Dia hijinja am-pifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voa afafiny izy, Fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fihobiana kosa.

Copyright information for Mal1865