Psalms 30

Salamo 30

Fisaorana nataon'izay narary mafy noho ny namonjen'Andriamanitra ny ainy

Salamo. Fihirana tamin'ny nitokanana ny trano. Nataon'i Davida. Hanandratra Anao aho, Jehovah ô; fa nanintona ahy niakatra Hianao, ka tsy nataonao ho fifalian'ny fahavaloko aho. Jehovah Andriamanitro ô, nitaraina taminao aho, dia nahasitrana ahy Hianao. Jehovah ô, efa nampakatra ny fanahiko avy tany amin'ny fiainan-tsi-hita
Heb: Sheola
Hianao; efa nampody ny aiko Hianao, mba tsy ho isan'izay midina any an-davaka aho.

Mankalazà an'i Jehovah, ry olony masina, ka miderà ny anarany
Heb: fahatsiarovana
masina.
Fa indray mipi-maso ihany ny fahatezerany; nefa mandritra ny andro iainana kosa ny fankasitrahany; amin'ny hariva dia misy fitomaniana tonga hivahiny miloaka alina; Fa nony maraina kosa dia misy fihobiana. Ary hoy izaho, raha mbola niadana
Heb: Na: noho ny fiadanako
: tsy hangozohozo mandrakizay aho.
Jehovah ô, noho ny fankasitrahanao dia nampitoerinao mafy ny tendrombohitro; nanafina ny tavanao Hianao, dia ory aho. Hianao no nantsoiko, Jehovah ô; ary Jehovah no nifonako hoe: Inona no soa azo amin'ny rako sy ny hidinako any an-davaka? Hidera Anao va ny vovoka? Hanambara ny fahamarinanao va izany? 10 Mihainoa, Jehovah ô, ka mamindrà fo amiko; Jehovah ô, aoka ho Mpamonjy ahy Hianao. 11 Efa nampody ny fisaonako ho fandihizana Hianao; efa nanaisotra ny lamba fisaonako Hianao ka nampisikina ahy fifaliana, 12 Mba hankalazan'ny fanahiko
Heb: voninahitro
Anao ka tsy hangina. Jehovah Andriamanitro ô, hidera Anao mandrakizay aho.

Copyright information for Mal1865