Psalms 21

Salamo 21

Fisaorana atao rehefa miverina avy any an-tafika ny mpanjaka

Ho an'ny mpiventy hira. Salamo nataon'i Davida. Jehovah ô, ny herinao no hifalian'ny mpanjaka; ary endrey ny haben'ny hiravoravoany amin'ny famonjenao! Ny nirin'ny fony dia nomenao azy, ary ny nangatahin'ny molony tsy mba nolavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy; teo an-dohany nasianao satro-boninahitra tena volamena. Aina no nangatahiny taminao, dia nomenao azy izany, dia andro lava mandrakizay doria. Lehibe ny voninahiny amin'ny famonjenao; Laza sy voninahitra no nataonao taminy. Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy; ampifalinao indrindra amin'ny tavanao izy. Fa ny mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famindram-pon'ny Avo Indrindra dia tsy hangozohozo izy.

Ho azon'ny tananao ny fahavalonao rehetra; eny, ho azon'ny tananao ankavanana ny mankahala anao; Hataonao tahaka ny fatana misy afo mirehitra izy amin'ny andro hisehoanao, Jehovah handany azy amin'ny fahatezerany, ary handevona azy ny afo. 10 Ny zanany
Heb: vokany
haringanao tsy ho eo amin'ny tany, ary ny taranany tsy ho eo amin'ny zanak'olombelona;
11 Fa nikasa hanisy ratsy anao izy, ka namoron-kevi-dratsy fa tsy nahefa. 12 Fa hampiamboho azy ianao; ny tsipìkanao no ikendrenao ny tavany. 13 Misandrata amin'ny herinao, Jehovah ô, hihira sy hankalaza ny herinao izahay.

Copyright information for Mal1865