Psalms 16

Salamo 16

Ny fahatokiana an'Andriamanitra, Izay fototry ny soa, na dia tonga aza ny fahoriana sy ny fahafatesana

Miktama nataon'i Davida. Arovy aho, Andriamanitra ô, fa mialoka aminao aho.

Hoy izaho ny amin'i Jehovah: Tompoko Hianao; tsy misy soa ananako azo oharina aminao; Ary ny amin'ny olona masina ambonin'ny tany, ireo no olona tsara laza izay sitrako indrindra
Na: Dia izaho sy ny olona ambonin'ny tany, Ary ny olona tsara laza izay sitrako indrindra
.

Ho be ny fahorian'izay manova an'Andriamanitra hatakalony ny hafa. Tsy mba hanatitra ny fanati-drà aidiny aho, ary tsy mba hotononin'ny molotro ny anarany. Jehovah no anjara lovako sy kapoakako; Hianao no mampaharitra ny anjarako. Ny voafaritra ho anjarako dia eo amin'ny tany mahafinaritra; eny, manan-dova tsara aho. Hisaotra an'i Jehovah Izay manome saina ahy aho; ary na amin'ny alina aza dia mananatra
Na: mamporisika
ahy ny foko
Heb: voako
.
Ataoko eo anatrehako mandrakariva Jehovah, fa eo an-kavanako Izy, ka dia tsy hangozohozo aho. Izany no ifalian'ny foko sy iravoravoan'ny fanahiko
Heb: voninahitro
; eny, ny nofoko aza hitoetra tsy manana ahiahy.
10 Fa tsy ho foinao ho any amin'ny fiainan-tsi-hita
Heb: Sheola
ny aiko; tsy hamela ny Iray Masinao ho latsaka ao amin'ny
Heb: hahita
lavaka
Na: ho tratry ny lò
Hianao.
11 Hampahafantatra ahy ny lalan'aina Hianao; fa havokisam-pifaliana no eo anatrehanao, ary fahafinaretana no eo an-tananao an-kavanana mandrakizay.

Copyright information for Mal1865