Psalms 129

Salamo 129

Ny hiafaran'ny mpandrafy an'i Ziona

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony aho mbola tanora, Eny, aoka hataon'ny Isiraely hoe:
Mafy no nampahoriany ahy hatry ny fony aho mbola tanora; Nefa tsy naharesy ahy izy. Ny mpiasa dia niasa ny lamosiko; Efa nanalava ny vavasany izy.

Marina Jehovah: Efa nanapaka ny famatorana nataon'ny ratsy fanahy Izy. Aoka ho menatra sy hiamboho Izay rehetra mandrafy an'i Ziona Ka ho tahaka ny ahitra eo an-tampon-trano. Izay malazo, na dia tsy misy manongotra azy aza; Tsy misy mpijinja mameno tanana Na mpamehy amboara mameno tratra amin'izany; Ka dia tsy hisy mpandalo hanao hoe: Hotahin'i Jehovah anie ianareo; Eny, ny anaran'i Jehovah no itsofanay rano anareo.

Copyright information for Mal1865