Psalms 127

Salamo 127

Ny fahatsinontsinon'ny ataon'ny olona, raha tsy ambinin'Andriamanitra

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Nataon'i Solomona. Raha tsy Jehovah no manao ny trano, Dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, Dia miari-tory foana ny mpiambina.
Zava-poana ho anareo ny mifoha maraina Sy ny alim-pandry Ka homana ny hanina azo amin'ny fahasahiranana; Izany anefa dia omeny ihany ho an'ny malalany, na dia matory aza izy.

Indro, lova avy amin'i Jehovah ny zanaka maro; Tamby ny ateraky ny kibo. Tahaka ny zana-tsipìka eo an-tànan'ny mahery Ny zanaky ny fahatanorana. Sambatra izay mameno ny tranon-jana-tsipìkany amin'ireny; Tsy ho menatra ireny, raha mifamaly amin'ny fahavalo eo am-bavahady.

Copyright information for Mal1865