Psalms 134

Salamo 134

Hira ho fisaorana an'i Jehovah amin'ny alina

Fihirana fiakarana
Na: Fihirana misy hevitra ambaratonga
. Andeha, misaora an'i Jehovah
Na: misaora an'i Jehovah amin'ny alina
, ianareo rehetra mpanompon'i Jehovah, Izay mitoetra alina ao an-tranon'i Jehovah.
Manandrata ny tananareo ho amin'ny fitoerana masina
Na: amin'ny fahamasinana
, Ka misaora an'i Jehovah.
Hitahy anao avy ao Ziona anie Jehovah Mpanao ny lanitra sy ny tany.

Copyright information for Mal1865