Psalms 136

Salamo 136

Fankalazana an'Andriamanitra noho ny nanaovany izao rehetra izao sy ny nanavotany ny olony

Miderà an'i Jehovah, fa tsara Izy; Fa mandrakizay ny famindram-pony. Midera an'Andriamanitra Avo Indrindra
Heb. Andriamanitry ny andriamanitra
; Fa mandrakizay ny famindram-pony.
Miderà ny Tompon'ny tompo; Fa mandrakizay ny famindram-pony;

Izy irery no Mpanao fahagagan-dehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Izay nanao ireo fanazavana lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro (Fa mandrakizay ny famindram-pony), Ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 10 Izay namely ny voalohan-terak'i Egypta, (Fa mandrakizay ny famindram-pony) 11 Ka nitondra ny Isiraely nivoaka avy teo aminy (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 12 Tamin'ny tanana mahery sy ny sandry nahinjitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 13 Izay nampisaraka ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 14 Ka nampandeha ny Isiraely namaky teo afovoany (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 15 Fa nanary an'i Farao sy ny miaramilany tao anatin'ny Ranomasina Mena (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 16 Izay nitondra ny olony nitety ny efitra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 17 Izay namely mpanjaka lehibe (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 18 Ka nahafaty mpanjaka malaza (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 19 Dia Sihona, mpanjakan'ny Amorita (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 20 Sy Oga, mpanjakan'i Basana (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 21 Ary ny taniny nomeny ho lova (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 22 Dia ho lovan'ny Isiraely mpanompony (Fa mandrakizay ny famindram-pony),

23 Izay nahatsiaro antsika fony isika ambany toetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 24 Ka naneho hery namonjy antsika ho afaka tamin'ny fahavalontsika (Fa mandrakizay ny famindram-pony), 25 Izay manome hanina ny nofo rehetra (Fa mandrakizay ny famindram-pony); 26 Miderà an'Andriamanitry ny lanitra; Fa mandrakizay ny famindram-pony.

Copyright information for Mal1865