Psalms 128

Salamo 128

Ny hatsaran'ny tokan-tranon'ny olona matahotra an'Andriamanitra

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah, Dia izay mandeha amin'ny lalany.
Fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao; Sambatra sady ambinina ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra Ao anatin'ny tranonao; Ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva Manodidina ny latabatrao. Indro, fa toy izany no hitahiana Izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahy anao avy any Ziona anie Jehovah; Ary ho faly hahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao Amin'ny andro rehetra hiainanao. Eny, hahita ny zafinao anie ianao; Fiadanana anie ho amin'ny Isiraely.

Copyright information for Mal1865